Algemene Vergadering Dorpsraad: 23 mei 2013

De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op donderdag 23 mei a.s. haar algemene (leden) vergadering in ’t Trefpunt, Molenweg 53/55 te Gorssel. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur, aanvang vergadering 19.30 uur. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten en ontwikkelingen in 2012 en de plannen voor 2013. Maar we vernemen natuurlijk ook graag uw mening en ideeën.
Het tweede deel van de avond staat in het teken van de uitvoering van ons Dorpsplan Gorssel 2013-2017. Dat is nu gereed maar daarmee zijn we er nog niet. We willen nu de opgaven en wensen uit het Dorpsplan gaan uitvoeren: met u als inwoner, met ondernemers, met maatschappelijke organisaties en met de gemeente. Karin Komdeur geeft, aan de hand van ervaringen en met concrete voorbeelden uit het land, een toelichting op de manier waarop wij in Gorssel met elkaar uitvoering willen geven aan onze wens om Gorssel leefbaar te houden. Onze kernwethouder Wilma Heesen zal ingaan op de wijze waarop de gemeente hiermee omgaat. Wij horen op dat moment ook graag wat u ervan vindt.

Ook niet-leden zijn welkom, maar zij hebben geen stemrecht.

Na afloop bieden we u graag een drankje aan in de bar van ’t Trefpunt.

Agenda:

1. Opening en mededelingen
2. Verslag van de Algemene Vergadering van 30 mei 2012
3. Korte terugblik op het verslagjaar
4. Financieel verslag 2012
    Toelichting, verslag kascommissie, goedkeuring, decharge
5. Benoeming kascommissie 2013
6. Bestuursverkiezing
7. Plannen en begroting 2013

    Pauze

8. Wat gaan we doen nu het Dorpsplan Gorssel 2013-2017 er ligt?
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ad 6. Bestuursverkiezing
Bestuurslid Karin Komdeur treedt af. Zij blijft actief als deelnemer van enkele werkgroepen die aan de slag gaan met de uitvoering van het Dorpsplan.
Het bestuur stelt voor in deze vacature te benoemen: Monique Mekkering.
Ook bestuurslid Bob Kempink is aftredend. Hij heeft zich bereid verklaard tot eind 2013 in functie te blijven, zodat we samen met hem nog een aantal zaken kunnen afwikkelen in 2013 en op zoek kunnen naar een opvolger.

Stukken voor de vergadering (pdf):

– Verslag van de vergadering van 30 mei 2012 >>>
– Jaaroverzicht 2012 >>>
Financieel overzicht 2012 en begroting 2013 >>>