Procedure Structuurvisie Gorssel verloopt voorspoedig

Zoals eerder gemeld is met de gemeente afgesproken dat de Dorpsraad Gorssel de inbreng voor de structuurvisie Lochem, die in 2012 wordt opgesteld, vanuit de kern Gorssel zelf organiseert, met het in 2008 opgestelde dorpsplan als uitgangspunt. Een Gorsselse bijdrage, ingebracht door de inwoners van Gorssel. Op 14 februari was de eerste bijeenkomst met een grote groep vrijwilligers en op 6 maart zijn door de groep de puntjes verder op de i gezet.

Structuurvisie
De structuurvisie geeft aan hoe, in ruimtelijke zin, ons dorp zich de komende tien jaar kan ontwikkelen. Het is daarmee een toetsingsinstrument voor de gemeente dat inzicht geeft in wat wel en niet mogelijk is. De Dorpsraad wil van haar inwoners weten hoe zij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp zien en wat wel en niet wenselijk is. Wat moet behouden blijven en is waardevol, wat kan verbeterd worden?

Procedure
Om gerichte informatie boven water te krijgen heeft de Dorpsraad een kernteam in het leven geroepen dat het proces organiseert. Het kernteam is daarvoor op zoek gegaan naar inwoners met specifieke kennis. Kennis op het gebied van wonen, onderwijs en opvang, bedrijvigheid en landbouw, maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie.
De eerste bijeenkomst met deskundigen was op 14 februari j.l. De gegevens die op die avond verzameld zijn (in de vorm van een sterkte-zwakteanalyse, met kansen en bedreigingen), zijn vervolgens geanalyseerd. Daarna is de verkregen informatie tijdens de volgende sessie op 6 maart verder verfijnd. Ook is een eerste aanzet gedaan voor de planning van concrete projecten. Al met al was het een vruchtbare bijeenkomst, waar veel Gorsselse kwesties vanuit zoveel mogelijk verschillende invalshoeken belicht zijn.
De volgende stap is het verwerken van de informatie en het opstellen van een conceptvisie. De gemeente heeft meer tijd nodig voor haar eigen proces en dus is er bij de werkgroep ook wat minder tijdsdruk. Daarom wordt de dorpsbijeenkomst, waarin de ideeën worden gepresenteerd, niet zoals eerder aangekondigd op 26 maart, maar op 23 april a.s. georganiseerd. Inwoners van Gorssel worden daarvoor te zijner tijd uitgenodigd. Er is dan uiteraard ruimte voor discussie en nieuwe inbreng. Zet u 23 april 2012 vast in uw agenda!

Volg ons via website en de krant
Op deze website van de Dorpsraad Gorssel (www.dorpsraadgorssel.nl) en op Gorssel.nl (www.gorssel.nl) wordt informatie over de Gorsselse inbreng geplaatst. Ook zullen we regelmatig informatie in De Gids publiceren. Wilt u meer weten of heeft u suggesties, neem dan contact op met Karin Komdeur (Karin@karinkomdeur.nl, of na 19.00 uur 0575-470657).