Toch een gemeenteloket in Gorssel

De inwoners van Gorssel en de overige westelijke kernen van de gemeente krijgen toch het door hen zo gewenste gemeenteloket. Aanstaande maandagavond 5 november zal in de vergadering van de gemeenteraad door alle fracties gezamenlijk een motie worden ingediend waarin het college wordt opgedragen een loket in Den Oldenhof in te richten met een zeer behoorlijk niveau van dienstverlening. Het is voor de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel een bevredigend slot van een spannend besluitvormingsproces, waarbij de Dorpsraad een belangrijke rol heeft gespeeld.

   oldKl6
     De fracties van de gemeenteraad zijn het na een
     moeizame besluitvorming alsnog eens geworden
     over een gemeentebalie in Den Oldenhof.
 

In het loket in Den Oldenhof zullen bijna alle diensten beschikbaar zijn die nu ook in het oude gemeentehuis in Gorssel geleverd worden. Het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen en identiteitsbewijzen kan straks aan de nieuwe Gorsselse balie, maar het ophalen van deze documenten zal in Lochem moeten gebeuren. De gemeente zal met een plan komen om voor mensen die slecht ter been zijn en moeilijk naar Lochem kunnen reizen deze documenten in Gorssel op een afgesproken plaats en tijd af te geven.

Het nieuwe loket zal gedurende twee dagdelen of één volle dag in de week geopend zijn. Dat is weinig, maar meer lijkt er niet in te zitten. Doordat er tijdens openstelling in Gorssel minder loketcapaciteit zal zijn in Lochem zijn de kosten van het nieuwe Gorsselse loket in de hand gehouden. In de loop van 2015 zal er een evaluatie plaatsvinden, waarbij naast het gebruik van het loket ook veranderende wetgeving en verdere digitalisering van gemeentelijke diensten zal worden betrokken. 

Curieuze besluitvorming tijdens laatste raadsvergadering
In Gorssel, Eefde, Epse en Joppe waren verontwaardigde en soms emotionele reacties te horen op de curieuze besluitvorming over de loketkwestie tijdens de raadsvergadering van 8 oktober jongstleden. De meerderheid van de raad wilde een loket in Gorssel behouden maar kon het niet eens worden over welke diensten bij dat loket geleverd zouden moeten worden, met als gevolg dat er in het geheel geen loket in Gorssel zou komen. Ook de fracties zijn geschrokken van dat onbedoelde effect en hebben in de afgelopen weken hierover opnieuw overlegd. Uiteindelijk konden alle fracties zich vinden in een voorstel voor een motie van GroenLinks en CDA. De VVD wilde eigenlijk in het geheel geen loket in Gorssel maar heeft zich nu ook aangesloten bij deze motie, om de onrust in Gorssel weg te nemen. D66 en Gemeentebelangen wilden een loket in Gorssel waar alle diensten geleverd zouden kunnen worden, dus ook het afhalen van paspoorten e.d.  Daar bleek geen meerderheid in de raad voor te vinden en deze fracties hebben er nu aan bijgedragen dat er een loket komt dat in ieder geval een zinvol dienstenniveau heeft.

Succes voor Gorssel en voor de dorpsraden
De Dorpsraad Gorssel heeft zich samen met de dorpsraden van Eefde en Epse/Joppe sterk gemaakt voor behoud van de loketfunctie na sluiting van het gemeentehuis in Gorssel. Dat begon al zo’n anderhalf jaar geleden toen duidelijk werd dat het college van B&W alle loketdiensten in het nieuwe gemeentehuis in Lochem wilde concentreren. Ondanks het advies van de dorpsraden, de WMO Raad, en verzoeken van vele inwoners van de westelijke kernen hield het college vast aan dit standpunt.  Vervolgens hebben de dorpsraden met alle fracties overleg gevoerd over dit onderwerp en hebben twee Gorsselnaren het zo succesvolle burgerinitiatief gehouden dat maar liefst 3.000 handtekeningen voor een volwaardig loket heeft opgeleverd. 
Ook na de besluitvorming op 8 oktober hadden de dorpsraden weer intensief overleg met alle fracties, die dus uiteindelijk een voor Gorssel en de andere westelijke kernen gunstige opdracht aan het college zullen geven tijdens de raadsvergadering van 5 november a.s. Formeel kan B&W de motie nog naast zich neerleggen, maar dat zal naar verwachting niet gebeuren.

Het gemeentehuis van Gorssel wordt begin januari 2013 opgeleverd aan de nieuwe eigenaar, de familie Melchers. Door de vertraging in de besluitvorming zal het nieuwe loket in Den Oldenhof mogelijk niet op 1 januari van start kunnen. Er wordt nu gesproken over begin februari 2013. 

De Dorpsraad Gorssel bedankt alle fracties van de gemeenteraad voor het constructieve overleg en dit verstandige besluit.

Afscheid van oude gemeentehuis … maar met een nieuw dorpsplan
GemHuis325pxHet gemeentehuis van Gorssel wordt in de tweede helft van december door de gemeente ontruimd. 
De Dorpsraad Gorssel heeft het voornemen om in de middag van 28 december 2012 (aanvang waarschijnlijk 16.00 uur) nog eenmaal massaal de inwoners van Gorssel het oude gemeentehuis te laten bezoeken. Er wordt gewerkt aan een leuke bijeenkomst in die week tussen kerst en nieuwjaar, waarin naast een korte toelichting op het nieuwe dorpsplan Gorssel veel ruimte is elkaar te ontmoeten tijdens een hapje en een drankje. Mogelijk kan er tegen die tijd ook al een tip van de sluier van het nieuwe museum opgelicht worden. U zult er over een aantal weken nader van horen, maar noteer alvast de datum: vrijdag 28 december 2012, vanaf 16.00 uur.

Gorssel, 2 november 2012