Juridisch

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging met ANBI-status en volledige rechts-bevoegdheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08160654, opgericht middels een notariële akte van oprichting op 25 mei 2007.Open deze akte(statuten, pdf)

Balans per 31 dec 18vgl 2017
lening stichting Gorssels Erve             –                 –
te vorderen rente         5           40
banksaldo34,682     45474
totaal activa34687     45514
algemene reserves40.513     35041
exploitatiesaldo boekjaar5.827       5473
Vooruitontvangen (bankjes)         5000
totaal passiva34687     45514

Toelichting op de balans:Activa:

  • Lening Gorssels Erve. In het verleden heeft de voorloper van de Vereniging Dorpsraad Gorssel een bedrag à ‘…… geleend aan de stichting Gorssels Erve in verband met de oprichting van die Stichting. Deze latente vordering staat als pro memorie op de balans, en kan weer in leven worden geroepen als Gorssels Erve financieel tot leven komt.
  • Te vorderen rente: Rente op de spaarrekening bij de bank. Het rentepercentage is thans vrijwel nul
  • Banksaldo: Er is een rekening courant en een spaarrekening bij de Rabobank.

 Passiva:

  • Algemene reserves: Het boekjaar 2018 starte met deze reserves.
  • Exploitatiesaldo: het saldo van inkomsten ( contributies donaties en gemeentelijke subsidie) en uitgaven (ten behoeve van doelstellingen van de gemeente, en organisatiekosten). Dit saldo was negatief. Er is meer uitgegeven dan er binnenkwam. Dat is ten laste van de algemene reserves gegaan.

Vergelijk met de balans van 31 dec 2017

  • In de rechter kolom staat ter vergelijk de balans op 31 december 2017

Beheer FinanciënHet beheer van de financiën wordt uitgevoerd door de penningmeester, die ook lid is van het bestuur. Een onafhankelijke kascommissie van 2 of 3 leden controleert jaarlijks de financiën. Tijdens de Algemene Leden Vergadering worden die financiën ter goedkeuring gepresenteerd.De inkomsten worden besteed aan projecten of initiatieven gedragen door de leden en goedgekeurd door het bestuur in overeenstemming met de statuten. Leidraad is het dorpsplan en een financiële onderbouwing. Het bestuur en leden van de werkgroepen krijgen geen beloning voor de werkzaamheden binnen de Dorpsraad Gorssel. Alles gebeurt op vrijwillige basis.