Bouwplan Poststraat 7

De Dorpsraad heeft zich verzet tegen een groot bouwplan aan de Poststraat 7. De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 in een unaniem genomen besluit dit bouwplan afgewezen. Het college had na aandringen van de eigenaar en de project-ontwikkelaar en ondanks bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden het plan voorgelegd aan de raad. De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar vond dit ontwerp te groot en te massaal voor de beschikbare ruimte en niet passen in het dorpse en landelijke karakter van Gorssel.

Raadsbesluit
Alle fracties waren zeer kritisch, zowel over de gang van zaken als over de afmetingen van het ontwerp. Men vond dat de gemeente te weinig eigen regie heeft gevoerd, teveel was meegegaan met de eigenaar/ontwikkelaar, dat omwonenden bij het ontwerp betrokken hadden moeten worden en dat er te weinig rekening was gehouden met de mening van de Dorpsraad.
De raad vond de afmetingen van het ontworpen gebouw te fors. Men vindt dat hoogte dient overeen te komen met bestaande bebouwing op het Nijverheidsplein of met het huidige gebouw en dat er geen sprake kan zijn van zelfstandige woonfunctie in de kap.
In de Stentor van 13 oktober 2010 is een artikel verschenen dat een goede weergave geeft van het standpunt van de raad >>> (pdf)

Het ontwerp
Het nu dus door de raad afgewezen ontwerp, waarvoor het huidige pand dat momenteel wordt gebruikt door Fysiotherapie Keizer/Lubberdink zou moeten worden gesloopt, betreft 373 m2 commerciële ruimte op de begane grond en daarboven 8 zelfstandige appartementen op 2 lagen. Een op zichzelf mooi ontwerp, maar de Dorpsraad is van mening dat het te massaal en te hoog is voor de beschikbare ruimte en de directe omgeving en omdat het niet past bij het dorpse en landelijke karakter van Gorssel. Het gebouw heeft een nokhoogte van 11,2 meter en is daarmee zelfs hoger dan het naastgelegen complex van De Groene Waarden en 2,5 meter hoger dan de gemiddelde hoogte van bestaande bebouwing aan het Nijverheidsplein. Het geplande gebouw staat dicht op bestaande bebouwing van het Nijverheidsplein en op het complex van De Groene Waarden aan de Poststraat. Het ontwerp zal leiden tot een enorm verlies aan privacy voor de omwonenden.
Het geldende bestemmingsplan gaat uit van dorpsvoorzieningen, winkels, kantoren e.d. met eventueel dienstwoningen ten dienste van deze dorpsvoorzieningen. Het bestemmingsplan sluit zelfstandige woningen uit en dus is voor dit schetsontwerp wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Visie Dorpsraad
De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze locatie. Het bestaande gebouw is weinig aansprekend en de plek is jaren geleden door de gemeente reeds aangewezen als inbreidingslocatie. De Dorpsraad is voorstander van een meer bescheiden ontwerp. In het Dorpsplan is – na brede inventarisatie onder de Gorsselse bevolking – omschreven dat nieuwbouw dient aan te sluiten bij de omgeving, passend in het dorpsgezicht, en derhalve geen hoogbouw. Op basis daarvan menen wij dat nieuwbouw voor Poststraat 7 voor wat betreft hoogte en volume dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwing aan het Nijverheidsplein .
Daarnaast hebben we gepleit voor een meer uitnodigende (brede) doorgang tussen het Nijverheidsplein en de Poststraat om op die wijze meer aansluiting te krijgen tussen de winkelgebieden Hoofdstraat en Nijverheidsplein. In het ontwerp zou de doorgang worden gereduceerd tot een weinig uitnodigend steegje.
De gemeenteraad heeft nu dus de visie van de Dorpsraad gevolgd.

Schets van de noordgevel, langs de Poststraat, tegenover het appartementencomplex van
De Groene Waarden. Links de doorgang Poststraat/Nijverheidsplein, die ongeveer 1,5 meter
smaller wordt dan nu (t.o.v. huidige hoofdgevel), en minder open doordat de gevel langer en
hoger wordt. Het huis links is Nijverheidsstraat 7, winkel White Feather Wings. Dat pand
heeft ook nog een balkon boven de doorgang, dat niet is ingetekend in het schetsontwerp.
Westgevel, gezicht vanaf de Hoofdstraat onder de paardenkastanjes door.
Doorsnede, met nokhoogte 11,20 m. Dat is hoger dan complex van De Groene Waarden.
De huidige situatie met een weinig aansprekende pand.

Brief van de Dorpsraad aan B&W d.d. 23 augustus 2010 met het standpunt t.a.v. dit ontwerp >>> (pdf 290 kb)

Vorig ontwerp en stellingname van de gemeente
Eerder is in 2009 een schetsontwerp ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw aan de Poststraat 7. Dat betrof 3 lagen in de stijl van het tegenover gelegen appartementencomplex. De gemeente heeft dat ontwerp toen afgekeurd en (mede op advies van de Dorpsraad) aangegeven dat moet worden uitgegaan van 2 bouwlagen met een kap zonder zelfstandige woonfunctie. Op basis van dit standpunt zou de kapverdieping dus slechts zolder of vliering mogen zijn en zou gebouwd kunnen worden in de stijl en hoogte van het Nijverheidsplein en diverse nieuwbouw in de omgeving (bijv. Nijverheidsstraat en Beukenlaan). Dat zou ook prima kunnen aansluiten bij bovengemelde visie van de Dorpsraad.
Echter, de eigenaar de heer B. Peree heeft aangegeven dat nieuwbouw op die basis niet haalbaar is en heeft – nadrukkelijk tegen de stellingname van de gemeente in – opnieuw een ontwerp gemaakt met 8 zelfstandige appartementen, waarvan 4 in de 3e bouwlaag. Naar onze mening is het onbegrijpelijk dat het college dit ontwerp dat indruist tegen haar standpunt van 2009 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelukkig heeft de gemeenteraad dat ook ingezien.