Verslag ALV 5 september 2018

Verslag algemene ledenvergadering Dorpsraad  5 september 2018 in de NH kerk te Gorssel

De voorzitter Hans Geerlink opent de vergadering en heet allen die in grote getale gekomen zijn welkom.

De notulen van de vorige algemene ledenvergadering worden besproken.

Een omissie in het verslag wordt als volgt aangevuld:

“Het financieel verslag is goedgekeurd door de ledenvergadering en die heeft het hele bestuur decharge verleend.

De Kascommissie heeft de boekhouding en het financieel verslag onderzocht en heeft daarvan in de ledenvergadering verslag gedaan. De kascommissie heeft in de boekhouding geen onregelmatigheden aangetroffen en geeft de ledenvergadering in overweging het verslag goed te keuren.

De kascommissie heeft daarnaast wel een aanbeveling gedaan voor budgetcontrole op de uitgaven van de commissies en werkgroepen“.

Hierna worden de notulen gearresteerd.

Alvorens de voorzitter het Dorpsplan zal toelichten, wordt de promotiefilm Gorssel vertoond.       Deze wordt met applaus begroet. De film is tot stand gekomen onder medewerking van de Ondernemersvereniging, Gorssel.nl en de Dorpsraad.

Het Dorpsplan:

Het dorpsplan is samengesteld door een kerngroep van 6 Gorsselnaren in samenweking met themapartners en een openbare raadgeving in de Borkel. 7 thema’s zijn uitgediept en aan de hand van actiepunten neergelegd in het Dorpsplan.

Het dorpsplan is vormgegeven door André Middeldorp en geeft duidelijk en overzichtelijk aan wat per thema in de komende vijf jaar te gebeuren staat.

Hans Geerlink geeft een levendige beschrijving van de plannen. Bijzondere aandacht krijgt de problematiek van de accommodaties, omdat de suggestie van de MFA veel reuring heeft gegeven binnen het dorp. Hierover doet het Dorpsplan geen uitspraken, behalve dat daar door een nieuw in te stellen werkgroep, (nadat de gemeente de kaders heeft gesteld) in goed overleg met het dorp inhoud gegeven moet worden.

Hij roept enthousiaste dorpsgenoten op zitting te nemen in een van de werkgroepen.

De ALV neemt onder groot applaus het Dorpsplan aan. Het dorpsplan is beschikbaar in geprinte versie en op de website van de Dorpsraad.

Vervolgens geeft voorzitter Hans Geerlink het woord aan wethouder Bert Groot Wesseldijk, nadat hij hem officieel het Dorpsplan heeft overhandigd.

De Wethouder geeft aan gesproken te hebben en in de komende periode wil spreken met zo veel mogelijk geledingen uit de Gorsselse gemeenschap, om van gedachten te willen wisselen en binnen afzienbare termijn tot een gedegen plan te komen. Met name de voorzieningen hebben prioriteit; zijn inzet is om tot een door zo veel mogelijk Gorsselnaren gedragen voorstel te komen.

Bestuurswissel:

De bestuursleden Hans Geerlink, Arne Greven en Jan de Vries treden onder dankzegging af.

De Heren Herman Beekhuis en Paul Wiecherinck blijven aan en nemen zitting in het nieuwe bestuur.

Het nieuwe Bestuur bestaat uit Otto van Harmelen -voorzitter-, Pam van’t Hof – secretaris-, Paul Wiecherinck -penningmeester-, Marije Alma- communicatie- en Herman Beekhuis -ledenadministratie-.

De nieuwe bestuursleden stellen zich kort voor en de nieuwe voorzitter dankt het zittende bestuur en alle betrokkenen voor de noeste arbeid die zij hebben verricht bij de totstandkoming van dit fraaie Dorpsplan. Hij spreekt de wens uit samen met Dorpsgenoten aan de slag te gaan en de aanbevelingen ten uitvoer te brengen.

Hans Geerlink dankt een ieder voor zijn komst en nodigt de leden uit voor een drankje, nadat hij de ALV heeft gesloten.