Openstelling IJsseldijken

De Dorpsraad zet zich er al vele jaren voor in om de dijken richting Epse en Eefde open te stellen voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. De dijken zijn nu  afgesloten door het Waterschap Rijn & IJssel op grond van vage toezeggingen in een ver verleden. Het Waterschap, gesteund door een handjevol aanwonenden en agrarisch ondernemers, blokkeert recreatief gebruik van de dijken door talloze Gorsselnaren en toeristen.
In het Dorpsplan komt openstelling van de IJsseldijken voor wandelaars naar voren als een nadrukkelijke wens van de inwoners van Gorssel.

De dijk is eigendom van het waterschap en het is officiëel beleid van de waterschappen om recreatief medegebruik van de dijken mogelijk te maken. Op onze dijken richting Eefde en Epse merken we daar nog weinig van. De Dorpsraad is reeds jaren in overleg met het Waterschap hierover, maar dat verloopt uiterst moeizaam. Het Waterschap heeft meerdere malen argumenten genoemd die onterecht bleken.

Ten tijde van de dijkverhoging c.q. aanleg van de huidige dijk, rond 1960, heeft het Waterschap in een bijeenkomst betrekkelijk informeel aan de aanwonenden en landeigenaren van destijds toegezegd dat de dijken gesloten zouden blijven voor publiek. Inmiddels zijn alle aanwonenden en eigenaren van toen overleden of verhuisd en naar onze mening geldt die toezegging niet voor de huidige aanwonenden en eigenaren. Dat standpunt is bevestigd door juristen en deskundigen.

De gemeente Lochem heeft zich ook meerdere malen voor openstelling van de dijken uitgesproken, ook richting het Waterschap, en zij ondersteunt de initiatieven van de Dorpsraad hiervoor.

Bij openstelling van de dijken zullen er natuurlijk de nodige regels dienen te gelden en zullen maatregelen getroffen moeten worden om overlast voor aanwonenden te beperken en belangen van natuur en agrariërs te beschermen. Maar het kan wat de Dorpsraad betreft niet zo zijn dat één of enkele aanwonenden zonder voldoende redenen de dijk geblokkeerd houden voor niet-intensief gebruik door wandelaars.

Traject Veerweg-Hankweg
Het eerste en gemakkelijkste deel dat voor openstelling in aanmerking kan komen is het traject van 900 meter vanaf het veer tot aan de Hankweg. Dat deel, met aan weerszijden grond van of in gebruik bij één agrariër, is geasfalteerd en boeren mogen er met zware tractoren overheen, maar er mag niet recreatief gewandeld worden. Openstelling van dat traject zou toeristisch zeer interessant zijn. Vanaf de pont, linksaf de dijk op, na 900 meter rechtsaf de dijk weer af, via de Hankweg en de Hassinklaan naar het Hassinkbos. Het zou ook een prachtige rondwandeling geven vanuit Gorssel (voorbeeld). De andere bewoners langs dit traject hebben de Dorpsraad laten weten dat zij geen bezwaar hebben tegen wandelen of fietsers.