Concept-notulen Algemene Leden Vergadering 1 april 2015

Concept-notulen van de Algemene Leden Vergadering van de Vereniging Dorpsraad Gorssel

Gehouden op 1 april 2015 in ’t Trefpunt te Gorssel, aanvang 20.00 uur.

Opgesteld: 27 mei 2015

 1. Opening en mededelingen.

  Voorzitter van de vergadering is Hans Geerlink. De vergadering werd naar schatting door 100 personen bijgewoond, waarvan het overgrote deel als lid van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Tevens waren enkele fracties van de gemeenteraad van Lochem vertegenwoordigd, alsmede de kernwethouder Mw. T. (Trix) van der Linden en de kerncontactfuntionaris Mw. L. (Liesbeth) van Rijn.

De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De vergadering en de uitnodiging daartoe zijn conform de statuten en er kunnen geldige besluiten genomen worden. Inleidend laat de voorzitter aan de hand vragenderwijs aan de hand sheets enkele kerncijfers over Gorssel de revue passeren.

 1. Verslag van de Algemene vergadering van 27 mei 2014.
  Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat vermelding van Mw. A.M. (Anne-May) Wachters als toekomstig lid van de kascommissie niet correct is weergegeven. Dit als correctie op het verslag.
 1. Korte terugblik verslagjaar 2014.
  Aan de hand van sheets geeft de voorzitter een terugblik op het verslagjaar 2014.
 1. Financieel verslag 2014, verslag kascommissie, goedkeuring en decharge.

  De Dorpsraad heeft evenals vorig jaar door een spaarzaam beleid een forse reserve opgebouwd.

  Het financieel verslag is aan de leden beschikbaar geteld. Naar aanleiding daarvan wordt gevraagd waarom er zo’n grote reserve is. De voorzitter geeft aan dat dit veroorzaakt is door zuinigheid uit het verleden en dat getracht wordt om de algemene kosten zo laag mogelijk te houden.

De heer L. (Laurens) Wachters geeft aan dat de kascommissie bestaande uit de heren L. (Laurens) Wachters en Harry Jaartsveld, dat zij de administratie hebben gecontroleerd en dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. Zij stellen de vergadering voor om het financieel verslag 2014 goed te keuren en daarmee decharge te verlenen aan de penningmeester en het dagelijks bestuur.

 1. Bestuursverkiezingen.

Het bestuur draagt de heer A. (Arne) Greven voor als nieuw bestuurslid. Arne stelt zichzelf voor.

De voorzitter geeft aan dat er afscheid genomen wordt van een tweetal bestuursleden te weten de heren R. (René) Pluimert en B.G.J. (Bob) Kempink. Hij bedankt de beide heren voor hun inzet en memoreert de grote mate van inzet van met name René en de lange tijd dat Bob deel heeft genomen aan het bestuur (16 jaar).
Zowel René als Bob geven kort met een korte beschouwing aan hoe zij het lidmaatschap hebben ervaren, waarbij zij ook het belang van de Dorpsraad nog eens benadrukken.

De vergadering stelt vervolgens voor tot benoeming van de heer A. (Arne) Greven, een herbenoeming van A.J. (Hans) Geerlink en P.F.M. (Paul) Wiegerinck.

 1. Thema’s voor 2015.
  Belangrijke thema’s voor 2015 zijn de volgende:
 • Bijstelling van het dorpsplan
 • Aandacht voor de werkgroepen
 • De projectie van een schakelstation aan de Groeneweg.
 • De lopende project zoals: wandelen op de IJsseldijken; parkeren en verkeer museum, de Wijkschouwen, de N348 (Quatre Bras)

Het project Schakelstation geeft de heer J.C. Jan Cees) van Hasselt aanleiding een appel op de wethouder te doen. Hij is erg teleurgesteld over de plannen. De wethouder geeft aan dat realisatie in samenspraak met de Dorpsraad geschied, waarop ook de voorzitter aangeeft dat de voorgestane oplossing niet acceptabel is voor het dorp.

De wethouder geeft vervolgens aan dat de Dorpsraad niet gelijk werd betrokken bij de plannen maar dat goed gekeken wordt met de Dorpsraad naar een goede inpassing. De heer L. (Laurens) Wachters zegt dat een maximale hoogte van 2 meter technisch mogelijk moet zijn.

De heer N. (Nico) Meerburg pleit er voor dat voorafgaand aan de bestemmingsplan procedure overleg plaats heeft met de Dorpsraad.

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting voor 2015.

 1. Presentaties door de werkgroepen van de dorpsraad.
  In 2014 is een aantal werkgroepen werkzaam geweest.

Werkgroep GorsselSamSam
Mw. .M. (Monique) Mekkerink. geeft aan waar de werkgroep zich op dit moment mee bezig houdt, zoals ‘Zorgen voor elkaar”, ‘Buurtmarktplaats’.

Werkgroep Verkeer

Accenten van de werkgroep verkeer waren de parkeerproblematiek als gevolg van de komst van het museum; het streven om verblikking van het centrum zoveel als mogelijk te voorkomen, de gemeentelijke toezegging om snel te zullen ingrijpen als de parkeerproblematiek uit de hand dreigt te lopen en het vrijwaren van de Roskamweide van parkeren.

Werkgroep accommodaties

De heer H. (Henk) van Gogh geeft een korte toelichting op het beleid van de gemeente om doormiddel van optimalisatie van het accommodatiebeleid te komen tot bezuinigingen en in te spelen op toekomstige ontwikkelingen zoals vervangingsinvesteringen en bevolkingskrimp. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse beheerders/eigenaren en wil gezamenlijk met een plan naar de gemeente.

Werkgroep Toerisme en Recreatie.

Aandachtspunten voor deze werkgroep was o.a. de nieuwe locatie voor een Toeristische Overstap Plaats (TOP). En het idee van bloembakken in het centrum.

Werkgroep Centrumvisie

Deze werkgroep zet zich in voor inactieven zoals meer galerietjes (Dorien Plaat). Uitvoering van het plan Pouderoyen Compagnons zoals verlevendiging van het Oldenhofpark, hetgeen tot het idee heeft geleid van een speelplek voor kleine kinderen en een Jeu de Boulebaan

Werkgroep Cultuurhistorie.

De werkgroep geeft aan zich ernstig zorgen te maken over het bomenbeleid van de gemeente. De focus ligt mede op de uiterwaarden en een goede dialoog met de Uiterwaardencommissie.

 1. Rondvraag.
  Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
 2. Sluiting.
  De voorzitter bedankt de aanwezigen en geeft het woord aan Nathalie Vossen die met een collega een presentatie geeft over de wordingsgeschiedenis van het dorp Gorssel en direct omgeving.

 

 

Herman Beekhuis,

Gorssel, 28 november 2015.