Doorklikken naar het volgende punt:

9. Het huis van het schoolhoofd

8. De pastorie

Hoofdstraat 18
7213 CV Gorssel

Na de herbouw van de kerk in 1842 werd tevens besloten een pastorie te bouwen. In de tweede wereldoorlog werd deze pastorie door het bombardement in 1945 verwoest en in het kader van de zogenoemde ‘wederopbouw’ hersteld. In de negentiger jaren van de vorige eeuw verloor het gebouw zijn kerkelijke functie.

In 1842 verrees de pastorie nabij de toen recent herbouwde kerk. Timmerman Schoemaker uit Deventer kreeg de opdracht, groot 4.995 gulden. Zelfs Koning Willem II, op bezoek in Gorssel, verleende een royale gift van 350 gulden voor de kerk, gedurfd daartoe aangesproken door dominee Coops.
Het was de tweede pastorie van Gorssel. De eerste stond namelijk nogal buiten het dorp, aan wat nu toepasselijk ‘de Domineessteeg’ heet. Daar staat tot op heden een boerderij genaamd ‘De Pastorie’, waarin zelfs fragmenten uit het oorspronkelijke bouwwerk zijn verwerkt. De Gorsselse dominees, en hun voorgangers de pastoors, verrichtten om financieel rond te komen ook wereldlijke bezigheden. Een predikant was o.a. opzichter over de kribwerken aan de IJssel, en wel voor zes gulden per jaar.
Bij het geallieerde bombardement op 18 maart 1945 brachten dominee Schakel en zijn gezin, waarin de Joodse onderduikster Katie was opgenomen, het er levend af. De dominee weigerde echter hulp van het Rode Kruis, juist vanwege deze onderduikster.
De wederopbouw-wetgeving verplichtte de kerkelijke gemeente de pastorie te herbouwen. De nieuwe pastorie moest ’enige indruk’ maken. De Amsterdamse architecten Kleinhout en Van der Steur, die tevens de nieuwe kerk ontwierpen, presenteerden een plan in de trant van de Delftse school. Het uiterlijk en het voorportaal, leidend tot een grote hal met wenteltrap, moesten de bezoeker imponeren. Plaatselijk architect en de twee aannemers kwamen uit de eigen ledenkring van de Ned. Hervormde Kerk.

De herbouwde pastorie (SZU002019422-076-02)

Tot in negentiger jaren van de vorige eeuw was het pand in gebruik als pastorie.