Inrichtingsplannen Ravenswaarden

Staatsbosbeheer heeft een visie opgesteld voor beheer en gebruik van de Ravenswaarden, het gebied dat zich uitstrekt van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Op 13 maart 2014 presenteert Staatsbosbeheer de plannen tijdens een inloopavond in ’t Trefpunt in Gorssel.

Achtergrond

     Overzichtskaart van het gebied dat herontwikkeld wordt     met daarop de heggen zoals die worden gerealiseerd.
  Bron: SBB / Dienst Landelijk gebied

Het Ravenswaardengebied is een ‘Natura 2000 gebied’ met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.
Staatsbosbeheer wil in de Ravenswaarden natuurdoelen realiseren en in januari 2013 is een ontwikkelingsvisie voor het gebied afgerond. Deze visie is voorbereid door een Klankbordgroep, waarin onder meer de Dorpsraad Gorssel heeft deelgenomen. Het accent van de gebiedsvisie ligt op behoud en gericht beheer van het historische landschap (stroomruggen en heggenlandschap) en het sturen en handhaven van recreatie. De Dorpsraad Gorssel heeft in de Klankbordgroep vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, met de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn.

Uitvoering
In de periode tot oktober 2013 is een aantal nadere onderzoeken uitgevoerd en met bepaalde onderdelen van de plannen is al begonnen. Zo is ervoor gekozen om het oude heggenpatroon zoveel mogelijk te herstellen. Met het vlechten van een lange heg zijn professionele heggenvlechters momenteel al bezig. In de visie is ook een ontsluitingsplan uitgewerkt waardoor de recreatie wordt gestuurd en de handhaving in samenwerking met de gemeente beter kan worden opgepakt. Er komen in het gebied twee wandelpaden en een struinpad. De toegangsweg vanaf de Ravensweerdsweg tot aan de zandplas wordt voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van bestemmingsverkeer) afgesloten. Aan het begin van de Bruggeweerdsedijk wordt een kleine parkeerplaats aangelegd.

Inloopavond
Op donderdagavond 13 maart 2014 geeft Staatsbosbeheer een toelichting op de plannen in de Ravenswaarden. Iedereen is welkom in ’t Trefpunt in Gorssel tussen 19.30 en 21.30 uur (inloop). Gemeente Lochem, Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied zullen de plannen in de Ravenswaarden toelichten.

Gorssel, 5 maart 2014