Helpt u mee om het Dorpsplan uit te voeren?

DorpsplanTitelpagina325px
   DorpsplanTitelpagina325px

Ons nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013-2017 nadert de afrondende fase. Binnenkort zal het eerste exemplaar aan kernwethouder Wilma Heesen worden overhandigd. Om de, in het Dorpsplan beschreven, gewenste toekomstige ontwikkelingen te realiseren, is het nodig om concreet aan de slag te gaan. Voor de vijf thema’s ‘leven en wonen’, ‘landschap en cultuurhistorie’, ‘recreatie en toerisme’, ‘infrastructuur en mobiliteit’ en ‘landbouw en economie’, zijn in het Dorsplan diverse opgaven beschreven.

Sommigen zijn heel concreet en kunnen direct worden uitgevoerd. Anderen moeten nog (verder) worden verkend en/of worden uitgewerkt in een plan. Het gaat om projecten met een lange of korte looptijd die individueel of door een werkgroep worden opgepakt.

Dit kan de Dorpsraad niet alleen en daarom doet zij een beroep op de Gorsselse gemeenschap: haar inwoners, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Maar ook de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

Om u hierover meer te vertellen en om deelnemers te werven, organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst, waarbij we u vertellen over de bedacht werkwijze en u laten kennis maken met de verschillende opgaven en en projecten die wachten op uitvoering.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op 20 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie wordt later bekend gemaakt.

Wilt u meer informatie over de avond of wilt u zich alvast aanmelden voor één van de projecten dan kunt u contact opnemen via

 

Nieuws uit oude site

IngangGemeentehuisGorssel150x115

Nieuws

Nieuwsbrief (7-7-2012)
Nieuwsbrief verstuurd naar 404 leden en andere geinteresseerden >>>
Geef u op voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 

IngangGemeentehuisGorssel150x115Gemeenteraad koerst aan op handhaving loket Gorssel, maar wil eerst nader onderzoek (2-7-2012)
De gemeenteraad heeft op 18 juni en 2 juli vergaderd over het handhaven van een gemeentelijk loket in Gorssel. B&W wil na gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis in Lochem het loket in Gorssel sluiten, maar de raad lijkt aan te sturen op een nieuw loket in Den Oldenhof, waarbij wordt samengewerkt met de daar aanwezige diensten zoals de bibliotheek, CJG, SOL en SCW. De raad heeft gevraagd om nader onderzoek over deze samenwerking en naar de vraag of in ieder geval het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten in Gorssel kan plaatsvinden. Afhalen hiervan zou dan in Lochem moeten gebeuren. Bij de discussie over het loket in Gorssel wordt nu ook een door de gemeente nog te ontwikkelen plan betrokken voor verbetering van de communicatie met en de dienstverlening aan de kernen. De dorpsraden van de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten dat ze beter en sneller worden betrokken bij plannen en besluitvorming die hun kernen betreffen. Ook bepleiten zij een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de in Eefde reeds succesvolle wijkaanpak met enquêtes en wijkschouwen in aanwezigheid van ambtenaren, en per kern te houden spreekuren met de kernwethouder en ambtenaren.
De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben de afgelopen weken met alle fracties gesproken over het loket, het communicatieplan en hun eigen rol.
Brief die hierover door de drie dorpsraden is verstuurd aan college en raad >>>

Fraaie mozaïekbank voor Den Oldenhof (2-7-2012)
KleurontwerpTrans150pxDe Dorpsraad Gorssel heeft kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze gevraagd een mozaïekbank te ontwerpen ter gelegenheid van de voltooiing van de nieuwbouw van Den Oldenhof. De bank zal worden geplaatst in de groenstrook tussen Den Oldenhof en het (markt)plein. De bank wordt uitgevoerd in warme kleuren en ook het ontwerp sluit goed aan bij het ontwerp van Den Oldenhof. Met dit initiatief wil de Dorpsraad een bijdrage leveren aan de functie en de uitstraling van Den Oldenhof. In Den Oldenhof worden belangrijke maatschappelijke, sociale en medische diensten gehuisvest. Maar het is ook een fraai gebouw, dat zeker ook door de bibliotheek als ontmoetingsplek zal dienen. Die  uitstraling van het gebouw en de ontmoetingsfunctie wil de dorpsraad een extra impuls geven met deze bank.
De Dorpsraad bedankt Woningstichting De Groene Waarden, Vrielink Joppe, Van Wijnen en de gemeente Lochem voor hun steun en medewerking waarmee deze bank kan worden gerealiseerd.

Notulen Algemene Vergadering Dorpsraad van 30 mei 2012 (19-6-2012)
Notulen van de Algemene Vergadering van 30 mei jl >>> (pdf)
Presentatie op scherm tijdens de vergadering >>> (pdf)

Dorpsraad feliciteert Gorsselse jeugd met hun skatebaan (8-6-2012)
Skatebaan150x115Gorssel heeft sinds kort een prachtige skatebaan, naast het fietsenplein van de Vullerschool en achter de parkeerplaats van De Roskam. Het is een initiatief van een aantal kinderen, die zelf via allerlei acties een flink deel van de benodigde € 40.000 bijeen hebben gebracht. De gemeente heeft ongeveer de helft betaald en de Dorpsraad heeft € 1.000 bijgedragen. Verder zijn er donaties van De Groene Waarden, Rabobank en Hulpfonds De Berkel. Het initiatief is begeleid door het Sociaal Cultureel Werk Gorssel. De skatebaan is bedoeld voor de jeugd van zeven tot veertien jaar. Er zijn afspraken gemaakt met de buurt en er gelden strikte regels voor het gebruik. De officiele opening is vrijdag 22 juni om 14.45 uur.

Gemeenteraad besluit over Gemeentebalie Gorssel; 4 juni RTG en 18 juni raad (1-6-2012)
IngangGemeentehuisGorssel150x115Er is in de westelijke kernen veel verontwaardiging over de dreigende opheffing van de gemeentebalie in Gorssel. Het college wil alle diensten centraliseren in het nieuwe gemeentehuis in Lochem en heeft hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten handhaving van loketten in Gorssel. Zij hebben dit standpunt herhaaldelijk overgebracht aan het college en aan de fracties van de Lochemse gemeenteraad. Het voorstel komt op 18 juni in de raad die er dan mogelijk een besluit over zal nemen.
Op maandag 4 juni is er een zogenaamd Rondetafelgesprek over dit onderwerp waarin mensen hun mening kenbaar kunnen maken aan de aanwezige raadsleden. Uiteraad zal de Dorpsraad dan ook aanwezig zijn. Ook zullen we nog overleggen met de verschillende fracties.
U kunt ook het RTG bezoeken en inspreken. Sprekers moeten zich vooraf aanmelden: 0573-289371

Opmerkingen Dorpsraad op voorontwerp bestemmingsplan kern Gorssel (30-5-2012)
Het huidige bestemmingsplan voor de kern van Gorssel is verouderd en moet op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening voor 1 januari 2013 zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de Dorpsraad heeft hierop een uitgebreide reactie ingediend. De belangrijkste punten uit die reactie zijn de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Ook andere bewoners of organisaties hebben opmerkingen bij het voorontwerp gemaakt. De gemeente gaat daar nu mee aan de slag en vervolgens zal het ontwerp bestemmingsplan voor de kern Gorssel ter inzage worden gelegd.
Bekijk de reactie >>> (pdf, zonder bijlagen)

Algemene Vergadering Dorpsraad: 30 mei 2012 (11-5-2012)Voorzittershamer150x115 De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op woensdag 30 mei a.s. haar algemene (leden) vergadering in het Trefpunt, Molenweg 53/55 te Gorssel. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur, aanvang vergadering 19.30 uur. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten en ontwikkelingen in 2011 en de plannen voor 2012. Maar we vernemen natuurlijk ook graag uw mening en ideeën. Ook niet-leden zijn welkom, maar zij hebben geen stemrecht.
Aan bod zullen onder andere komen: De uitvoering van het herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater aan de Molenweg/Esdoornlaan, dreigende sluiting van de gemeentebalie in Gorssel, de plannen voor het museum in het gemeentehuis Gorssel, het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan voor de hele kern Gorssel, de Gorsselse bijdrage voor de structuurvisie voor de gemeente Lochem.
Stukken voor de vergadering (pdf):
– Agenda >>>
– Verslag van de vergadering van 20 april 2011 >>>
– Financieel overzicht 2011 en begroting 2012 >>>
– Verslag van de kascommissie bij het overzicht van 2011 >>>

Goede opkomst en veel inbreng tijdens dorpsavond 23 april (11-5-2012)
De op 23 april in De Roskam gehouden dorpsavond, waar de Gorsselse bevolking mee kon denken met de door de Dorpsraad op te stellen Gorsselse structuurvisie 2020, werd goed bezocht. Er was veel input die zal worden verwerkt in de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie.
Lees het verslag van de avond op Gorssel.nl

 

 

Dorpsraad dient zienswijze in op ontwerpbesluit Karting Eefde (11-5-2012)
De gemeente Lochem is voornemens een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen aan Karting Eefde nabij de Gorsselse Heide. Het ontwerpbesluit daarvoor ligt tot 30 mei a.s. ter inzage. In de toelichting op het ontwerp besluit wordt gesproken over het herstellen van ‘onduidelijkheden in de huidige vergunning’. Dat is een ernstige versimpeling van de situatie. De meest luidruchtige karts (veel tweetakt types) overschrijden de geluidsniveaus die zijn genoemd in de huidige vergunning. Andere types karts (o.a. viertakt) blijven daar wel onder. Karting Eefde is een reeds lang gevestigd belangrijk bedrijf en uiteraard dienen rechten te worden gerespecteerd. Maar de meest lawaai en stank producerende karts vallen daar volgens ons niet onder. Vandaar dat de Dorpsraad een zienswijze heeft ingediend. Lees de zienswijze >>>(pdf)

GemHuis150x115Museum van Melchers komt in Gorssel (27-4-2012)
De Achterhoekse zakenman Hans Melchers heeft gekozen voor het gemeentehuis van Gorssel als locatie voor de ongeveer duizend kunstwerken uit de vroegere collectie van Dirk Scheringa. Het oude gedeelte van het gemeentehuis blijft intact en zal worden gebruikt als entree en vrij toegankelijke brasserie en museumwinkel. Het later aangebouwde deel zal vervangen worden door nieuwbouw in een parkachtige omgeving. Melchers heeft gekozen voor Gorssel vanwege de goede bereikbaarheid, de uitstekende ligging tussen Deventer en Zutphen en de beschikbaarheid van een fraai pand met voldoende parkeermogelijkheden en andere voorzieningen in een mooi dorp. Het is een geweldige aanwinst voor Gorssel. De Dorpsraad Gorssel is betrokken geweest bij de gesprekken met de familie Melchers en is verheugd over het bereikte resultaat.
Lees het uitgebreide artikel op Gorssel.nl >>>

Denk mee over de toekomst van Gorssel
Kom naar de dorpsavond op 23 april 2012 in De Roskam

Momenteel wordt een nieuwe structuurvisie voor de hele gemeente Lochem voorbereid, die zal dienen als toetsing voor nieuw beleid en uitvoering voor de komende tien jaar. De structuurvisie bepaalt in belangrijke mate hoe Gorssel zich in de komende tien jaar ruimtelijk zal ontwikkelen. Op 23 april kunt u tijdens een dorpsavond meedenken en discussiëren over de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie.
Lees verder >>>
Poster >>>

Procedure Structuurvisie Gorssel verloopt voorspoedig (11-3-2012)
Zoals eerder gemeld is met de gemeente afgesproken dat de Dorpsraad Gorssel de inbreng voor de structuurvisie Lochem, die in 2012 wordt opgesteld, vanuit de kern Gorssel zelf organiseert, met het in 2008 opgestelde dorpsplan als uitgangspunt. Een Gorsselse bijdrage, ingebracht door de inwoners van Gorssel. Op 14 februari was de eerste bijeenkomst met een grote groep vrijwilligers en op 6 maart zijn door de groep de puntjes verder op de i gezet.
Lees verder >>>

Dorpsraad dient zienswijze in tegen PHS-plannen, intensivering spoorvervoer (9-3-2012)
De Dorpsraad Gorssel dient een uitgebreide zienswijze in tegen de plannen van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu m.b.t. het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Volgens deze plannen zal het aantal goederentreinen over het bestaande spoor Arnhem – Zutphen – Deventer – Almelo – Hengelo – Oldenzaal, en over de aftakking vanaf Eefde langs het Twentekanaal naar Hengelo sterk toenemen, teneinde meer ruimte te creeren op andere sporen voor personenvervoer, meer transito vanuit Rotterdam naar Duitsland mogelijk te maken, en een alternatief te bieden voor de gebrekkige aansluiting van de Betuwelijn op Duitsland. Ramingen gaan uit van 80 extra goederentreinen per etmaal, voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts, over de sporen langs Eefde, Gorssel en Joppe met consequenties voor geluid en trillingen, mogelijke vermindering van het aantal spoorwegovergangen en veiligheidsrisico’s.
In de door de Dorpsraad ingediende zienswijze (download pdf >>>) wordt bezwaar gemaakt tegen deze plannen en de procedure. Zienswijzes dienen te worden betrokken in de MER (Milieu Effect Rapportage) waarvoor binnenkort de onderzoeken zullen starten.
Iedere belanghebbende kan een zienswijze indienen. Veel mensen in Gorssel, Eefde, Epse en Joppe dus ook. Deze dient uiterlijk 15 maart 2012 per email of per post bij het ministerie te zijn.
U kunt daarvoor dit Word document gebruiken.  U kunt deze voorzien van uw naam, adres en handtekening opsturen, maar u kunt dit document natuurlijk ook aanpassen.

Sluiting gemeentebalie Gorssel dreigt (1-3-2012)
IngangGemeentehuisGorssel150x115Het college van B&W heeft het voornemen de gemeentebalies in Gorssel op te heffen zodra het nieuwe gemeentehuis in Lochem klaar is. Voor diensten die niet digitaal afgehandeld kunnen worden moet u dan naar Lochem. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel verzetten zich tegen deze plannen. Zij vinden dat de gemeente dicht bij de burger moet staan, zowel figuurlijk als letterlijk. De grote afstand tussen de westelijke dorpen en de stad Lochem, en de lange reisduur met eigen vervoer maar zeker met openbaar vervoer, maken het noodzakelijk dat in de westelijke kernen de gemeente zichtbaar en bereikbaar is via een balie met goed toegeruste medewerkers en behoorlijke openingstijden. Binnenkort zal de gemeenteraad beslissen of er in Gorssel een balie blijft. De dorpsraden hebben hun standpunt overgebracht aan het college en zullen binnenkort ook de fracties van de gemeenteraad hierover benaderen.
Ook u kunt uw mening geven. Op www.gorssel.nl staat een enquete hierover, maar u kunt ook een brief of e-mail sturen naar het college en de raadsleden (gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem ; e-mail voor het college naar ; e-mail naar de raadsleden via de griffier:)

Voorbereiding voor Structuurvisie in volle gang (28-2-2012)
Ter voorbereiding van de structuurvisie zijn een kernteam en een werkgroep samengesteld. In de werkgroep is veel kennis vertegenwoordigd op het gebied van wonen, onderwijs en opvang, bedrijvigheid en landbouw, maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie. De werkgroep heeft in een aantal workshops gebrainstormd en informatie verzameld. Eind april zal een dorpsavond worden georganiseerd met veel ruimte voor discussie en inbreng voor de definitieve structuurvisie die vervolgens zal worden aangeboden aan de gemeente.
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl >>>

Groot bouwplan Poststraat 7 opnieuw op de agenda van gemeenteraad (3-2-2012)
De plannen voor nieuwbouw aan de Poststraat 7 in Gorssel staan op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek van de gemeenteraad op 6 februari 2012. De eigenaar heeft voor de derde keer een qua uiterlijk en volume ongewijzigd bouwplan ingediend, nadat daarvoor al plannen voor een nog groter gebouw waren afgewezen. De eerste aanvraag voor het voorliggende ontwerp is op 11 okober 2010 door de gemeenteraad unaniem en in krachtige bewoordingen van tafel geveegd. De raad achtte het ontwerp te groot, te hoog, niet passend op die kleine plek, in de omgeving en bij het dorpse karakter van Gorssel. De raad had daarbij tevens aangegeven dat het college de regie in handen moest nemen voor een ontwerp bestemmingsplan in goede afstemming met de Dorpsraad en de omwonenden. Dorpsraad en omwonenden zijn onlangs totaal verrast toen bleek dat hetzelfde plan reeds op 8 juni 2011 opnieuw is ingediend en nu is geagendeerd voor het RTG. De Dorpsraad heeft haar ongenoegen overgebracht aan het college en aan de raad. Voor dit bouwplan is geen draagvlak en het college zou een consistente boodschap moeten uitdragen aan de eigenaar, gebaseerd op het raadsbesluit van 11 oktober 2010.

N348 (28-1-2012)
n348
De provincie Gelderland heeft besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt. Ze volgt daarmee het standpunt van de gemeente Lochem en gedeputeerde staten. Anders dan uit de gangbare berichtgeving blijkt betekent dat niet dat ingrijpende werkzaamheden langs het bestaande trace (de varianten 1A en 1B) zullen worden uitgevoerd. Daarover zal de provincie een besluit nemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota, waarschijnlijk juni 2012. Het zou dus ook kunnen dat het blijft bij de reeds aangekondigde no-regret maatregelen. Ook die no-regret maatregelen zijn ingrijpend, zoals het door de provincie gewenste vierbaans kruispunt bij Quatre Bras. Meer over de N348 onder Activiteiten.

TheaterOudeSit150x115Herstel Heemtuin en Openluchttheater lijkt nu echt mogelijk (18-1-2012)
Na De Groene Waarden, de Rabobank en de gemeente Lochem heeft nu ook de provincie Gelderland een bijdrage toegekend voor ons herstelplan van de Heemtuin en het Openlucht-theater in Gorssel. De plannen voor het opruimen van de heemtuin, het herstel van een kleinschalig openluchttheater en het inrichten van een ontmoetingsplek zullen nu worden uitgewerkt met aannemers en andere leveranciers en vergunning kunnen worden geregeld. Inclusief de eigen bijdrage van de Dorpsraad is daarmee een bedrag van € 49.500 gemoeid.

Website150x76Wethouder Heesen stelt Gorssel.nl in werking (12-1-2012)
Wethouder mevrouw Wilma Heesen zal vanavond de website Gorssel.nl officieel in werking stellen. De website van de Dorpsraad blijft in ieder geval voorlopig gewoon in de lucht en daar leest u veel over de onderwerpen waar wij aan werken. Gorssel.nl is een breed podium voor alles wat leuk en belangrijk is voor ons mooie dorp. Bezoek Gorssel.nl >>>

Dorpsraad Gorssel betrekt haar inwoners bij de Structuurvisie (10-1-2012)
De Dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat we de structuurvisie vanuit ons dorp met zoveel mogelijk input van de inwoners zal organiseren. Er zal een dorpsavond worden belegd om te horen wat u belangrijk vindt voor de structuurvisie. Deze avond wordt voorbereid door een kerngroep en een werkgroep. De werkgroep zal breed worden samengesteld en moet representatief zijn voor heel Gorssel. Wilt u meedoen in de werkgroep? Graag, we kunnen nog enige mensen gebruiken.
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl >>>

Gorssel.nl een nieuwe website met alles van, voor en door Gorssel (4-1-2012)
Website150x76De Dorpsraad zal binnenkort een nieuwe website presenteren. www.gorssel.nl zal een compleet platform worden met al het nieuws van Gorssel, een complete agenda, een overzicht van alle ondernemers en verenigingen, prikbord en fotoalbums. Gorssel is een vitaal en actief dorp en dat willen we uitstralen. Nog even geduld. De lancering zal u niet ontgaan!

N348 (19-12-2011)
n348Het lijkt inmiddels wel duidelijk dat er geen nieuw tracé komt voor de de N348. Na het college en de gemeenteraad van Lochem heeft nu ook gedeputeerde staten (GS) van de provincie Gelderland zich uitgesproken voor aanpassingen aan het bestaande traject van de N348 tussen de nieuwe rotonde bij Eefde en de A1. Ook de tunnelbak bij Gorssel (kruising Elfuursweg en Veerweg) lijkt van de baan. Het standpunt van GS geldt als voorstel aan provinciale staten van Gelderland die naar verwachting begin 2012 zal beslissen of er geld beschikbaar komt voor ingrijpende aanpassingen. GS gaat in haar voorstel aan provinciale staten uit van de varianten 1A en 1B. Beide varianten gaan uit van parallewegen langs het hoofdtracé om het aantal opritten naar woningen en kruisingen met secundair wegen te minimaliseren, hetgeen de sloop van veel karakteristieke huizen en de kap van veel bomen met zich mee zal brengen.
De Dorpsraad Gorssel zal de mogelijkheden over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé voorleggen aan haar leden en bewoners van Gorssel, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie die naar verwachting in januari en februari 2012 zullen volgen. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel en ontsluiting van woningen aan de N348 aan de achterzijde.

Bouwplannen in Gorssel (17-11-2011)
Overal in Nederland en ook in onze streek worden bouwvolumes teruggebracht. Nieuwbouw lijkt steeds meer bestemd voor leegstand. Nu met Grooterkamp een voor Gorssel groot bouwplan wordt gerealiseerd vindt de Dorpsraad dat elders in ons dorp grote terughoudendheid moet worden betracht voor andere ontwikkeling. In ons dorpsplan is vastgelegd dat er niet gebouwd kan worden op de karakteristieke open terreinen in ons dorp. Dat zullen we ook inbrengen in de discussies over de Structuurvisie. Er zijn plannen voor redelijk grootschalige bouw op het terrein Ketenbosweg/Dommerholtsweg. Wij zijn daar geen voorstander van, maar op nadrukkelijk verzoek van de gemeente hebben wij aangegeven wel te kunnen instemmen met de komst van slechts 2 woningen, mits op royale kavels langs de Dommerholtsweg in de stijl van de overige bebouwing aan die weg.

N348 (17-11-2011)
n348B&W en de gemeenteraad van Lochem hebben hun voorkeur uitgesproken voor het traject Eefde – A1 vande N348, als advies aan de provincie die hierover naar verluid begin 2012 een besluit zal nemen. De gemeente heeft voorkeur voor aanpassingen aan het bestaande tracé, zonder tunnelbak bij Gorssel, in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn) en verbreding van de A1. Lochem kiest dus niet voor een nieuwe rondweg om Gorssel of een weg geheel langs de spoorlijn en ook niet voor de tunnelbak bij Gorssel, maar verder blijft er nog veel ruimte voor interpretatie. Wij zullen binnenkort de gedachten over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie, voorleggen aan onze leden en bewoners van Gorssel. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel.
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Onderzoek Lochem naar waardering communicatie en burgerparticipatie (9-11-2011) communicatie-tn
Eind oktober hebben 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Lochem een brief ontvangen met uitleg over dit onderzoek en een vragenlijst. Heeft u zo’n vragenlijst ontvangen, dan zou de gemeente het zeer op prijs stellen als u die wilt invullen. Dat kan schriftelijk of via internet en duurt ongeveer 10 minuten.
Wat vindt u van de communicatie van de gemeente Lochem? Betrekt de gemeente u voldoende bij het maken van plannen? De gemeente hoort hierover graag uw mening.
Meer info vindt u in het persbericht van de gemeente >>>

Tramhuisje feestelijk in gebruik genomen (28-10-2011)
Tramhuisje150x115Het Tramhuisje in Gorssel is officieel geopend door eigenaar woningbouwvereniging Viverion enhuurder de OudeheidkundigeVereniging de Elf Marken. Toegekeken door veel belangstellenden werd een stationbord Gorssel onthuld dat de Dorpsraad Gorssel aan de Elf Marken heeft geschonken. Het gebouw dat tot 1945 dienst deed als tramstation op de lijn Deventer – Zutphen was in verval geraakt, maar is nu prachtig gerestaureerd met steun van de gemeente Lochem, de provincie, het VSB Fonds, Bouwbedrijf Kreunen, Architect Daggenvoorde en De Elf Marken. De Elf Marken heeft het nu in gebruik voor haar archieven en werkruimtes. Voor Gorssel is een prachtig karakteristiek monument behouden.
Fotoserie van de opening en historische foto’s van het tramhuisje >>>

Gemeenteraad kiest voor verbetering bestaande N348 (13-9-2011)
De gemeenteraad van Lochem heeft in haar vergadering van 12 september gekozen voor verbetering van het huidige trace van de N348 tussen Eefde en de A1 en dus niet voor een nieuwe rondweg. Ook de variant met een tunnelbak bij Gorssel vindt geen steun in de gemeenteraad. Dit standpunt van de gemeenteraad dient als advies voor de provincie Gelderland, die naar verwachting eind van dit jaar een besluit zal nemen over aanpassing van de N348. Artikel hierover Stentor 14-9-2011 >>>

IJsselJazzLogo150x100IJsseljazz Gorssel groot succes (13-9-2011)
Het op 11 september 2011 gehouden IJsseljazz was weer een fantastisch festival. Naar schatting 15.000 bezoekers genoten van de gratis optredens van sterren als Giovanca en Kim Hoorweg en van de spetterende blues-rock van 12BBB, Ruben Hoeke Band en de Blues Brothers Tribute Band. Gorssel en de hele gemeente Lochem kunnen trots zijn op dit festival, dat bezoekers vanuit heel Nederland trekt. Link naar website IJsseljazz >>>

N348 (30-8-2011)
Het college van B&W heeft haar voorkeur uitgesproken voor verbetering van het bestaande trace in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn). 12 september 2011 is de gemeenteraad aan zet en ter voorbereiding daarvan is er op 29 augustus een Ronde Tafel Gesprek geweest waar naast de Dorpsraad Gorssel ook de dorpsraden Epse/Joppe en Eefde hebben ingesproken, samen met onder andere de groepen De Groene Long, EGEL, LTO, de bomenstichting Zutphen. De Dorpsraad Gorssel heeft haar neutrale standpunt uiteengezet, refererend aan de vele meningen binnen ons dorp, en heeft de gemeenteraad geadviseerd alle verkregen informatie zorgvuldig in de besluitvorming mee te nemen, dus ook open te staan voor variaties op hetgeen door B&W is aangedragen. Tijdens het RTG is duidelijk geworden dat de meningen over de toekomst van de N348 zeer divers zijn. Wij blijven het uiteraard nauwlettend volgen.
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Gemeente stemt in met gevraagde bijdrage voor heemtuin & openluchttheater (29-8-2011)TheaterOudeSit150x115 De gemeente Lochem heeft een bijdrage toegezegd voor ons plan voor het herstel van de heemtuin en het openluchttheater op bescheiden schaal en het inrichten van die ruimte als openbare ontmoetingsplek. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 7.000. Daarnaast zal de gemeente de kosten van de noodzakelijke procedure voor een bestemmingsplanwijziging op zich nemen. Eerder waren al bijdragen ontvangen van De Groene Waarden en het cooperatiefonds van de Rabobank. De Dorpsraad besteedt € 7.000 uit haar eigen middelen. We hopen snel uitsluitsel te krijgen van de provincie Gelderland voor een bijdrage vanuit het programma voor gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie (GSC). Als dat rond is, kan de renovatie van start, heeft Gorssel er binnenkort een mooie plek bij en kunnen kleinschalige voorstellingen zoals solo-optredens, kindertoneel en optredens van locale gezelschappen worden georganiseerd.
Meer info over onze plannen voor de heemtuin en het openluchttheater >>>

Dorpsraad in De Gids (29-6-2011)
Artikel in De Gids van 26 juni 2011 over o.a. de dreigende sluiting van het gemeenteloket in Gorssel, de toekomstige bestemming van het gemeentehuis in Gorssel en de N348 >>> (pdf 1,0 MB)

Cheque Rabobank voor herstelplan heemtuin & openluchttheater (22-6-2011)Check150x110 De Dorpsraad heeft een cheque van het Rabo Cooperatiefonds ontvangen van € 7.000 voor het herstelplan van de heemtuin en het openluchttheater. Het was een van de hoogste bedragen die dit jaar zijn toegekend. Het extra bedrag van € 3.000 is naar een ander sympathiek project gegaan, maar ook het fraaie bedrag € 7.000 is tezamen met andere financieringen die reeds zijn toegezegd of waar we nog aan werken, voldoende voor herstel van de heemtuin en van het theater op bescheiden schaal, die dan tevens als openbaar toegankelijke ontmoetingsplek zullen dienen. Alle leden van de Rabobank die op ons project hebben gestemd van harte bedankt.

Dorpsraad erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (13-6-2011)
De belastingdienst heeft aan de Dorpsraad Gorssel de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend m.i.v. 1 januari 2011. Contributies en giften aan de Dorpsraad zijn daarom voor u fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels (drempel en maximum).

Raboleden stemmen voor herstelplan openluchttheater (21-5-2011)TheaterOudeSit150x115 Leden van de Rabobank Graafschap-Noord kunnen t/m zaterdag 11 juni stemmen op ons herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater. Het Coöperatiefonds van de Rabobank steunt dit plan met 7.000 Euro maar met uw stem kan dat 10.000 Euro worden. 
Direct link naar de website van de Rabobank waar u kunt stemmen >>> 
Kies daar ‘Zutphen e.o.’ en dan het ‘Openluchtheater in Gorssel’ en breng uw stem uit met uw bankpas en reader.
Meer info over ons herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater >>>

Wethouder onthult gedicht Ida Gerhardt aan de Hoofdstraat (18-5-2011)
Op 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.
Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kus het geluk, dat u is toevertrouwd!
Artikel uit De Gids van 11 mei 2011 >>> (pdf)
Artikel uit de Berkelbode van 11 mei 2011 >>> (pdf)

Sloop Oldenhof begonnen (11-5-2011)Oldenhof105x115 Het gebouw stond al een tijdje leeg, maar nu is de sloop van Den Oldenhof dan officieel van start gegaan. De directeur van De Groene Waarden, Yolanda Winkelhorst, gaf aan dat het voor Gorssel natuurlijk ook een weemoedig moment is. Dit bekende gebouw dat in haar bestaan veel publieke diensten heeft gehad gaat nu tegen de vlakte. Maar er zal een fraaie nieuwe Oldenhof verschijnen, die meer dan ooit een medische en maatschappelijke functie zal hebben en die tevens zal dienen als ontmoetingsplek. Fotoserie >>>

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad goed bezocht (21-4-2011)Voorzittershamer150x115 Ongeveer 60 Gorsselnaren waren in ‘t Trefpunt bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel. Ook kernwethouder Wilma Heesen en enkele gemeenteraadsleden waren aanwezig. Tijdens de boeiende vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van belangrijke activiteiten van vorig jaar en zijn een aantal plannen voor 2011 en later besproken. De vergadering heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde financiering voor het herstelplan van de Heemtuin en het Openluchttheater.
Volledige persbericht >>>

Powerpoint presentatie tijdens de vergadering >>>
(pdf 1,6MB)

Stentor schrijft over plannen Heemtuin & Openluchttheater (15-4-2011)
Artikel uit de Stentor van 15 april 2011 over ons herstelplan voor de Heemtuin en het Openluchttheater >>> (pdf 2 MB)

Gemeenteloket in Gorssel en bestemming gemeentehuis (4-4-2011)
GemHuis150x115De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Lochem is van start gegaan en volgend jaar verhuizen de diensten die nu nog in Gorssel gevestigd zijn naar deze nieuwe locatie. De dorpsraden van Eefde, Epse-Joppe en Gorssel hebben de gemeente gevraagd ook na de verhuizing een loket in Gorssel te handhaven voor de meest gangbare diensten (brief >>>). De gemeente wil het gemeentehuis van Gorssel afstoten, ter financiering van de nieuwbouw in Lochem. Wij zijn van mening dat ons oude gemeentehuis niet alleen zijn beeldbepalende aanzicht voor Gorssel moet behouden, maar ook beschikbaar moet blijven voor bepaalde publieksfuncties (brief >>>)
Artikel in de Stentor van 8 april 2011 over Burgerservicebalie Gorssel >>>

Dorpsraad in De Gids (30-3-2011)
Artikel in De Gids van 30 maart 2011 over o.a. Heemtuin & Openluchttheater, herinrichting Zandgat, N348 en bestuurswisselingen bij de Dorpsraad >>> (pdf 1,2MB)

Inloopavond op 14 april over nieuwe tracés N348 Eefde – A1 (17-3-2011)
Nu het nieuwe trace rondom Eefde naar Zutphen wordt gerealiseerd wordt het vervolg Eefde – A1 steeds actueler. De provincie voert samen met de gemeente Lochem verkenningen uit voor een geheel nieuw traject voor dit deel van de N348, of om de knelpunten op het bestaande traject weg te nemen. Op donderdag 14 april a.s. is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in de Roskam waar de verschillende varianten en studies worden gepresenteerd.
Artikel uit de Berkelbode van 16 maart 2011 (pdf) >>>
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Gorssel krijgt glasvezelnetwerk (27-2-2011)
Ook in Gorssel is het benodigde aantal inschrijvingen gehaald en Reggefiber zal nog dit jaar het glasvezelnetwerk aanleggen. Dat is goed nieuws voor Gorssel. In de afgelopen week hebben nog veel mensen een abonnement genomen. De informatieavond en de inschrijfdag werden goed bezocht en ook de huis-aan-huis actie van KPN heeft veel opgeleverd. De infomatiebalie van Glashart bij Bechtle is vanaf nu gesloten, maar tijdens het aanleggen van het netwerk zal er weer een infomatiepunt van Glashart in Gorssel geopend zijn. Het servicepunt van Glashart in Lochem blijft wel bereikbaar, tel. 0575-799000. In de kern Lochem zal de aanleg al over een maand starten en voor de eind van het jaar zal in de 8 kernen van Lochem het netwerk gereed zijn.

Extra info-avond en inschrijfdag glasvezel – sluitingsdatum zaterdag 26 februari (16-2-2011)
Gorssel heeft nog slechts ongeveer 50 aanmeldingen nodig en dan krijgen we het beste en modernste netwerk dat er is. Help mee om Gorssel dat laatste zetje teGlasvezel150x113 geven en lever uiterlijk zaterdag 26 februari a.s. uw aanmeldformulier in. In de laatste week organiseert Glashart nog twee bijeenkomsten:  
Informatieavond:            Dinsdag 22 februari van 20 tot 22 uur in de Roskam
Inschrijf- en slotdag:       Zaterdag 26 februari van 10 tot 16 uur in de Roskam
Tijdens de informatieavond zullen providers en de Dorpsraad ook aanwezig zijn.
Verder is de servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat nog geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur (zaterdag 26 febr. dus in de Roskam). U kunt er terecht voor vragen, informatie over de verschillende providers, voor inschrijfformulieren, of voor het invullen van het formulier.

Herstel heemtuin en openluchttheater stap dichterbij – positieve respons omwonenden (14-2-2011)TheaterOudeSit150x115 Een enquete gehouden onder 57 omwonenden van de heemtuin geeft aan dat er een breed draagvlak bestaat voor plannen van de Dorpsraad voor herstel van de heemtuin en het openluchttheater. 90% is zondermeer positief en slechts 1 respondent is het niet eens met de plannen voor zowel de heemtuin als het theater. Zeer bemoedigend was verder dat 13 omwonenden hebben aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van de plannen, aan het onderhoud van de heemtuin of aan de organisatie rondom voorstellingen. De Dorpsraad is momenteel in overleg met de gemeente en andere financiers voor de realisering van het herstelplan. Daartoe is een nieuw plan geschreven. Lees meer over onze plannen onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Dorpsraad Gorssel steunt RONA – Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (5-2-2011)SpoorgebiedPHS150x122
De Dorpsraad Gorssel heeft zich aangesloten bij het RONA, het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. De overheidsplannen voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zouden inhouden dat er langs Eefde, Gorssel, Joppe en Epse tot 60 goederentreinen per dag zullen passeren. Voor Gorssel zijn de consequenties minder vergaand dan voor de andere kernen, maar ook de leefbaarheid van ons dorp zal worden beinvloed, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, opheffing van bestaande overgangen en risico’s van gevaarlijke stoffen. RONA zet zich in voor de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de betreffende spoorlijnen wonen.
Website Rona – IJssellijn (Elst – Deventer, langs Gorssel) >>>
Website Rona – Twentelijn (Deventer – Oldenzaal) >>>

Gorssel maakt inhaalslag voor glasvezelnetwerk, inschrijven nog mogelijk (30-1-2011)
Het was een gezellige drukte in de Roskam tijdens de inschrijfdag op 29 januari. Afgelopen week zijn er ongeveer 120 inschrijfformulieren ingeleverd en daarnaast zijn formulieren opgestuurd naar de providers en hebben mensen zich online aangemeld. Komende dagen wordt alles geteld en gecontroleerd en dan krijgen we de stand door. Duidelijk is al wel dat we een heel eind zijn, maar …. het doel is nog niet bereikt. Waarschijnlijk zijn er nog ongeveer 100 extra abonnementen nodig wil Gorssel zijn glasvezelnetwerk krijgen. Dat moet toch lukken in een aansluitgebied van 1.515 woningen!
Dankzij deze inhaalslag heeft Glashart vandaag bekend gemaakt dat de inschrijftermijn nog iets wordt verlengd. De servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle zal voorlopig nog geopend blijven. U kunt nog steeds inschrijven voor een abonnement zonder aansluitkosten. Dus iedereen die een glasvelzelabonnement wil, kom op, nog maar ongeveer 100 te gaan! De servicebalie is geopend op dinsdag en donderdag (10-17 uur) en op zaterdag (10-16 uur).

Reactie op artikel in De Stentor “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” (28-1-2011)
Op 27 jan jl. verscheen een artikel “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” in De Stentor waar we niet gelukkig mee zijn. De Dorpsraad is hiervoor niet benaderd en er worden projecten van ons door elkaar gehaald. De Stentor heeft het Waterschap echter wel een platform gegeven om onduidelijke afspraken van bijna 50 jaar geleden, waarvan de huidige geldigheid zeer twijfelachtig is, als hard in de krant te laten zetten, hetgeen verkeerde verwachtingen wekt bij de direct betrokkenen.
Lees het betreffende artikel uit de Stentor >>> (pdf)
Lees onze officiele reactie, als ingekomen stuk aangeboden aan de Stentor >>> (pdf)

Inhaalslag in Gorssel voor glasvezel (26-1-2011)
De inschrijvingen voor glasvezelabonnementen kwamen maar langzaam op gang in Gorssel, maar Henk Capel van de Glashart-balie in de winkel van Bechtle laat ons weten dat het deze dagen erg druk is en dat er veel nieuwe aanmeldingen bijkomen. De teller stijgt snel en daarnaast worden veel formulieren rechtstreeks naar de providers opgestuurd, die met enige vertraging worden meegenomen in de tussenstand. Duidelijk is wel dat we de helft van de benodigde dekking ruim zijn gepasseerd. ‘We gaan het gewoon halen’ aldus Henk Capel, die u graag van dienst is op donderdag 27 jan. bij Bechtle (10-17 uur) en zaterdag 29 januari tijdens de inschrijfdag in de Roskam (10-16 uur).

Wacht niet met inschrijven voor een glasvezelabonnement – Inschrijfdag op zaterdag 29 januari 2011 in de Roskam (21-1-2011)
De inschrijvingstermijn voor een glasvezelabonnement sluit op 31 januari 2011. Op dit moment heeft Gorssel nog onvoldoende aanmeldingen. Als het aantal aanmeldingen minder is dan 40% zal het glasvezelnetwerk er niet komen. Dus als u een abonnement wilt, wacht dan niet met inschrijven, maar lever uw inschrijfformulier uiterlijk op 31 januari 2011 in.
Op zaterdag 29 januari wordt een extra inschrijfdag georganiseerd. Van 10 tot 16 uur kunt u in de Roskam terecht voor uw laatste vragen of om het inschrijfformulier in te leveren. Ook de Dorpsraad is aanwezig. De info-balie van Glashart bij Bechtle is die dag gesloten.
Lees de uitgebreide informatie over glasvezel onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Artikel uit Extra Nieuws over de IJsseldijken (19-1-2011) >>> (pdf)

Genieten van het hoge water vanaf de IJsseldijken bij Gorssel (17-1-2011)
De laatste dagen hebben talloze wandelaars genoten van het prachtige uitzicht op de IJssel vanaf de dijk tussen de Veerweg en Epse. De meeste hekken die normaal dicht zijn staan momenteel open en waar dat niet het geval is kunt u er vrij gemakkelijk langs. We hopen maar dat het Waterschap hiermee vooruitloopt op de door de Dorpsraad bepleite vrije toegang voor wandelaars. Formeel is toegang tot de dijk nog altijd verboden, maar inderdaad, het uitzicht vanaf de dijk op de rivier en de ondergelopen uiterwaarden is prachtig. Gaat u toch wandelen blijf dan in ieder geval op het verharde pad op de dijk en vooral ook: honden aan de lijn houden!

Inschrijfdag voor glasvezel zaterdag 15 januari 2011 in de Roskam (13-1-2011)
Glashart organiseert zaterdag 15 januari a.s. van 10 – 16 uur een inschrijfdag in de Roskam. Als u een abonnement neemt bij 1 van de providers dan maakt u kans op een HD LCD TV.
Op dit moment doen in Gorssel de volgende verenigingen mee aan de clubactie: Canticum, m.v. Kunstmin, de Elf Marken, Sportclub Gorssel, Scouting de Kompasnaald, Scouting De IJsselgroep, Bridgeclub Gorssel en de Voetbal Ver. Gorssel. Vermeld de code van de vereniging van uw keuze op uw inschrijfformulier en de club krijgt 10 euro per formulier als het netwerk er komt.
Behalve zaterdag 15 januari kunt u voor informatie en inschrijven terecht op dinsdag en donderdag (van 10 tot 17 uur) en zaterdag (van 10 tot 16 uur) bij de informatiebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat. U kunt daar ook het inschrijfformulier (met de clubcode!) inleveren.

Megatuinfeest in 2011 niet in Gorssel (13-12-2010)
De organisator van het megatuinfeest heeft laten weten dat het festijn in 2011 zal worden gehouden in de Koperen Hoogte te Leusden. Men had te weinig tijd om een vergunningsaanvraag voor Gorssel rond te krijgen. Dat betreft namelijk een vrij zware procedure i.v.m. de natuurwaarden van het landgoed dat in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Voor 2012 wordt de mogelijkheid open gehouden het festijn alsnog in Gorssel te houden. Wij blijven de ontwikkelingen dan ook volgen.

Veel reacties op beoogde megatuinfeest op Landgoed de Haar (8-12-2010)
Het beoogde ‘megatuinfeest’ op het Landgoed de Haar van de heer Van der Most houdt de gemoederen in Gorssel flink bezig. De Dorpsraad heeft veel berichten gekregen van mensen die zich hier zorgen over maken, of die zich negatief uitlaten. In het algemeen lijkt er niet zozeer bezwaar tegen een eenmalig feest indien dat zou passen bij een dergelijk fraai landgoed. Men valt evenwel wel over de commerciële opzet van het feest dat weinig of niets met Gorssel te maken heeft en dat bovendien midden in de broedtijd plaatsvindt. In de reacties overheerst de vrees dat dit geleidelijk zal uitgroeien tot een groot, regelmatig terugkerend of zelfs permanent festijn. Ook hebben veel mensen ons gewezen op de grootschalige kap van bos en de wijze van herplant.
Zie de brief die wij hierover hebben gestuurd naar het college van B&W (pdf) >>>

Veel nieuwe leden voor de Dorpsraad (23-11-2010)
De informatieve folder over de activiteiten van de Dorpsraad die huis aan huis is bezorgd in Gorssel heeft veel nieuwe leden opgeleverd. Alle leden, hartelijk bedankt voor jullie steun! Met jullie steun wordt ons draagvlak vergroot en kunnen we de belangen van Gorssel en haar inwoners beter behartigen!
De folder is een eenvoudig maar informatief drieluik. Bekijk de pdf in ‘opengeklapte’ vorm >>>

Dorpsraad start met e-mail nieuwbrief (20-11-2010)
De Dorpsraad heeft de eerste uitgave van een nieuwsbrief per e-mail verstuurd naar leden waarvan het emailadres bekend is en naar andere geinteresseerden. Geef u op voor de nieuwsbrief en bekijk de eerste uitgave >>>

Megatuinfeest in Gorssel (17-11-2010)
In de Stentor van 17-11-2010 stond een artikel over plannen voor een groot 2-daags evenement op het perceel van de heer Van der Most. De Stentor had voor dit artikel ook Gerard Boere van de Dorpsraad benaderd. Onlangs hadden enkele inwoners van Gorssel de Dorpsraad gewezen op de plannen voor dit evenement en de Dorpsraad heeft op 11 nov. jl. een aantal vragen hierover gesteld aan de gemeente. Er is nog veel onbekend en er is zelfs nog geen volledige vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Het was daarom niet ons initiatief om dit nu al in de publiciteit te brengen. De Dorpsraad wacht eerst het antwoord van de gemeente af en zal mede afhankelijk daarvan de plannen nader bestuderen. We hebben de indruk dat de gemeente dit met alle zorgvuldigheid zal behandelen en daarbij rekening zal houden met geluidsoverlast, verkeersstromen, parkeren, bestemmingsplan, etc.
Artikel Stentor >>>

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (10-11-2010)
De 2e kamer heeft op 9 nov 2011 vergaderd over de noordelijke aftakking. Er zijn vele moties ingediend en er is kamerbrede zorg over de forse toename van goederenvervoer in oost Nederland over bestaand spoor. Het voorliggende plan wordt gezien als een tijdelijke oplossing en na 2020 worden grote problemen voorzien voor het goederenvervoer over spoor. Door het groeiende maatschappelijke verzet heeft de lokale, provinciale en landelijke politiek de minister uiteindelijk via moties gevraagd het plan bij te stellen.
Link naar website RONA >>>

Inloopavond op 10-11-2010 over nieuw traject N348 Eefde – Deventer (01-11-2010)
De provincie Gelderland organiseert op 10 november een inloopavond in de Roskam met informatie over mogelijke nieuwe trajecten voor de N348 Eefde – Deventer. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer (pdf) >>>

Informatieavond op 8-11-2010 Gorssel op Glasvezel (01-11-2010)
Op 8 november is er een informatiebijeenkomst van Glashart in ‘t Trefpunt over het het glasvezelnetwerk voor Gorssel. U krijgt uitleg over de plannen en kunt u uiteraard vragen stellen. Aanvang 20.00 uur.

LochemEnergie: een initiatief om zelf locaal energie te produceren (29-10-2010)
Dankzij het burgerinitiatief LochemEnergie wordt het binnenkort waarschijnlijk mogelijk om om overal in de gemeente Lochem onze eigen duurzame energie te produceren. Zestig enthousiaste en betrokken Lochemse burgers waren aanwezig op de startbijeenkomst in ‘t Hart in Eefde. Vanaf dat moment is er hard gewerkt, en met resultaat. 
Flyer met aanmeldingsformulier >>> (pdf 2,7MB)
Persbericht >>> (pdf 45kb)
Website: www.lochemenergie.net
 
Glasvezelnetwerk in Gorssel (14/25/29-10-2010)
Reggefiber/Glashart is gestart met een promotiecampagne voor een glasvezelnetwerk in Gorssel en de andere kernen van de gemeente Lochem. Bij voldoende belangstelling zullen de kernen een netwerk krijgen met glasvezel tot in huis. Het zal een ‘open’ netwerk zijn waarop 4 verschillende providers hun diensten voor snel internet, televisie en telefonie aanbieden. Dus extra keuzemogelijkheden naast de kabel van UPC en het kopernetwerk van KPN, een goede ontwikkeling voor Gorssel.
In Laren is er al een dergelijk netwerk, tot grote teveredenheid van de gebruikers. 70% van de inwoners binnen het aansluitgebied nemen diensten af via dit netwerk. De verschillende dorpsraden van de gemeente Lochem hebben Reggefiber/Glashart benaderd om ook in hun kernen een netwerk aan te leggen.
Meer info onder Activiteiten op deze website >>>

Gemeenteraad unaniem tegen bouwplan Poststraat 7 (13-10-2010)
De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 unaniem besloten een volgens de Dorpsraad te groot bouwplan voor de Poststraat 7 af te wijzen. Meer info onder Activiteiten op deze website >>>

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (29-9-2010)
Door een kabinetsbesluit inzake de ‘noordelijke aftakking’ van de Betuwelijn, zullen er naar verwachting van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) 80-100 goederentreinen per dag rijden over het spoor Zutphen, Eefde, Deventer.
RONA zet zich in voor terugdraaien van dat besluit door de 2e kamer of voor beperking van de overlast. Link naar website RONA >>>

Constructief overleg met kernwethouder (7-9-2010)
Het bestuur van de Dorpsraad heeft 6 september jl. uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe kernwethouder voor Gorssel mevrouw Wilma Heesen, waarbij tevens kernambtenaar mw. Atsje Boersma aanwezig was. Per fiets is Gorssel verkend, waarbij we in het bijzonder hebben gewezen op een aantal voor Gorssel belangrijke zaken (zoals op deze site toegelicht onder ‘Activiteiten’). Na afloop van de fietstocht is verder gesproken over belangrijke thema’s voor Gorssel, maar ook over de relatie en wijze van communiceren tussen Dorpsraad en gemeente. Het was een bijzonder prettig en nuttig overleg.

Algemene Vergadering 1 september 2010 (2-9-2010 / 10-9-2010)
De Algemene Vergadering werd bezocht door ongeveer 65 mensen, merendeels leden maar ook enkele andere geïnteresseerden. Het bestuur heeft een uitvoerige presentatie gegeven van haar werkzaamheden en plannen. Er was veel waardering uit de zaal hiervoor en ook enkele aanbevelingen, die het bestuur ter harte heeft genomen. Na de ledenvergadering gaf de heer Duivenvoorden een boeiende lezing over de plannen voor herstel van de Gorsselse Heide. Na afloop werd met een drankje nog volop nagepraat. Een geslaagde avond!
– Kort verslag van de ledenvergadering >>>
– Verslag >>> (pdf).
– Presentatie (sheets) van de ledenvergadering >>> (pdf 2,7 MB)
– Financieel overzicht 2009 en begroting 2010 >>> (pdf 22kb)

Veilig Honk voor fietsende scholieren (19-8-2010)
Woont u aan de N348 tussen Eefde en Deventer en wilt u scholieren die langs fietsen helpen als er wat is? Meld u aan als Veilig Honk adres.
Meer >>> (pdf)

De Dorpsraad zit niet stil (13-5-2010)
Dat is de titel van een artikel in De Gids van 12 mei 2010 met veel nieuwe positieve ontwikkelingen >>> (pdf 50kb)

De Dorpsraad zoekt versterking (10-5-2010)
Om ook in de toekomst de belangen van Gorssel te kunnen behartigen zoekt de Dorpsraad bestuursleden en projectuitvoerders. Het voorzitterschap is op dit moment slechts tijdelijk ingevuld en er zijn mensen nodig om actuele projecten uit te voeren, waaronder het opstellen van een ruimtelijke visie voor Gorssel zoals verwoord in het Dorpsplan.
Info: Mieke Geerlink, tel. 0575-492183, e-mail

Verslagen vorige Algemene Vergaderingen
Algemene Vergadering van 15 april 2009: Verslag (pdf)
Algemene Vergadering van 13 februari 2008: Verslag (pdf)