Nieuwsarchief 2008 – 2010

Megatuinfeest in 2011 niet in Gorssel (13-12-2010)
De organisator van het megatuinfeest heeft laten weten dat het festijn in 2011 zal worden gehouden in de Koperen Hoogte te Leusden. Men had te weinig tijd om een vergunningsaanvraag voor Gorssel rond te krijgen. Dat betreft namelijk een vrij zware procedure i.v.m. de natuurwaarden van het landgoed dat in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Voor 2012 wordt de mogelijkheid open gehouden het festijn alsnog in Gorssel te houden. Wij blijven de ontwikkelingen dan ook volgen.

Veel reacties op beoogde megatuinfeest op Landgoed de Haar (8-12-2010)
Het beoogde ‘megatuinfeest’ op het Landgoed de Haar van de heer Van der Most houdt de gemoederen in Gorssel flink bezig. De Dorpsraad heeft veel berichten gekregen van mensen die zich hier zorgen over maken, of die zich negatief uitlaten. In het algemeen lijkt er niet zozeer bezwaar tegen een eenmalig feest indien dat zou passen bij een dergelijk fraai landgoed. Men valt evenwel wel over de commerciële opzet van het feest dat weinig of niets met Gorssel te maken heeft en dat bovendien midden in de broedtijd plaatsvindt. In de reacties overheerst de vrees dat dit geleidelijk zal uitgroeien tot een groot, regelmatig terugkerend of zelfs permanent festijn. Ook hebben veel mensen ons gewezen op de grootschalige kap van bos en de wijze van herplant.
Zie de brief die wij hierover hebben gestuurd naar het college van B&W (pdf) >>>

Veel nieuwe leden voor de Dorpsraad (23-11-2010)
De informatieve folder over de activiteiten van de Dorpsraad die huis aan huis is bezorgd in Gorssel heeft veel nieuwe leden opgeleverd. Alle leden, hartelijk bedankt voor jullie steun! Met jullie steun wordt ons draagvlak vergroot en kunnen we de belangen van Gorssel en haar inwoners beter behartigen! 
De folder is een eenvoudig maar informatief drieluik. Bekijk de pdf in ‘opengeklapte’ vorm >>>

Dorpsraad start met e-mail nieuwbrief (20-11-2010)
De Dorpsraad heeft de eerste uitgave van een nieuwsbrief per e-mail verstuurd naar leden waarvan het emailadres bekend is en naar andere geinteresseerden. Geef u op voor de nieuwsbrief en bekijk de eerste uitgave >>>

Megatuinfeest in Gorssel (17-11-2010)
In de Stentor van 17-11-2010 stond een artikel over plannen voor een groot 2-daags evenement op het perceel van de heer Van der Most. De Stentor had voor dit artikel ook Gerard Boere van de Dorpsraad benaderd. Onlangs hadden enkele inwoners van Gorssel de Dorpsraad gewezen op de plannen voor dit evenement en de Dorpsraad heeft op 11 nov. jl. een aantal vragen hierover gesteld aan de gemeente. Er is nog veel onbekend en er is zelfs nog geen volledige vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Het was daarom niet ons initiatief om dit nu al in de publiciteit te brengen. De Dorpsraad wacht eerst het antwoord van de gemeente af en zal mede afhankelijk daarvan de plannen nader bestuderen. We hebben de indruk dat de gemeente dit met alle zorgvuldigheid zal behandelen en daarbij rekening zal houden met geluidsoverlast, verkeersstromen, parkeren, bestemmingsplan, etc. 
Artikel Stentor >>>

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (10-11-2010)
De 2e kamer heeft op 9 nov 2011 vergaderd over de noordelijke aftakking. Er zijn vele moties ingediend en er is kamerbrede zorg over de forse toename van goederenvervoer in oost Nederland over bestaand spoor. Het voorliggende plan wordt gezien als een tijdelijke oplossing en na 2020 worden grote problemen voorzien voor het goederenvervoer over spoor. Door het groeiende maatschappelijke verzet heeft de lokale, provinciale en landelijke politiek de minister uiteindelijk via moties gevraagd het plan bij te stellen.

Inloopavond op 10-11-2010 over nieuw traject N348 Eefde – Deventer (01-11-2010)
De provincie Gelderland organiseert op 10 november een inloopavond in de Roskam met informatie over mogelijke nieuwe trajecten voor de N348 Eefde – Deventer. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer (pdf) >>>

Informatieavond op 8-11-2010 Gorssel op Glasvezel (01-11-2010)
Op 8 november is er een informatiebijeenkomst van Glashart in ’t Trefpunt over het het glasvezelnetwerk voor Gorssel. U krijgt uitleg over de plannen en kunt u uiteraard vragen stellen. Aanvang 20.00 uur.

LochemEnergie: een initiatief om zelf locaal energie te produceren (29-10-2010)
Dankzij het burgerinitiatief LochemEnergie wordt het binnenkort waarschijnlijk mogelijk om om overal in de gemeente Lochem onze eigen duurzame energie te produceren. Zestig enthousiaste en betrokken Lochemse burgers waren aanwezig op de startbijeenkomst in ’t Hart in Eefde. Vanaf dat moment is er hard gewerkt, en met resultaat. 
Flyer met aanmeldingsformulier >>> (pdf 2,7MB)
Persbericht >>> (pdf 45kb) 
Website: www.lochemenergie.net
 
Glasvezelnetwerk in Gorssel (14/25/29-10-2010)
Reggefiber/Glashart is gestart met een promotiecampagne voor een glasvezelnetwerk in Gorssel en de andere kernen van de gemeente Lochem. Bij voldoende belangstelling zullen de kernen een netwerk krijgen met glasvezel tot in huis. Het zal een ‘open’ netwerk zijn waarop 4 verschillende providers hun diensten voor snel internet, televisie en telefonie aanbieden. Dus extra keuzemogelijkheden naast de kabel van UPC en het kopernetwerk van KPN, een goede ontwikkeling voor Gorssel.
In Laren is er al een dergelijk netwerk, tot grote teveredenheid van de gebruikers. 70% van de inwoners binnen het aansluitgebied nemen diensten af via dit netwerk. De verschillende dorpsraden van de gemeente Lochem hebben Reggefiber/Glashart benaderd om ook in hun kernen een netwerk aan te leggen. 

Gemeenteraad unaniem tegen bouwplan Poststraat 7 (13-10-2010)
De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 unaniem besloten een volgens de Dorpsraad te groot bouwplan voor de Poststraat 7 af te wijzen. 

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (29-9-2010)
Door een kabinetsbesluit inzake de ‘noordelijke aftakking’ van de Betuwelijn, zullen er naar verwachting van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) 80-100 goederentreinen per dag rijden over het spoor Zutphen, Eefde, Deventer. 
RONA zet zich in voor terugdraaien van dat besluit door de 2e kamer of voor beperking van de overlast. Link naar website RONA >>>

Constructief overleg met kernwethouder (7-9-2010)
Het bestuur van de Dorpsraad heeft 6 september jl. uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe kernwethouder voor Gorssel mevrouw Wilma Heesen, waarbij tevens kernambtenaar mw. Atsje Boersma aanwezig was. Per fiets is Gorssel verkend, waarbij we in het bijzonder hebben gewezen op een aantal voor Gorssel belangrijke zaken (zoals op deze site toegelicht onder ‘Activiteiten’). Na afloop van de fietstocht is verder gesproken over belangrijke thema’s voor Gorssel, maar ook over de relatie en wijze van communiceren tussen Dorpsraad en gemeente. Het was een bijzonder prettig en nuttig overleg.

Algemene Vergadering 1 september 2010 (2-9-2010 / 10-9-2010)
De Algemene Vergadering werd bezocht door ongeveer 65 mensen, merendeels leden maar ook enkele andere geïnteresseerden. Het bestuur heeft een uitvoerige presentatie gegeven van haar werkzaamheden en plannen. Er was veel waardering uit de zaal hiervoor en ook enkele aanbevelingen, die het bestuur ter harte heeft genomen. Na de ledenvergadering gaf de heer Duivenvoorden een boeiende lezing over de plannen voor herstel van de Gorsselse Heide. Na afloop werd met een drankje nog volop nagepraat. Een geslaagde avond!
– Kort verslag van de ledenvergadering >>>
– Verslag >>> (pdf). 
– Presentatie (sheets) van de ledenvergadering >>> (pdf 2,7 MB)
– Financieel overzicht 2009 en begroting 2010 >>> (pdf 22kb)

Veilig Honk voor fietsende scholieren (19-8-2010)
Woont u aan de N348 tussen Eefde en Deventer en wilt u scholieren die langs fietsen helpen als er wat is? Meld u aan als Veilig Honk adres.
Meer >>> (pdf)

De Dorpsraad zit niet stil (13-5-2010)
Dat is de titel van een artikel in De Gids van 12 mei 2010 met veel nieuwe positieve ontwikkelingen >>> (pdf 50kb)

De Dorpsraad zoekt versterking (10-5-2010)
Om ook in de toekomst de belangen van Gorssel te kunnen behartigen zoekt de Dorpsraad bestuursleden en projectuitvoerders. Het voorzitterschap is op dit moment slechts tijdelijk ingevuld en er zijn mensen nodig om actuele projecten uit te voeren, waaronder het opstellen van een ruimtelijke visie voor Gorssel zoals verwoord in het Dorpsplan.

Verslagen vorige Algemene Vergaderingen
Algemene Vergadering van 15 april 2009: Verslag (pdf) 
Algemene Vergadering van 13 februari 2008: Verslag (pdf)