Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied voor de hele gemeente vastgesteld, dat in 2011 van kracht is geworden. Het nieuwe plan is een integrale herziening van een aantal verouderde plannen. De Dorpsraad vindt het nieuwe bestemmingplan in grote lijnen een goede zaak, maar heeft niettemin een aantal belangrijke zienswijzen ingediend die helaas niet zijn overgenomen.De landschappelijke en natuurrijke omgeving is kenmerkend voor het buitengebied van Lochem en Gorssel en het is terecht dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied daar veel aandacht aan wordt besteed, ook vanuit economisch en toeristisch opzicht. Er wordt gesproken over ‘behoud, versterken en ontwikkelen’ van landschappelijke- en natuurwaarden. Dat betekent dus geen achteruitgang en moet om een of andere reden een stukje natuur verdwijnen dan is het gevolg van die uitspraak dat er elders gecompenseerd moet worden. Er zijn voorbeelden genoemd van gebieden waar goede kansen aanwezig zijn voor natuurontwikkeling.

Reeds in juni 2009 heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend (pdf >>>) met een aantal opmerkingen die vooral beleidsmatig van belang zijn. De belangrijkste punten uit onze zienswijze waren:

  1. Volgens het ontwerp bestemmingsplan mogen bepaalde ontwikkelingen alleen plaatsvinden mits deze ingepast kunnen worden in landschap en natuur en daaraan geen schade toebrengt. Er worden geen criteria geformuleerd en dus moet het van geval tot geval worden bekeken.
  2. In het ontwerp bestemmingsplan heeft B&W vergaande bevoegdheid om ontheffing te verlenen op de vastgestelde regels. Weliswaar moet dat goed worden gemotiveerd, maar toch. De Dorpsraad ziet dat als een beleidsmatige zwakte en pleit voor een grotere rol van de gemeenteraad bij het verlenen van ontheffingen.
  3. In vrijwel het gehele buitegebied mag 10 tot 15% worden bijgebouwd en mogen diverse andere opstallen zoals kapschuren worden gerealiseerd. Dit geldt alleen niet voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur. Er is hierbij geen aandacht voor het cumulatieve effect van deze toename.

De gemeente heeft in de inspraaknota van mei 2010 gedetailleerd gereageerd op ons commentaar en op dat van vele tientallen andere insprekers, maar heeft er uiteindelijk weinig mee gedaan. Vervolgens heeft de Dorpsraad voorafgaand aan de Ronde Tafel Gesprekken met de gemeenteraad in november 2010 in een brief (pdf >>>) de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad geïnformeerd over onze visie op het bestemmingsplan.
Voorafgaand aan het raadsbesluit in december heeft de Dorpsraad haar mening t.a.v. het bovengenoemde 3e punt (bijbouwregeling) nog aangescherpt in een schrijven naar alle politieke fracties. We hebben ervoor gepleit dat deze ‘bijbouwregeling’ niet zal gelden voor bepaalde gevoelige regio’s, bijvoorbeeld omdat deze reeds een hoge bebouwingsgraad hebben of omdat dit vrij kwetsbare gebieden gebieden zijn. Voor Gorssel komen naar ons idee het gebied rondom de Veerweg, de Ravensweerdsweg en het IJsselgebied in het algemeen hiervoor in aanmerking.

Helaas zijn onze adviezen niet door de raad overgenomen. De raad heeft het bestemmingsplan op 7 december 2010 vastgesteld met een aantal amendementen die voor Gorssel niet relevant zijn en het is in 2011 definitief geworden.