Ontwerp Woonvisie Lochem ter inzage

De gemeente Lochem heeft op 31 januari 2013 haar ontwerp Woonvisie ter inzage gelegd. In deze woonvisie wordt het gemeentelijk woonbeleid voor de periode tot 2020 bepaald. Samen met de ruimtelijke structuurvisie 2012-2020, die tot 20 februari 2013 ter inzage ligt, vormt de woonvisie het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Lochem.
 Tot en met 13 maart 2013 kan op de ontwerp Woonvisie schriftelijk gereageerd worden.

Woonvisie
De Woonvisie schetst een beeld van de algemene ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt en de demografische ontwikkeling van de gemeente Lochem in de afgelopen jaren en in de toekomst. De belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten voor het woonbeleid van de gemeente Lochem komen aan de orde en er wordt ingegaan op de verschillende doelgroepen van beleid. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen wonen, welzijn en zorg, waarbij de vraag centraal staat hoe mensen zo lang en comfortabel mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. De woningbouwplannen, zowel ten aanzien van nieuwbouw als herstructurering worden belicht en tot slot wordt uiteengezet hoe de uitvoering van het beleid zal gaan plaatsvinden.

Gorssel
Een uitwerking per kern van de gemeente wordt weergegeven in bijlage 1 bij het rapport.
Voor Gorssel zijn, na de realisatie van Grooterkamp, geen grote bouwprojecten in beeld. Groene, open plekken in het dorp worden ontzien. Op het terrein hoek Ketenbosweg/Dommerholtsweg wordt nieuwbouw van maximaal acht woningen voorzien. Verder is alleen eventuele herstructurering van bestaande locaties aan de orde. Op de langere termijn (na 2020) is eventueel nieuwbouw  van maximaal twintig woningen in Gorssel-Noordoost in beeld, mocht er behoefte aan zijn. 

Ter inzage tot en met 13 maart 2013
De ontwerp Woonvisie ligt met ingang van 31 januari 2013 tot en met 13 maart 2013 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Hanzeweg 8 in Lochem. Ook kunt u het digitaal bekijken (pdf 1,7 mb). Tijdens deze periode kunt u schriftelijk reageren op de ontwerp Woonvisie. Deze reactie richt u aan de gemeenteraad, postbus 17, 7240 AA Lochem, onder vermelding van kenmerk: 2012-023392.

Op verzoek van de Dorpsraad zal de gemeente ook een versie van het document leggen bij de nieuwe gemeentebalie in de bibliotheek in Den Oldenhof. Het is daar vanaf 2 februari beschikbaar. Die balie is nog niet geopend, maar er staan al wel uitstalkasten met daarin voor de inwoners van Gorssel nuttige informatie en documenten, waaronder dus vanaf 2 februari deze ontwerp Woonvisie. 

De Dorpsraad Gorssel zal een reactie geven op de Structuur- en Woonvisie.

 

Gorssel, 30 januari 2013, aangepast 1 februari 2013