Zienswijze Dorpsraad over schakelstation

Gisteren heeft de Dorpsraad een zienswijze gestuurd naar de gemeente over het schakelstation. De tekst spreekt voor zichzelf en staat hieronder vermeld.

Het college van burgemeester en wethouders zal ergens in de komende maanden reageren op alle ingediende zienswijzen. Voordat zo’n ‘nota van beantwoording’ door de gemeenteraad wordt besproken, zal er een ronde tafel gesprek worden georganiseerd. De raadsleden kunnen dan met alle belanghebbenden van gedachten wisselen. Uiteraard wil de Dorpsraad ook aanwezig zijn bij dit ronde tafel gesprek.

Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Overigens staat in de zienswijze vermeld dat het zogeheten ‘principeverzoek’ van Liander niet door de gemeente aan ons is verstrekt. Dat ‘principeverzoek’ (niet de bijlagen helaas) kwam gistermiddag alsnog. De zienswijze was toen al onderweg.

Arne Greven, 28 oktober 2015

tekst zienswijze

Geachte leden van de gemeenteraad van Lochem,

Het gebeurt niet vaak dat wij, het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel, onze standpunten verwoorden via een zienswijze. Constructief overleg met het uitwisselen van meningen en zoeken naar compromissen liggen ons beter.

In de procedure rond het Ontwerp bestemmingsplan Schakelstation Groeneweg Gorssel heeft het constructieve overleg met het college van B en W niet geleid tot een oplossing en zien wij ons toch gedwongen om onze standpunten aan uw raad kenbaar te maken via een zienswijze. 

Voordat wij onze inhoudelijke bezwaren tegen de voorgenomen plannen toelichten, willen we eerst kort stilstaan bij de besluitvormingsprocedure.

Besluitvormingsprocedure

De voorgenomen bouw van het schakelstation moesten wij vernemen via de besluitstukken van het college van B en W. Op dat moment had het college al ingestemd met het principeverzoek van Liander om te mogen bouwen aan de Groeneweg in Gorssel. Ondanks de frequente contacten met ambtenaren en wethouders over diverse onderwerpen is het klaarblijkelijk nog steeds geen gewoonte om bij dergelijke ingrijpende ontwikkelingen in ons dorp de dorpsraad op voorhand in te lichten of (liever nog) te consulteren. De behandelend wethouder heeft inmiddels beterschap beloofd, en we gaan er graag vanuit dat het in de toekomst beter gaat.

Na het genoemde principebesluit zijn er wel diverse overlegmomenten geweest, maar wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat het besluit toen al genomen was en de bouwlocatie niet meer ter discussie heeft gestaan bij het college en bij Liander. Wij zien dit bevestigd in het feit dat wij (ondanks herhaald verzoek) geen inzicht hebben gekregen in de onderliggende stukken, zoals het genoemde principeverzoek en het afwegingskader voor de locatiekeuze. Het ontbreken van een schriftelijke toelichting over nut en noodzaak, het zoekgebied en de mogelijkheden en randvoorwaarden, maakt het bijzonder lastig om hier een zorgvuldige afweging te maken. We moeten het, kortgezegd, doen met de mondelinge beweringen van Liander dat de gekozen locatie de enige reële optie is.

Na de ontstane commotie heeft Liander besloten om onderzoek te doen naar een aantal alternatieve locaties, die door ons zijn voorgedragen. Deze geste stellen wij zeer op prijs. De conclusies uit het onderzoek delen wij echter niet met Liander. Wij zijn van mening dat het onderzoek laat zien dat er wel degelijk alternatieven zijn. De meerkosten van deze alternatieven worden in het onderzoek naar onze indruk schromelijk overdreven. En als er al sprake is van meerkosten, dan dienen die afgezet te worden tegen (1) de totale levensduur van het project en (2) de (vooral landschappelijke) voordelen van een schakelstation elders.

Verder lijkt ons dat Liander zelf in staat is om nog betere alternatieven te vinden, mogelijk ook tegen lagere meerkosten. Liander heeft zelf immers meer inzicht in haar eigen wensen, mogelijkheden en kostenberekeningen dan wij.

Inhoudelijke bezwaren

Dan onze inhoudelijke bezwaren tegen de bouw van het schakelstation aan de Groeneweg.

Allereerst en vooral is het schakelstation een aantasting van het waardevolle open landschap van de Gorsselse enk. Het dorp Gorssel is ontstaan aan de rand van dit belangrijke landbouwgebied. De inrichting van de enk is nog vrijwel ongeschonden en cultuurhistorisch bijzonder waardevol. Het is een van de weinige landbouwgebieden in Oost-Nederland die niet zijn heringericht bij een ruilverkaveling. De bouwlocatie ligt pal tegenover de voornaamste wandelroute vanuit het centrum van Gorssel (en het museum More) naar het buitengebied richting enk, uiterwaarden en IJssel. Het te bouwen schakelstation blokkeert het uitzicht vanuit het dorp naar de bijzondere open enk. Landschappelijke inpassing van het schakelstation zal de visuele barrière voor de enk niet verminderen. Hooguit kan de inpassing het lelijke gebouw deels aan het zicht onttrekken.

Juist nu Gorssel wordt bezocht door misschien wel 100.000 toeristen per jaar is de aantrekkelijkheid van ons dorp een belangrijk aandachtspunt. Hoe mooier ons dorp, hoe langer de toeristen na hun museumbezoek blijven rondhangen en hoe meer geld er in de lokale economie wordt gestopt. Maar het moge duidelijk zijn dat de visuele belemmering natuurlijk ook wordt ervaren door degenen die in Gorssel en in/nabij het betreffende gebied wonen.

Dat onze Gorsselse enk van grote cultuurhistorische waarde is, werd in het verleden ook altijd door de gemeente onderkend. Bouwen op de enk is decennia lang onmogelijk gemaakt in de diverse bestemmingsplannen. Ook in het gemeentelijk Landschaps Ontwikkelings Plan (2008) werd nieuwbouw op de enk ongewenst geacht. Meerdere lokale bouwinitiatieven op en rond de enk zijn hierdoor afgewezen. Voor zover wij weten geldt dat ook voor plannen op of nabij de voorgenomen bouwlocatie van Liander.

Met het instemmen met de bouwplannen van Liander begeeft de gemeente zich nu op een hellend vlak. Dat is ons tweede bezwaar tegen het ontwerp bestemmingsplan. Klaarblijkelijk is nieuwbouw op en rond de enk niet langer een taboe. Diverse lokale initiatiefnemers die in het verleden bot gevangen hebben, overwegen inmiddels een nieuwe poging. En hoewel wij onze ondernemers en inwoners een warm hart toedragen, zouden wij die ontwikkeling zeer betreurenswaardig vinden.  Instemmen met een slecht onderbouwde claim van Liander maakt het in onze ogen niet makkelijk om goed onderbouwde wensen van lokale ondernemers en inwoners in de toekomst tegen te houden.

Conclusie

Naar de stellige indruk van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn er voor het oprichten van een schakelstation betere locaties te vinden dan aan de Groeneweg, zoals thans in het ontwerp bestemmingsplan is voorzien.

De gemeente mag bij haar overwegingen te komen tot een bestemmingsplanwijziging niet alleen uitgaan van Lianders argumenten waarom het elders niet zou kunnen. Het kan heel goed op een andere plek, maar Liander wil dat om haar moverende redenen niet.

Wij zijn ervan overtuigd dat na afwijzing door de gemeenteraad van dit verkeerde ontwerp bestemmingsplan spoedig door Liander een nieuwe locatie zal worden gevonden.

Wij verzoeken u dringend het voorliggende ontwerp bestemmingsplan af te wijzen.

Graag zijn wij bereid om ons standpunt in een gesprek nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel

A.J. Geerlink, voorzitter

A. Greven, secretaris