Nieuwsbrief

Hieronder de nieuwsbrief zoals verstuurd op 8 februari 2012 per email naar 373 adressen van leden en andere geinteresseerden.
Geef u op voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief@dorpsraadgorssel.nl


Beste Dorpsgenoten,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van een aantal onderwerpen waar de Dorpsraad aan werkt en enkele belangrijke ontwikkelingen in Gorssel. Meer informatie over deze en nadere onderwerpen vindt u op onze website  www.dorpsraadgorssel.nl

Inloopavond op 14 febr. over intensivering spoorvervoer (PHS)
Op 14 februari van 17.00 tot 20.00 uur presenteert ProRail in het Hart in Eefde de plannen voor het Programma Hoogfrequent Spoor­vervoer – PHS. Volgens deze plannen zal het aantal goederentreinen over de sporen langs Eefde, Gorssel en Joppe, en over de aftakking vanaf Eefde langs het Twentekanaal naar Hengelo sterk toenemen, teneinde meer ruimte te creëren op andere sporen voor personen­vervoer. Ramingen gaan uit van 80 goederentreinen per etmaal. Dat betekent veel hinder, lawaai, trilling, afgesloten spoorbomen, gevaar voor plasbranden, chemische rampen, ontsporingen. Maar vooral gevaar voor gezondheid, nachtrust, leefbaarheid en natuur. Bezoek de inloopavond, neem kennis van de plannen, stel vragen wat dat voor u betekent en laat horen wat u ervan vindt.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: <a href=Financiering rond voor herstel heemtuin en openluchttheater
Na De Groene Waarden, de Rabobank en de gemeente Lochem heeft nu ook de provincie Gelderland een bijdrage toegekend voor ons herstelplan van de Heemtuin en het Openluchttheater in Gorssel. De plannen voor het opruimen van de heemtuin, het herstel van een kleinschalig openluchttheater en het inrichten van een ontmoetings­plek zullen nu worden uitgewerkt met aannemers en andere leveranciers. Het bestemmingsplan kan nu worden gewijzigd en vergunningen worden geregeld. Inclusief de eigen bijdrage van de Dorpsraad is daarmee een bedrag van € 49.500 gemoeid.

Gorssel maakt werk van de structuurvisie 
In 2012 zal voor heel Lochem een nieuwe structuurvisie worden vastgesteld. In een structuurvisie worden belangrijke beleidskeuzes gemaakt voor de gemeente t.a.v. omvang van de kernen, woonmilieus, werksituaties, infrastructuur, voorzieningen e.d. De Dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat zij een bijdrage levert voor de eigen kern. Zij doet dat met de inwoners uit het dorp. Daarvoor is een aantal werksessies belegd met een werkgroep waarin vertegenwoordigers uit de kern voor de verschillende inhoudelijke thema’s zoals landbouw, wonen, economie, natuur, landschap, etc., input leveren. Eind maart worden de eerste resultaten in een bijeenkomst aan alle inwoners van Gorssel voorgelegd en willen we horen wat u belangrijk vindt voor de structuurvisie. Voor de werkgroep zijn wij nog op zoek naar een stedebouwkundige/landschapsarchitect. We horen graag (met een reply op deze mail) als u ons hiermee kan helpen.

N348
De provincie Gelderland heeft besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt. Maar wat er dan wel gaat gebeuren blijft nog onduidelijk. In juni 2012 zal de provincie besluiten of de N348 wordt aangepast volgens de plannen 1A of 1B. Beide plannen betekenen dat er over grote delen sprake zal zijn van een hoofdroute en een parallelweg. Voor deze varianten zullen diverse huizen moeten worden gesloopt en veel bomen moeten worden gekapt. De provincie heeft al wel budget gereserveerd voor zogenoemde no-regret maatregelen, waaronder een vierbaans kruising met de Quatre Brasweg en de Flierderweg.
Het bestuur van de Dorpsraad is van mening dat de doorstroming en de verkeersveiligheid ook kunnen worden vergroot door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten, ontsluiting van een aantal woningen langs de N348 aan de achterzijde, inhaalverbod en eventueel het invoeren van een maximum snelheid van 60 km op het traject Eefde-Gorssel. Dit is onderwerp van de structuurvisie.

Groot bouwplan Poststraat 7 opnieuw op agenda gemeenteraad
Nadat de gemeenteraad in oktober 2010 een plan voor nieuwbouw aan de Poststraat 7 unaniem en in krachtige bewoordingen had afgewezen, stond hetzelfde plan op 6 februari 2012 opnieuw op de agenda van de ronde tafel gesprekken van de gemeenteraad. De eigenaar heeft voor de derde keer een qua uiterlijk en volume ongewijzigd bouwplan inge­diend, nadat daarvoor al plannen voor een nog groter gebouw waren afgewezen. In oktober 2010 heeft de raad het plan afgewezen omdat het te groot en te hoog is en niet past op die kleine locatie, in de omgeving en bij het dorpse karakter van Gorssel. De raad had daarbij tevens aangegeven dat het college de regie in handen moest nemen voor een ontwerp bestemmingsplan in goede afstemming met de Dorpsraad en de omwonenden. Dorpsraad en omwonenden zijn onlangs totaal verrast toen bleek dat hetzelfde plan reeds op 8 juni 2011 opnieuw is ingediend. De Dorpsraad heeft haar ongenoegen overgebracht aan het college en aan de raad. Voor dit bouwplan is geen draagvlak en het college zou een consistente boodschap moeten uitdragen aan de eigenaar, gebaseerd op het raadsbesluit van 11 oktober 2010. 

De Dorpsraad Gorssel zet zich in voor de belangen van de inwoners van Gorssel en is een constructieve overlegpartner en adviseur van de gemeente Lochem en andere instanties. 
Heeft u ideeën of adviezen voor ons? We horen het graag, ook als u het niet met ons eens bent. Alleen zo kunnen we de belangen van Gorssel en haar inwoners goed behartigen.

Meer nieuws van de Dorpsraad leest u op:    www.dorpsraadgorssel.nl
Alles van, voor en door Gorssel leest u op:   www.gorssel.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsraad Gorssel

Informatie en secretariaat:         info@dorpsraadgorssel.nl
Aan- of afmelden nieuwsbrief:    info@dorpsraadgorssel.nl