Nieuwsbrief

Hieronder de nieuwsbrief zoals verstuurd op 7 juli 2012 per e-mail naar 404 adressen van leden en andere geinteresseerden.
Geef u op voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief@dorpsraadgorssel.nl

 

Beste Dorpsgenoten,

De vakanties breken weer aan. Een goed moment om nog even stil te staan bij een aantal belangrijke dingen in ons dorp.
Gaat u niet op vakantie? Dan kunt u genieten van de vrolijke zomerkaravaan die op 2 augustus neerstrijkt in Gorssel !
Meer nieuws van de Dorpsraad vindt u op onze website  www.dorpsraadgorssel.nl 
Alles van, voor en door Gorssel leest u ook op Gorssel.nl

Gemeenteraad koerst aan op handhaving loket Gorssel
De gemeenteraad heeft op 18 juni en 2 juli vergaderd over het gemeentelijk loket in Gorssel. B&W wil na gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis in Lochem het loket in Gorssel sluiten, maar de raad lijkt aan te sturen op een nieuw loket in Den Oldenhof, waarbij wordt samengewerkt met daar aanwezige diensten zoals de bibliotheek, SOL en SCW. De raad heeft gevraagd om nader onderzoek over deze samenwerking en naar de vraag of in ieder geval het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten in Gorssel kan plaatsvinden. Afhalen hiervan zou dan in Lochem moeten gebeuren. 
Bij de discussie over het loket in Gorssel wordt nu ook een door de gemeente nog te ontwikkelen plan betrokken voor verbetering van de communicatie met de kernen. De dorpsraden van de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten dat ze beter en sneller worden betrokken bij plannen en besluitvorming die hun kernen betreffen. Ook bepleiten zij een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de in Eefde reeds succesvolle wijkaanpak met enquêtes en wijkschouwen in aanwezigheid van ambtenaren, en per kern te houden spreekuren met de kernwethouder en ambtenaren. 
De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben de afgelopen weken met alle fracties gesproken over het loket, het communicatieplan en de rol van de dorpsraden bij het totstandkomen van gemeentelijke plannen/beleid en de uitvoering daarvan.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: StructuurvisieStructuurvisie 2011-2020 en nieuw Dorpsplan 2012-2016
De gemeente Lochem stelt in de loop van dit jaar een structuurvisie op voor haar hele grondgebied. In een structuurvisie worden vooral ruimtelijke zaken vastgelegd, zoals: waar kan nieuwe woningbouw plaatsvinden, welke plekken in ieder dorp moeten beslist behouden blijven, etc. Iedere kern kon daarbij zijn eigen inbreng aanleveren en Gorssel heeft daarvan volop gebruik gemaakt. 
De Dorpsraad heeft de Gorsselse inbreng van de structuurvisie inmiddels aan de gemeente aangeleverd. Dit Gorsselse deel is tot stand gekomen met brede inbreng vanuit het dorp, o.m. tijdens de goed bezochte dorpsavond op 23 april (Lees meer over deze avond). Onze inbreng wordt momenteel door de gemeente ingepast in de gemeentelijke structuurvisie, waarna de visie komend najaar voor de bevolking ter inzage gelegd zal worden. 
Het Gorsselse deel van de structuurvisie heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Daarnaast is het Dorpsplan uit 2008 toe aan een herziening. Sommige ideeën uit het oude Dorpsplan zijn namelijk al gerealiseerd, andere niet meer aan de orde of reeds in uitvoering. Momenteel wordt een nieuw Dorpsplan voorbereid dat een combinatie zal zijn van nog relevante opgaven uit het oude plan en op de structuurvisie gebaseerde nieuwe projecten, maar dat naast de ruimtelijke opgaven ook een sociaal-maatschappelijke paragraaf zal bevatten. Het Dorpsplan zal in het najaar van 2012 aan de inwoners van Gorssel worden voorgelegd.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: <a href=Nieuw bestemmingsplan kern Gorssel 
Het huidige bestemmingsplan voor de kern van Gorssel is verouderd en moet op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening voor 1 januari 2013 zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de Dorpsraad heeft hierop een uitgebreide reactie ingediend. De belangrijkste punten uit die reactie zijn de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. 
De gemeente heeft aangegeven aan de hand van alle ontvangen opmerkingen in het najaar van 2012 een ontwerp bestemmingsplan voor de kern van Gorssel ter inzage te zullen leggen. Op dat stuk kan dan door iedereen worden ingesproken.

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: <a href=Skatebaan en de Vrolijke Zomerkaravaan 
De Gorsselse jeugd van 8 tot 14 kan zich uitleven op de skatebaan bij de Vullerschool die kort geleden door wethouder Heesen is geopend. Ook de Dorpsraad heeft daar een bijdrage aan geleverd (Lees meer).
Op 2 augustus zal de vrolijke zomerkaravaan van Omroep Gelderland Gorssel bezoeken. Het wordt een groot feest waarbij een Gorssels dreamteam een geheime opdracht gaat vervullen, live op radio en TV. Komt u hen aanmoedigen? (Lees meer)
Deze en vele andere interessante en leuke ‘dorpse zaken’ leest u op Gorssel.nl  
Deze website is opgezet door de Dorpsraad, maar heeft een onafhankelijke redactie. Gorssel.nl wordt ongeveer 200 maal per dag bezocht.

De Dorpsraad Gorssel zet zich in voor de belangen van de inwoners van Gorssel en is een constructieve overlegpartner en adviseur van de gemeente Lochem en andere instanties. 
Heeft u ideeën of adviezen voor ons? We horen het graag, ook als u het niet met ons eens bent. Alleen zo kunnen we de belangen van Gorssel en haar inwoners goed behartigen.

Meer nieuws van de Dorpsraad leest u op:    www.dorpsraadgorssel.nl
Alles van, voor en door Gorssel leest u op:   www.gorssel.nl

Met vriendelijke groet,

Vereniging Dorpsraad Gorssel

Informatie en secretariaat:         info@dorpsraadgorssel.nl
Aan- of afmelden nieuwsbrief:    info@dorpsraadgorssel.nl