Dorpsraad dient zienswijze in tegen aanvulling MER 1efase PHS-GON

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft plannen ontwikkeld voor hoogfrequent personenvervoer per trein, waardoor goederenvervoer uit het westen van het land verbannen wordt naar het spoor in oost Nederland (GON). Vanaf de Betuwelijn (Zevenaar) zouden dan, volgens die plannen goederentreinen over bestaand spoor naar Oldenzaal gaan rijden.

MER onvoldoende
Een eerste fase Milieu Effect Rapportage van het ministerie had tot doel een viertal varianten voor de route tussen Eefde en Oldenzaal te vergelijken op effecten en kosten. Afgelopen najaar zou staatssecretaris Mansfeld een keuze voor een van die varianten bekend maken. Dat is evenwel niet gebeurd. De commissie voor de MER, een commissie van het ministerie zelf, vond de MER 1e fase te onvoldragen en adviseerde een aanvulling. De aanvulling zou moeten gaan over de aspecten trillingen en geluidexterne veiligheid en een aantal verduidelijkingen. Dat rapport is in december verschenen. In tegenstelling tot een eerder besluit mochten weer zienswijzen op deze rapportage worden ingebracht.

Zienswijze RONA en Dorpsraad
De RONA, waar de Dorpsraad Gorssel lid van is, heeft zich uiteraard over de materie gebogen, en heeft aanbevelingen gedaan voor aspecten die in de zienswijzen zouden kunnen worden gebruikt.
Mede namens de Dorpsraad is een zienswijze ingediend. Kern van het bezwaar is, dat de overheid wettelijke regels heeft geformuleerd voor geluid en externe veiligheid, maar nog niet voor trillinghinder rond het spoor.
Die regels beschermen de omwonenden van het spoor niet, maar maken het mogelijk via statistische benadering van de materie een maximale gemiddelde  blootstelling  aan veiligheidsrisico’s en geluid mogelijk te maken zonder beschermende maatregelen.
Zie de zienswijze die namens de Dorpsraad is ingediend.

Alternatief
Inmiddels is er door het Havenbedrijf Rotterdam in samenwerking met de provincies Overijssel en Gelderland een tweetal onderzoeken gestart naar de mogelijkheid om een nieuwe spoorlijn door dunbevolkt gebied, en uitsluitend bedoeld en geschikt voor spoorgoederenvervoer, als noordelijke aftakking van de Betuwelijn van Zevenaar naar Oldenzaal aan te leggen, gecombineerd met het verbeterde wegtracé van de N18. Dat zou leiden tot véél minder gehinderden, die bovendien veel minder hinder ondervinden, een sterke verbetering van de veiligheid op en rond  het spoor, én de maximale scheiding van spoorgoederenvervoer  en reizigersvervoer in heel Nederland.

Petitie
RONA ondersteund deze gedachte. Middels een petitie, aan te bieden aan de Eerste Kamer, wordt het ministerie opgeroepen hangende dit onderzoek nog geen conclusies te trekken, en besluiten uit te stellen, en te kiezen voor duurzame, veilige en toekomstvaste oplossingen. De Dorpsraad ondersteund deze petitie.

Klik hier om DE PETITIE  voor een toekomstvaste oplossing van goederenspoor door Oost Nederland te lezen en tekenen.

 
Gorssel, 12 februari 2014