Gemeenteraad besluit binnenkort over loket Gorssel

  • College legt varianten voor gemeenteloket voor aan de raad
  • Die variëren van slechts doorverwijsfunctie tot informatiepunt met mogelijkheid aanvragen persoonsdocumenten (die dan in Lochem moeten worden afgehaald)
  • Of zal de raad onder druk van het referendum alsnog besluiten tot een volwaardig loket?
  • Dorpsraad Gorssel spant zich in voor een volwaardig loket
  • Maandag 24 sept 19.30 uur Ronde Tafel Gesprek met raadsleden. U kunt komen als toehoorder of uw mening overbrengen aan raadsleden
  • Maandag 8 oktober zal de raad waarschijnlijk een definitief besluit nemen


Zoals u ongetwijfeld weet is er veel te doen over het handhaven van een loketfunctie in Gorssel na sluiting van ons gemeentehuis. De Dorpsraad Gorssel zet zich samen met de dorpsraden van Eefde en Epse/Joppe in voor een volwaardig loket in Gorssel.
Aanvankelijk wilde het college, na gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis in Lochem, geen enkele loketfunctie in Gorssel behouden. De gezamenlijke inspanningen van de dorpsraden en andere organisaties hebben ertoe geleid dat de gemeenteraad op 2 juli jl. heeft besloten dat er in iedere geval een loket met beperkte dienstverlening moet blijven in Gorssel en de raad heeft het college opgedragen onderzoek te doen naar creatieve mogelijkheden om ook het aanvragen van persoonsdocumenten zoals paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen mogelijk te maken, die dan wel in Lochem zouden moeten worden opgehaald.

Varianten
Als uitvloeisel van dat raadsbesluit heeft het college de gemeenteraad nu een aantal alternatieven voorgelegd voor een gemeenteloket in Den Oldenhof (open dit raadsvoorstel in pdf). Deze alternatieven variëren van een loket met alleen een doorverwijsfunctie, tot een loket waar goede informatie voorhanden is en waar persoonsdocumenten kunnen worden aangevraagd (maar niet worden afgehaald). Alle varianten kunnen worden gerealiseerd in Den Oldenhof en daarbij zal worden samengewerkt met partners zoals de bibliotheek, SOL en SCW. Hieronder zijn die varianten nader uiteengezet.

Ronde Tafel Gesprek op maandagavond 24 september
Maandagavond 24 september a.s. 19.30 uur staat dit onderwerp op de agenda van de Ronde Tafel Gesprekken (RTG). Tijdens een RTG laten raadsleden zich informeren door burgers en organisaties. De dorpsraden zullen tijdens het RTG opnieuw pleiten voor een zo volwaardig mogelijk loket. Ook u, als betrokken inwoner van Gorssel, kunt uw mening geven over dit onderwerp aan de aanwezige raadsleden. U dient zich hiervoor op te geven bij de griffier (tel. 0573-289222). Maar u kunt ook komen als toehoorder om op die manier duidelijk te maken dat we in Gorssel hechten aan direct contact met de gemeente zonder daarvoor bijna 20 kilometer te hoeven reizen.
Locatie: Trouwzaal van het gemeentehuis in Lochem, Markt 3
Agenda en vergaderstukken van het RTG en de raadsvergadering vindt u op   www.lochem.nl
Na het RTG gaan de fracties van de gemeenteraad hun mening vormen over dit onderwerp en naar verwachting zal de raad op 8 oktober een definitief besluit nemen.

Referendum
Onlangs is bekend geworden dat het burgerinitiatief voor behoud van een permanent en volwaardig loket (d.w.z. ook voor het afhalen van reisdocumenten) in Gorssel 2.783 stemmen heeft verkregen. In onze kern heeft zelfs 55% van de stemgerechtigden getekend voor zo’n volwaardig loket in Gorssel. De initiatiefnemers spreken van een groot succes en zij doen een dringend beroep op de gemeenteraad om te besluiten tot zo’n volwaardig loket. De initiatiefnemers zullen bij het RTG ook meepraten.

Samenvatting van de varianten voor loketfunctie in het raadsvoorstel:

  1. Bij het loket liggen gemeentelijke stukken ter inzage en medewerkers van de partners kunnen inwoners gericht doorverwijzen naar de gemeente. In deze variant wordt het loket niet bemand door medewerkers van de gemeente.
  2. Medewerkers van de partners kunnen inwoners in beperkte mate informatie geven over gemeentelijke zaken. Er is geen medewerker van de gemeente aanwezig. Ook in deze variant liggen stukken ter inzage en zullen mensen veelvuldig worden doorverwezen naar Lochem. 
  3. Het loket wordt bemand door een medewerker van de gemeente en wordt ingericht als een klant contactcentrum (KCC). Het loket is gedurende drie dagdelen per week geopend. De medewerker kan op gelijke wijze als dit in Lochem gebeurt inwoners te woord staan, informeren, stukken ter inzage geven en zo nodig doorverwijzen naar specialistische medewerkers in Lochem.
  4. De raad kan er voor kiezen de dienstverlening uit te breiden met het aanvragen (dus niet afhalen!) van persoonsdocumenten en aangifte van geboorte of overlijden.

De jaarlijkse kosten schat het college op 10 duizend euro voor de eerste variant tot 100 duizend euro voor variant 4. Die berekeningen vinden wij twijfelachtig. 
De varianten 1 en 2 zijn naar onze mening niet zinvol, omdat het zal leiden tot teleurgestelde mensen aan de balie. Variant 3 is op zichzelf wel serieus, maar in onze ogen niet toereikend. De Dorpsraad acht variant 4 een minimum voor een goede dienstverlening door de gemeente naar de inwoners van de westelijke kernen, maar het heeft onze voorkeur als ook het afhalen van persoonsdocumenten in Gorssel mogelijk is.

Gorssel, 21 september 2012