Dorpsplan Gorssel 2013-2017

De Dorpsraad Gorssel heeft met inwoners een nieuw Dorpsplan opgesteld. Tijdens de bijeenkomst op 28 december 2012 in het voormalige gemeentehuis heeft de Dorpsraad dit nieuwe plan gepresenteerd en inwoners van Gorssel konden tot 26 januari 2013 hun reactie geven. Daar is goed gebruik van gemaakt en heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Het Dorpsplan geldt nu als het belangrijkste beleidsdocument en uitgangspunt van de activiteiten van de Dorpsraad in de komende jaren, voor het bestuur en voor de werkgropen. U kunt onderaan deze pagina het nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013 -2017 openen.

Wat is een dorpsplan?
In het Dorpsplan zijn concrete opgaven en projecten verwoord die zijn gebaseerd op de visie van de inwoners: hoe willen zij dat Gorssel zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om het karakter van het dorp, wat willen zij beslist behouden, wat kan er nog verbeterd worden. En ook: wat willen zij dat er niet gaat gebeuren. Het Dorpsplan is een belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Dorpsraad en de projecten waar zij aan werkt. Het nieuwe plan heeft zijn wortels heeft in het Dorpsplan 2008-2012 (zie hieronder op deze pagina) en zijn ankers in de Structuurvisie Lochem 2012-2020 (zie onder ‘Afgeronde projecten’ op deze pagina).

Dorpsplan gericht op behoud en kleinschalige ontwikkeling

Het nieuwe Dorpsplan 2013-2017 is tot stand gekomen met inbreng van inwoners van Gorssel. Het bevat een visie op de toekomstige ontwikkelingen en een uitvoeringsprogramma om die visie te realiseren.
Het Dorpsplan bevat, los van de komst van het museum, geen grootschalige ontwikkelingen. Een groot deel van de opgaven uit het uitvoeringsprogramma is dan ook vooral gericht op het verbeteren wat beter kan en in stand houden en versterken van wat al goed is. En met een economische crisis die nog even aanhoudt, is dat volgens de Dorpsraad al een forse opgave.

Een doorkijk naar de toekomst
Gorssel vergrijst en dat betekent dat er behoefte is aan ander type woningen en voorzieningen. Vergrijzing heeft tevens consequenties voor het verenigingsleven en de school: het aantal leden en leerlingen zal mogelijk krimpen. Maar vergrijzing biedt ook kansen op het gebied van wellness en (ouderen)zorg. Er zullen niet veel woningen meer worden gebouwd en wat er nog gebouwd wordt, zal vooral gericht zijn op woningen voor ouderen, waardoor doorstroming en kansen voor starters ontstaan.
De veranderende rol tussen overheid en burgers zal ertoe leiden dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op burgers en maatschappelijke organisaties voor het oplossen van vraagstukken. Aan de werkwijze die daarbij past, zullen gemeente en inwoners samen invulling moeten geven.
Gorssel is en blijft een groene kern in het buitengebied. De open groene plekken in het dorp blijven behouden en er wordt ingezet op verbetering van het groen en de cultuurhistorische waarden binnen en buiten het dorp.
De bereikbaarheid van Gorssel is goed, alleen een rechtstreekse OV-verbinding naar Lochem ontbreekt. Het vraagstuk N348 vraagt om creatieve oplossingen die in verhouding staan tot de problematiek en recht doen aan de omgeving.
Met de komst van het museum wordt het karakter van Gorssel versterkt. Het maakt het centrum aantrekkelijker en mogelijk is er ruimte voor nieuwe winkels.
Niet alleen op cultureel gebied maar ook op recreatief vlak kan Gorssel zich nog beter op de kaart zetten. Wandelen, fietsen en picknicken langs de IJssel, genieten van de rust en stilte en van het mooie IJssellandschap. De landbouw is een belangrijke drager van dit landschap en moet daarom behouden blijven.
Maar er is ook ruimte voor evenementen zoals IJsseljazz, Buitenkunstig, Koninginnedag, et cetera. Niet alleen gericht op recreanten maar ook voor de inwoners van Gorssel zelf.Enkele speerpunten uit het Dorpsplan 2013-2017

 • Behoud van het landelijke dorpse karakter
 • Bevorder activiteiten en cohesie
 • Maak de IJssel vanuit het dorp bereikbaar
 • Stel de IJsseldijken open voor wandelaars
 • Bescherm markante (groene) plekken en gebouwen in het dorp en buitengebied
 • Geen bebouwing van de open plekken in het dorp
 • Bouwen voor ouderen in het midden- en hogere segment ten behoeve van doorstroming
 • Levendig centrum met breed winkelaanbod
 • Parkeren centrum, in samenhang met museum
 • Geen ingrijpende aanpassingen N348
 • Creëer flexibele werkplekken voor zzp’ers
 • Duurzame samenleving met aandacht voor alternatieve energievoorziening

Werkgroepen aan de slag met de opgaven en projecten uit het Dorpsplan
De Dorpsraad hoopt dat dit Dorpsplan inspireert en anderen enthousiast maakt, zodat zij met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, bedrijfsleven en gemeente kan blijven werken aan de toekomst van Gorssel. In de loop van 2013 zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met het Dorpsplan. Zij werken aan de uitvoering en realisatie van in het Dorpsplan genoemde plannen, ideeën en wensen.
Die werkgroepen en de bezetting daarvan zijn genoemd onder ‘Organisatie’ in het hoofdmenu. Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een werkgroep, neem dan contact op met het bestuur van de Dorpsraad, of met een contactpersoon van die werkgroep.
Documenten (pdf):