Ontwerp Structuurvisie ter inzage tot 20 februari

De ontwerp Structuurvisie voor het hele grondgebied van de gemeente Lochem ligt ter inzage, o.a. bij de bibliotheek in Den Oldenhof. Het is voor de gemeente een belangrijk beleidsbepalend document voor de komende tien jaar, dat ook een uitgebreide paragraaf over Gorssel bevat. Tot 20 februari kan er gereageerd worden op het ontwerp. Daarna gaat het naar de gemeenteraad voor vaststelling.

 
    SVontwerp-titelpagina325
  
  

Beschrijving per kern

De structuurvisie beschrijft per kern de uitgangspunten voor concrete projecten en locaties. Belangrijke thema’s hierin zijn woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit, duurzame energieopwekking, en natuur- en landschap. De structuurvisie is in samenspraak met de dorpsraden van de diverse kernen tot stand gekomen.
Het Gorsselse deel van de structuurvisie is op initiatief van de Dorpsraad Gorssel vanuit het dorp zelf georganiseerd. De Gorsselse inbreng is nagenoeg ongewijzigd opgenomen in het nu ter inzage liggende ontwerp van de structuurvisie voor heel Lochem. De Dorpsraad zal het ontwerp bestuderen en zijn reactie aan de gemeente kenbaar maken. De zienswijze van de Dorpsraad zal zodra deze gereed is op deze website gepubliceerd worden. 

Inloopbijeenkomst
Donderdag 24 januari houdt de gemeente een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis aan de Hanzeweg 8 in Lochem, waarbij een doorlopende presentatie van de structuurvisie te zien zal zijn. Medewerkers van de gemeente en bestuursleden van de Dorpsraad zijn aanwezig om een toelichting te geven.
 Iedereen is welkom ’s middags vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 21.00 uur. 

Ter inzage in de bibliotheek en digitaal
De ontwerp Structuurvisie ligt tot en met 20 februari ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem en bij de bibliotheek in Den Oldenhof in Gorssel. Ook kunt u het digitaal bekijken. 
Open en download dit document (pdf 6 MB)

Reageren of meer informatie
Tijdens de inzageperiode kunt u schriftelijk reageren op de structuurvisie. Deze reactie richt u aan de Gemeenteraad, postbus 17, 7240 AA Lochem onder vermelding van het kenmerk: 2011-004884. Voor het inbrengen van een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer via het algemene telefoonnummer 0573-289123.
Gorssel, 18 januari 2013