Denk mee over de toekomst van Gorssel

Raamposter200x257Kom naar de dorpsavond op 23 april 2012 in De Roskam
Momenteel wordt een nieuwe structuurvisie voor de hele gemeente Lochem voorbereid, die zal dienen als toetsing voor nieuw beleid en uitvoering voor de komende tien jaar. De structuurvisie bepaalt in belangrijke mate hoe Gorssel zich in de komende tien jaar ruimtelijk zal ontwikkelen. Op 23 april kunt u tijdens een dorpsavond meedenken en discussiëren over de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie. 

Bijzondere kans voor Gorssel
In Gorssel wordt, als enige kern van Lochem, de structuurvisie vanuit het dorp zelf, dus bottom-up, voorbereid. De Dorpsraad Gorssel en de gemeente Lochem hebben dat zo afgesproken. Een breed samengestelde werkgroep van veertig personen heeft in een aantal werksessies het Gorsselse deel van de structuurvisie voorbereid en die zal op 23 april worden voorgelegd aan de inwoners van Gorssel. Er zal dan volop ruimte zijn voor discussie en nieuwe inbreng.

Waarom een nieuwe structuurvisie?
De Wet ruimtelijke ordening stelt een structuurvisie voor het gehele grondgebied van de gemeente Lochem verplicht. Een structuurvisie geeft richting aan de gewenste ruimtelijke inrichting van een gebied, waardoor voor iedereen in algemene zin duidelijk is of bepaalde initiatieven daarbinnen passen. Het is daarmee een toetsingsinstrument voor de gemeente dat inzicht geeft in wat wel en niet mogelijk is. De huidige structuurvisie ‘Wonen en werken 2007-2015’ is aan het einde van z’n levensduur en de tijden zijn veranderd. In april 2011 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie Lochem 2030 ‘Lochem verbindt prachtig’ vastgesteld. Dat document kan worden beschouwd als de opmaat naar de nieuwe structuurvisie, die begin 2013 door de gemeenteraad moet worden vastgesteld.

Hoe ziet Gorssel er in 2020 uit?
De structuurvisie geeft dus aan hoe, in ruimtelijke zin, ons dorp zich de komende tien jaar kan ontwikkelen. De Dorpsraad wil van haar inwoners weten hoe zij de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het dorp zien en wat wel en niet wenselijk is. Wat moet behouden blijven en is waardevol, wat kan verbeterd worden?
Het document dat door de werkgroep is voorbereid geeft een beeld van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van ons dorp en gaat dieper in op gewenste en ongewenste  ontwikkelingen voor de komende tien jaar. Ook het in 2008 met brede inbreng van de inwoners gemaakte Dorpsplan (link) is een belangrijk uitgangspunt voor het Gorsselse aandeel in de structuurvisie, uiteraard rekening houdend met met de onderwerpen die inmiddels zijn gerealiseerd of achterhaald.

Wat vindt u hiervan?
De Dorpsraad Gorssel roept alle inwoners van Gorssel op om naar deze dorpsavond te komen en mee te denken en te discussiëren over de Gorsselse structuurvisie. Zij horen graag uw mening.
U kunt nu al uw stem laten horen door op de homepage van Gorssel.nl aan te geven hoe belangrijk u de eigen inbreng van Gorssel op de gemeentelijke structuurvisie vindt.

Schrijf alvast in uw agenda 
Dorpsavond inzake de Gorsselse structuurvisie
Maandag 23 april 2012 in de Roskam
Aanvang 19.30

Meer info (documenten in pdf):