Krimp, ontgroening en bezuinigingen leiden tot afstoten accommodaties

De gemeente Lochem en ook de kern Gorssel hebben veel maatschappelijke accommodaties, zoals scholen, zwembaden, sportaccommodaties en dorpshuizen. Bevolkingskrimp, in onze regio meer ontgroening en vergrijzing, maar ook bezuinigingen maken dat de gemeente Lochem kritisch kijkt naar haar accommodaties. Sluiting van accommodaties lijkt onvermijdelijk.
In Gorssel is de werkgroep Accommodatiebeleid actief met een studie naar de beschikbaarheid en wenselijkheid van accommodaties. Dat zal uiteindelijk een advies worden van de Dorpsraad aan de gemeente voor een nieuw accommodatiebeleid, binnen de gestelde randvoorwaarden en kaders,  in onze kern.  

Keuzes
boskoeleEen aantal scholen en sportaccommodaties heeft te kampen met toenemende overcapaciteit. Leegstaande lokalen en een geringe bezetting van sport- en gymzalen. Maar er zijn ook andere ontwikkelingen waardoor de gemeente in de toekomst anders om wil gaan met haar accommodaties in de verschillende kernen. Sommige gebouwen zijn verouderd of sluiten functioneel niet meer goed aan op de behoefte. Er is aanbod bijgekomen van accommodaties die niet van de gemeente zijn, maar van commerciële partijen of bijvoorbeeld kerkruimtes die als sociaal culturele ruimte beschikbaar zijn.

Nieuw accommodatiebeleid
Vraag en aanbod moeten beter op elkaar afgestemd worden, zo vindt de gemeente. Gebouwen zullen worden gemoderniseerd, maar wellicht zullen ook accommodaties verdwijnen of vervangen worden door kleinere en functionelere gebouwen. Door slimme keuzes te maken moet het aanbod beter aansluiten op de lokale behoefte, maar zal tegelijkertijd ook op het gemeentelijk budget bespaard moeten worden.
In het nieuwe gemeentelijke beleid gaat het om de vraag hoe bijvoorbeeld onderwijs-, sport-,  cultuur- en welzijnsvoorzieningen worden gehuisvest en welke (financiële) consequenties dat heeft voor de exploitatie van het gebouw. De keuzes die in het accommodatiebeleid gemaakt worden vinden hun basis in de gemeentelijke visie op het gebied van onderwijs, sport, welzijn en cultuur.

Uitvoeringsplan per kern
In alle kernen wordt door gemeente en kernen gezamenlijk de beschikbaarheid en wenselijkheid van accommodaties geïnventariseerd en wordt een plan gemaakt. Wat willen we in ieder geval behouden, wat kan weg, wat kan worden samengevoegd, wat moet er nieuw komen? Kernen zullen meer moeten samenwerken op het gebied van accommodaties.
De gemeente faciliteert lokale werkgroepen in het verstrekken van informatie en advies. Het doel is om voor de zomer van 2015 inzicht te hebben in de verschillende uitvoeringsplannen per kern.

Gorsselse situatie
Trefpunt3WdRGorssel heeft al langere tijd een werkgroep Accommodatiebeleid, onderdeel van de Dorpsraad Gorssel. Daarin zitten vertegenwoordigers van onder andere ’t Trefpunt, de Vullerschool, zwembad, de kerk, voetbal en tennis. Gorssel heeft veel verschillende accommodaties en hier en daar is sprake van overcapaciteit. Gorssel en omgeving hebben niet met krimp te maken, maar wel met ontgroening en vergrijzing. Het leerlingenaantal van de Vullerschool loopt fors terug; steeds meer lokalen zullen leegstaan, tegelijk wordt de school buiten schooluren nauwelijks gebruikt. De kerk wordt verbouwd en aantrekkelijker gemaakt voor bijvoorbeeld concerten, toneel, en tentoonstellingen. ‘t Trefpunt is een gebouw van ruim dertig jaar oud en heeft overcapaciteit die wordt opgevangen door commerciële verhuur. Dat laatste ziet de gemeente niet als haar kerntaak. Ontgroening en vergrijzing zal zijn invloed hebben op zwembadbezoek. Zijn de vier zwembaden in onze gemeente (De Beemd in Lochem en de openluchtbaden in Almen, Laren en Gorssel) nog wel allemaal te handhaven?

Veel vragen, waar op dit moment nog geen antwoorden op gegeven kunnen worden. Maar dat er op het gebied van het aanbod van ruimtes met een sociaal maatschappelijke functie het een en ander gaat veranderen staat wel vast. 
De werkgroep en de Dorpsraad verwachten deze zomer met een advies te komen, maar omdat zij zorgvuldigheid belangrijk vinden, lijkt al wel duidelijk dat de tijdsplanning die de gemeente graag ziet niet realistisch is.

Gorssel, 13 maart 2015