Zienswijze Dorpsraad op Structuur- en Woonvisie 2012-2020

De Dorpsraad heeft onlangs reacties ingediend op zowel de ontwerp Structuurvisie 2012-2020 als de daarbij behorende ontwerp Woonvisie 2012-2020 van de gemeente. De inzage termijn van deze documenten is beëindigd. Dit nieuwsartikel bevat een korte samenvatting van die reacties en onderaan het artikel kunt de volledige reactie van de Dorpsraad inzien.

Ontwerp Structuurvisie
De ontwerp Structuurvisie beschrijft per kern de uitgangspunten voor concrete projecten en locaties. Belangrijke thema’s hierin zijn woningbouw, bedrijvigheid, mobiliteit, duurzame energieopwekking, en natuur- en landschap. Het Gorsselse deel van de ontwerp  structuurvisie was op initiatief van de Dorpsraad Gorssel vanuit het dorp zelf georganiseerd.
De Gorsselse inbreng was nagenoeg ongewijzigd opgenomen in het ontwerp van de structuurvisie.

Reactie Dorpsraad
De Dorpsraad heeft het ontwerp bestudeerd en zijn reactie aan de gemeente kenbaar gemaakt. Die reactie is erop gericht hier en daar in de Structuurvisie nog punten op de i te zetten.
Zo ontbreekt bijvoorbeeld naar de mening van de Dorpsraad een visie ten aanzien van het in stand houden van een volledig basispakket aan voorzieningen. Ook zet de Dorpsraad vraagtekens bij de wijze van bepalen van toeristische speerpunten: Gorssel (recreatiemogelijkheden bij de IJssel) wordt hierbij niet genoemd. Verder is volgens de Dorpsraad nog een correctie nodig op de plankaart voor de kern Gorssel: de zoeklocatie voor woningbouw is daarop te ruim aangegeven. In de bijlage over ‘bovenplanse verevening’ worden volgens de Dorpsraad onjuiste relaties gelegd.

Ontwerp Woonvisie
In de ontwerp Woonvisie wordt het gemeentelijk woonbeleid voor de periode tot 2020 bepaald. Samen met de ruimtelijke structuurvisie vormt de woonvisie het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Lochem.
De Woonvisie schetst een beeld van de algemene ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt, de demografische ontwikkeling van de gemeente Lochem en de ontwikkeling per kern.

Reactie Dorpsraad
De Dorpsraad geeft in haar reactie op de ontwerp Woonvisie allereerst aan dat de bevindingen in de Woonvisie, die op de gemeente Lochem als geheel gericht zijn, niet zonder meer ‘doorvertaald’ kunnen worden naar de kernen. De Dorpsraad zegt het op prijs te stellen dat in de Woonvisie niet alleen wordt ingegaan op de vraag hoeveel woningen er de komende jaren worden ontwikkeld en op welke locaties, maar ook voor wie de gemeente Lochem woningen wil ontwikkelen. De gemeente geeft daarbij aan een actieve rol te willen spelen bij het faciliteren van de woningmarkt in de huidige situatie. De Dorpsraad wil graag bij de verdere ontwikkelingen betrokken worden. Volgens de Woonvisie zou voor de gehele gemeente nog ruimte zijn voor de bouw van ruim duizend woningen in de periode 2020-2030. De Dorpsraad vraagt zich af of die hoeveelheid van duizend woningen vanwege vergrijzing en krimp niet te ambitieus is. De gemeente Lochem wil de ontwikkeling van huurwoningen in de vrije sector stimuleren. De Dorpsraad steunt dit streven, want in Gorssel is uit raadpleging van de bevolking ten behoeve van de Structuurvisie 2012-2020 uitdrukkelijk behoefte aan dit soort woningen gebleken. De Woonvisie geeft de voorkeur aan inbreiding boven uitbreiding. In de kern Gorssel kan volgens de Dorpsraad echter geen sprake zijn van inbreiding, anders dan via vervanging van bestaande woningbouw (herstructurering).
De Dorpsraad vraagt zich af, welke consequenties het openstellen van de huurmarkt via Woonkeus kan hebben. De woonvisie stelt immers het opvangen van de eigen behoefte centraal. Volgens de Dorpsraad is ‘Woonkeus’ strijdig met dit principe en daarover wil de Dorpsraad graag de mening van de gemeente vernemen.
 

 

Gorssel, 18 maart 2013