Reconstructie kruising N348-Quatre Bras/Flierderweg

Provinciale Staten besloten in 2012 om geen nieuw tracé aan te leggen tussen Eefde en de A1 en geen budget beschikbaar te stellen om de bestaande weg verder te verbeteren. Wel zal onder meer het kruispunt Quatre Bras (op de grens van Gorssel en Eefde) worden aangepast. De voorkeursvariant voor het kruispunt bij Quatre Bras wordt momenteel verder uitgewerkt en het ontwerp inpassingsplan zal begin 2015 ter inzage worden gelegd.

Knelpunten kruispunt
Er is een aantal knelpunten op het huidige kruispunt Quatre Bras, onder andere: ongevallen tussen afslaande auto’s en (brom)fietsers op het fietspad; het is voor verkeer moeilijk om vanaf de twee zijwegen de N348 op te draaien; het is moeilijk om de Zutphenseweg over te steken.
De provincie heeft samen met de gemeente Lochem een aantal varianten uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hieruit is een voorkeursoplossing ontstaan.

Voorkeursvariant
N348QuatreBrasVoorkeursvariant

 

Voorkeursvariant voor aanpassing van het kruispunt Quatre Bras.

Open pdf voor tekening en toelichting

 

 

De voorkeursvariant bevat een linksafstrook vanuit de richting Gorssel en een middengeleider vanuit de richting Eefde. In de middengeleider komt een oversteekvoorziening voor fietsers. Het fietspad dat parallel langs de N348 loopt wordt aan de kant van de Flierderweg uitgebogen en geaccentueerd door rood asfalt. Daarnaast worden de meest zichtbeperkende bomen verwijderd (zie kaart).

Reactie van bewoners
De voorkeursvariant is tijdens een inloopavond op 27 november 2013 besproken en bediscussieerd met omwonenden en belangstellenden. Naar aanleiding hiervan heeft de provincie 22 reacties ontvangen. Ruim de helft van de ontvangen reacties geeft steun aan de voorkeursvariant. Alle reacties zijn gebundeld en beantwoord in een reactienota (zie pdf).

Procedure
Mede op basis van de ontvangen reacties worden de plannen momenteel uitgewerkt. In de loop van 2014 wordt gewerkt aan het definitieve ontwerp. Op basis daarvan zal een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan) worden opgesteld, waarmee de maatregelen in ruimtelijke zin gerealiseerd kunnen worden. Het ontwerp inpassingsplan wordt begin 2015 ter inzage gelegd. Er kunnen dan formeel zienswijzen worden ingediend.

Informatie
Projectsecretaris Leontien Bodt, tel.: 026-3598609, e-mail: provincieloket@gelderland.nl
 

 
Gorssel, 23 maart 2014