Verslag Lente-bijeenkomst Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

Verslag Lente Overleg Dorpsraad Gorssel 21 maart 2019

Otto van Harmelen heet een ieder welkom en spreekt zijn tevredenheid uit over de opkomst, ondanks het feit dat Oranje een belangrijke voetbalwedstrijd speelt. In het bijzonder heet hij wethouder Bert Groot Wesseldijk en ideeën makelaar Liesbeth van Rijn welkom.

De bedoeling van deze bijeenkomst is een overzicht te geven van de stand van zaken nadat de nieuwe Dorpsraad is aangetreden in september en de Kick-off op 17 oktober jl.

De verschillende werkgroepen zullen in het kort aangeven waar ze mee bezig zijn en er nog in het verschiet ligt.nnDe basis van de activiteiten ligt in het DOP 2018-2023.

Werkgroep GA!: samengesteld uit een aantal leden van de werkgroep Voorzieningen en aangevuld met vertegenwoordigers van de Gemeente en de Dorpsraad. Otto ( lid van de werkgroep) geeft een globaal overzicht van het proces tot nu toe, op 26 maart zal nader ingegaan worden op de inhoud, met name op het samenstellen van verschillende alternatieve plannen naast het bestaande plan MFA. Het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende bloedgroepen staat bovenaan het aandachtslijstje. De werkgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter , aangesteld door de Gemeente.

Op 26 maart moet blijken of de werkgroep op de goede weg is. Het creëren van draagvlak binnen de Gemeente, de Provincie en natuurlijk het Dorp is het uitgangspunt.

Werkgroep Cultuur, Natuur en Toerisme:

Pam van’t Hof is vanuit het bestuur de vertegenwoordiger. Zij geeft aan dat er verschillende projecten lopen of opgestart worden.

Met name Gorssels Goed, onder de bezielende leiding van Dick van Welzen krijgt steeds meer vorm. Het betreft een cultuurhistorische fiets- en wandeltocht langs de voor Gorssel aansprekende plaatsen. Aan de Gemeente is verzocht subsidiemogelijkheden aan te dragen, waarschijnlijk kan dit project meelopen in het updaten van het fiets  -en wandel traject binnen de Provincie.

Het gaat om een kleine (3 km) en een grotere tocht (18 km) die via een QR code te volgen is.

We zijn op zoek naar betrokken leden van de op te richten werkgroep BOMEN

En ook naar dorpsgenoten die mee willen werken aan de opzet en organisatie de GORSSELSE KWIS.

Leo Linthorst pleit voor een betere connectie met de IJssel, en geeft aan hoe het vroeger was, met een haven , een zwembad en een klein cafeetje, vroeger gesitueerd bij de Houtwal. Wellicht het overwegen waard te onderzoeken of er zo iets mogelijk is naast het fietspontje.

Werkgroep Verkeer: Paul Wiegerinck is de bestuursvertegenwoordiger. Meest actieve en tot nu toe succesvolle werkgroep. Cees van Doorn ( voorzitter) geeft aan dat er met de Gemeente goed geschakeld wordt; dat heeft onder meer geleid tot een autoluwe (30km) snelheid in de Hoofdstraat.

Er is een zebrapad aangelegd tegenover de Borkel en er moet nu met een parkeerschijf (max. 2 uur) geparkeerd worden bij de Oldenhof.

Op dit moment wordt er gekeken naar beter parkeren bij de Vullerschool en Loetje; en aanpassen van het trottoir bij de JUMBO. Mogelijkheden worden onderzocht naar het aanbrengen van een geluidswal (slechts 1 meter hoog) bij de N348. En de aanleg van een snel fietspad heeft de aandacht.

Werkgroep ZORG : in het DOP staat een aantal activiteiten beschreven, die opgepakt moeten worden (zoals ouderen zorg ,de Borkel, inzet van vrijwilligers ), er hebben zich 2 gegadigden gemeld, dus ook deze werkgroep wordt opgezet.

Werkgroep COMMUNICATIE : aandachtsgebied van en voor Marije Alma.

De website is verfrist en vernieuwd, er zijn nieuwe flyers gedrukt , evenals een Banner, die we vanavond voor het eerst gebruiken. Samen met Borris de Munnick en Lisette OKX wordt verder inhoud gegeven aan het verbeteren van de onderlinge communicatie. Regelmatig verschijnt er een Nieuwsbrief. Social media – Facebook en Instagram- zijn ingezet voor beter bereik.nnOok wordt er actief geflyerd met groot succes.

Oproep: stuur vooral leuke foto’s op ter verluchtiging van bv.de Nieuwsbrief

En de uitdaging is dit jaar 100 nieuwe leden te krijgen!!

Werkgroep Centrum: is samengesteld en gaat zich bezig houden met het aanzien van het Centrum , zowel op economisch gebied ( met de Ondernemers Vereniging) als daadwerkelijk het aanzien.

Speerpunten van de Dorpsraad:

Samenwerken verbeteren binnen het DorpnnExtern binnen de Gemeente Lochem, met ZutphennnDe andere kernen binnen de Gemeente

Rondvraag:

Binnen de werkgroep GA! wordt gewerkt aan een lange termijn visie.nnDe volgende ALV staat op de agenda voor september.

En er werd nog lang nagepraat mèt bitterballen!

Video Lenteoverleg Dorpsraad Gorssel: