Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel

Schrijf u ook in en praat mee over de keuze voor de varianten voor het behoud van accommodaties in Gorssel!
Geef u via info@dorpsraadgorssel.nl op voor de informatie-avonden.

PERSBERICHT VAN DE GEMEENTE LOCHEM

Lochem, 20 januari 2020

Werkgroep presenteert varianten voor behoud accommodaties Gorssel

De Werkgroep Gorsselse Accommodaties presenteert inwoners van Gorssel drie varianten voor het behoud van accommodaties, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Deze drie komen voort uit een verkenning van negen varianten. Zij organiseert in februari informatieavonden.

De werkgroep verkende negen varianten
De werkgroep vindt de volgende uitgangspunten belangrijk: een aantrekkelijk dorp voor jong en oud,
bereikbaarheid en veiligheid, behoud en uitbreiding van voorzieningen en activiteiten in Gorssel, een gemêleerde woningvoorraad en inwoners van alle leeftijden, het verkleinen en verduurzamen en betaalbaar houden van accommodaties en het efficiënter benutten ervan. Eén van de 9 varianten is de minimale variant van de school inclusief gymzaal. Deze variant is gestoeld op het gemeentelijk accommodatiebeleid. De gemeente is verplicht deze variant te realiseren, als de overige varianten uiteindelijk niet (financieel) haalbaar blijken te zijn. Op basis hiervan heeft de werkgroep ook een optimalere variant uitgewerkt door extra vierkante meters toe te voegen voor maatschappelijk gebruik.

Een stap verder
Een stap verder gaan de varianten van de werkgroep waarin ook de sporthal en een optimalere invulling van het Trefpunt zouden blijven bestaan, aangevuld met de school. Hiervoor zijn een verbouw- en nieuwbouwvariant onderzocht op de huidige locatie van ‘t Trefpunt. Zij nam ook de buitensport onder de loep. Op basis van bezoekersaantallen werd duidelijk dat voor het zwembad moest worden gekeken naar kleinere nieuwbouw. Ook bekeek de werkgroep twee varianten voor clustering van zwembad, voetbal en tennis en renovatie van de huidige gebouwen en velden. Al deze varianten koppelde de werkgroep aan één of meer locaties van de huidige accommodaties. De werkgroep vroeg zichzelf daarbij ook af of huisvesting en beheer efficiënter konden. Daaruit kwam een variant voor alle maatschappelijke voorzieningen als nieuwbouw onder één dak, dichtbij bij de kern Gorssel.

De werkgroep organiseert informatieavonden
De werkgroep organiseert in februari informatieavonden om haar achterban actief te informeren en mee te nemen in de afwegingen per variant. Inwoners krijgen een persoonlijke uitnodiging en kunnen zich ook aanmelden via www.gorsselseaccommodaties.nl. Tijdens de informatieavonden presenteert de werkgroep drie voorkeursvarianten. Die zijn gebaseerd op:

1. De minimumvariant plus 300 m2 voor maatschappelijk gebruik. Met een nieuw kleiner zwembad en renovatie van de accommodaties voor voetbal en tennis. Deze variant is betaalbaar en inpasbaar op de huidige locaties. Het nadeel is dat er niet voor alle sporthalactiviteiten plek is.
2. De variant waarbij de sporthal van het Trefpunt wordt gerenoveerd, met een nieuwe school plus multifunctionele extra zaalruimte. Voor de buitensport geldt hetzelfde als bij variant 1. Deze variant biedt ruimte voor alle bestaande activiteiten en voorzieningen op bestaande locaties. De langjarige exploitatie is een aandachtspunt.
3. Eén nieuwe accommodatie voor alle maatschappelijke functies onder één dak op één locatie aan de rand van de kern Gorssel. Een efficiënter gebruik van ruimte en optimalere samenwerking van organisaties is hierbij mogelijk. Keerzijde is dat deze variant het minst betaalbaar is.
Het college doet voorstel aan de raad
Het college doet op basis van de presentatie van de Werkgroep Gorsselse Accommodaties en de feedback van inwoners een voorstel aan de gemeenteraad. De volledige rapportage van alle varianten ligt ter inzage op het gemeentehuis te Lochem en het gemeenteloket in Gorssel.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjon Baaij, communicatieadviseur gemeente Lochem, (0573) 28 93 38 of met Igor Grevers, procesbegeleider ICS Adviseurs, (06) 101 35 496