Nieuwe Noordtak voor goederenvervoer komt steeds meer in beeld

Afgelopen periode heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de inspraakreacties op de aanvulling van de MER bekeken en dit heeft geleid tot een informatiedocument op basis waarvan de staatssecretaris komende maand een besluit neemt over het toekomstige tracé voor het goederenvervoer.

Onlangs heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de tracés met de bogen bij Bathmen worden afgewezen. De keus tussen de varianten  is daardoor beperkt tot twee. Het gaat dan om een routering langs de IJssellijn via Zutphen – Deventer (zgn. kopmaken) naar Oldenzaal of de IJssellijn en dan via Zutphen – Lochem naar Oldenzaal (Twentekanaallijn). Op dit moment scoort de variant via Deventer nog als beste (goedkoopste variant) maar dat wil niet zeggen dat deze ook gekozen gaat worden. De Twentekanaallijn (Zutphen – Lochem – Oldenzaal) heeft als voordeel dat deze voor het beroepsgoederenvervoer veel sneller is (en dus voor hen goedkoper)

Noordtak
Gelukkig voor Gorssel en andere kernen van de gemeente Lochem heeft het Havenbedrijf Rotterdam vorig jaar het initiatief genomen een studie te verrichten naar de mogelijkheden van een nieuwe Noordtak. Dit initiatief is gezamenlijk met de beide provincies opgepakt en heeft geleid tot een quickscan, waaruit blijkt dat een nieuw tracé door de Achterhoek parallel aan de N18 een heel goed alternatief is. Met de uitgangspunten zoals deze ook voor de herroutering zijn gehanteerd blijken de kosten veel lager dan enkele jaren gelden door Movares nog werd aangegeven.
Met de nieuwe prognoses voor het goederenvervoer kan volstaan worden met een enkel spoor. Een nieuw spoor door de Achterhoek biedt ook de mogelijkheid om dit goed in te passen in het landschap en in bewoond gebied.

Standpunt gemeente Lochem
De provincies Gelderland en Overijssel hebben de quickscan vorige week bekend gemaakt. Ook het gemeentebestuur van Lochem ondersteunt de studie en verwacht dat staatssecretaris Mansveld de nieuwe mogelijkheid van een nieuwe Noordtak als volwaardig alternatief meeneemt in de besluitvorming. Het belang van de gemeente is dat deze Noordtak veiliger is, voor minder geluidsoverlast zorgt en buiten woonkernen kan worden aangelegd. Hiermee wordt overlast voor de kernen weggenomen. Een nieuw Noordtak biedt ook meer ruimte voor personenvervoer op het bestaande spoor.

Naar verwachting neemt de staatssecretaris medio juni een besluit welk tracé ze gaat kiezen. Mogelijk schort de staatssecretaris het proces met 5 tot 7 jaar op.


Gorssel, 17 mei 2014