Beheervisie Ravenswaarden

De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voorbereid voor het beheer en gebruik van de Ravenswaarden. Dit gebied strekt zich uit van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland. De uiterwaarden in dit gebied kenmerken zich door de aanwezigheid van talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.  

Stand van zaken

Door de Dienst Landelijk Gebied is in opdracht van de provincie Gelderland en in samenspraak met bovengenoemde werkgroep een concept voor een visie opgesteld voor de Ravenswaarden. Deze wordt momenteel besproken met betrokken instanties en enkele direct betrokken grondeigenaren  en zal vervolgens in overleg met de werkgroep worden afgerond en gepubliceerd.

Beheervisie

De Ravenswaarden zijn een formeel Natura 2000 gebied. Staatsbosbeheer heeft hier 65 hectare gronden in eigendom die nog integraal ingericht moeten wordenDie visie moet uiteindelijk leiden tot de uitvoering van een beheer- en inrichtingsplan voor in ieder geval de eigendommen van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil de visie samen met de streek opstellen, zodat voor een klankbordgroep is gekozen. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de Uiterwaardencommissie (vertegenwoordiger van alle agrarische eigenaren en gebruikers), Dyckerhof Basal, Grondbereik, de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel.Aandachtspunten die in de visie naast de Natura 2000 doelen worden meegenomen zijn: landschaps-ontwikkelingsplan gemeente Lochem, Heggenplan Staatsbosbeheer, Visie Basal, landbouwbelangen en recreatieve openstelling. Het gaat dan om zaken als: waar mogelijk herstel en herkenbaar maken van de cultuurhistorische waarden (meer heggen) en herstel en handhaven geo-morfologische en botanische waarden. Daarnaast is er ook discussie, bijvoorbeeld over het al of niet afsluiten van de onverharde weg naar het Zandgat. Door de complexe situatie van beheer, gebruik en eigenaren zal het niet eenvoudig zijn om tot een breed gedragen eindstandpunt te komen. Ook zijn er vrij strikte regels vanuit waterstaatkundige wetgeving t.a.v. doorstroming en waterberging bij hoogwater.De Dorpsraad heeft vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn. De verbetering van de wandelmogelijkheden is een wens die door iedereen wordt gedeeld. Diverse mogelijkheden worden verkend en zullen in een ontwerpschets worden opgenomen. Wel is er een duidelijk probleem met loslopende honden en het overbrengen van neo-spora infecties op vee; een aanlijngebod is echt nodig.
Het is de bedoeling dat begin volgend jaar een afgerond voorstel gereed is; de uiteindelijke uitvoering van de plannen zal een aantal jaren in beslag nemen.Op dit moment wordt er in het gebied al een project uitgevoerd onder regie van de Vogelwerkgroep ‘De IJsselstreek, in nauwe samenwerking met SBB, de Uiterwaardencommissie en de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt (uitvoerder).  Hierbij wordt een klein deel van de kronkelwaard “uitgediept”. Dit plan past in principe in de huidige conceptvisie van de Ravenswaarden; de voorbereidingen voor de uitvoering worden nu getroffen. Dit project is onderdeel van het Ooievaarbiotoopplan van de vogelwerkgroep voor de hele regio, waarin ook uitvoering wordt gegeven aan de afbouw van het bekende ooievaarbuitenstation ’t Zand.

Zandgat

Onderdeel van de Ravenswaarden is ook het zandgat gelegen in een binnenbocht van de IJssel. Het is ontstaan door zandwinning voor de A1 en nieuwbouwwijken in Deventer. Het is eigenlijk een vreemd element in dit landschap. De zandwinning is al vele jaren geleden gestopt. Er is een diepe put achtergebleven met vrij steile oevers. Onderzoek naar aanwezige flora en fauna heeft uitgewezen dat daardoor de variatie in flora en fauna van deze plas beperkt is. Daarnaast hebben zich in de afgelopen jaren ongewenste ontwikkelingen voorgedaan. Mede door ongecontroleerde recreatie is het gebied verrommeld geraakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwerfvuil en stoken van vuurtjes.Verdeeld over een perdiode van ongeveer 3 jaar worden werkzaamheden uitgevoerd voor de herinrichting van het zandgat volgens een plan dat de afgelopen jaren is opgesteld. Die werkzaamheden betreffen het verbeteren van de invaart, het aanleggen van flauwe oevers, het op een aantal plekken ondieper maken van de plas en het realiseren van een eiland. Het belangrijkste resultaat van deze ingrepen zal zijn dat er afwisselende leefmilieus ontstaan waardoor er veel meer soorten planten en dieren kunnen gedijen. De uitvoering van het werk is gekoppeld aan Ruimte voor de Rivier. In dat kader worden elders geulen gegraven of uitgediept en dat materiaal gaat ten dele het Zandgat in.Het herinrichtingsplan is gemaakt door eigenaar van het zandgat Dyckerhoff Basal in samenwerking met het Lochemse bedrijf Grondbereik en met inbreng van diverse instanties zoals de gemeente Lochem, Waterschap, Staatsbosbeheer, Uiterwaardencommissie en de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft het herinrichtingsplan beoordeeld en heeft met de ontwerpers en uitvoerders gesproken. De Dorpsraad heeft een aantal zaken ingebracht die ook zijn overgenomen in het definitieve plan, dat onze steun heeft.