N348

Begin 2012 heeft de provincie besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt en ook geen tunnelbak bij Gorssel (variant 1C) en in juni 2012 heeft de provincie besloten in ieder geval tot 2015 geen budget beschikbaar te stellen voor ingrijpende aanpassingen langs het bestaande traject (varianten 1A of 1B met gescheiden hoofdbaan en parellelbanen langs delen van het tracé). Vooralsnog is niet duidelijk of voor een aantal knelpunten in het tracé tussen Eefde en Gorssel binnenkort zogenaamde no-regret maatregelen worden getroffen.

De Provincie Gelderland heeft op 25 januari 2012 besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt. Ook zal er geen tunnelbak bij Gorssel komen (variant 1C). Ze volgt daarmee het standpunt van de gemeente Lochem.
In juni 2012 heeft de provincie ook besloten dat er in ieder geval tot 2015 geen geld wordt vrijgemaakt voor een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek op de N348 van Eefde naar de A1. Dus voorlopig wordt niet gekozen voor variant 1A of 1B. Maar wat er daarna gebeurt is onduidelijk.
De varianten 1A en 1B, die dus mogelijk na 2015 weer actueel worden, gaan ervan uit dat langs grote delen van de bestaande hoofdroute parallelwegen zullen komen. Voor deze varianten zouden diverse huizen moeten worden gesloopt en veel bomen moeten worden gekapt.
Ook is nog niet bekend of vóór die tijd bepaalde kruisingen en knelpunten zullen worden aangepast (zogenaamde no-regret maatregelen). De provincie had de no-regretmaatregelen uitgesteld totdat besluitvorming ten aanzien van het beschikbaar stellen van gelden voor een structurele oplossing zou plaatsvinden.

No-regret maatregelen
De provincie had al wel budget gereserveerd voor deze no-regret maatregelen, waarvan het de bedoeling was dat deze in 2013, na noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente, zouden worden afgerond. Deze no-regret maatregelen zijn ingrepen die de veiligheid en leefbaarheid op korte termijn moeten verbeteren, zoals de plaatsing van middengeleiders en de reconstructie van kruispunten. Enkele van deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn nu nog plannen voor de Jodendijk/Scheuterdijk en het knooppunt Quatre Bras op de grens van Gorssel en Eefde.

Kruispunt Quatre Bras / Flierderweg
Voor verbetering van kruispunt N348 met de Quatre Brasweg en Flierderweg waren er aanvankelijk plannen voor een rotonde of een een vierbaanssituatie (afzonderlijke afslagen voor linksaf, rechts en rechtdoor en tegemoetkomend, met verkeertslichten). De Dorpsraden van Eefde en Gorssel vonden dat plan veel te ingrijpend en wezen op de enorme consequenties voor de aanwonenden en de noodzakelijke kap van vele bomen.

Thans ligt er een meer bescheiden ‘voorkeursvariant’ dat wel onze instemming heeft. Het geeft een betere doorstroming en door meer ruimte tusse fietspad en autoweg is het veiliger voor fietsers. Meer over deze voorkeursvariant in het nieuwsartikel van 23 maart 2014.

Standpunt Dorpsraad
De Dorpsraad Gorssel is van mening dat rigoureuze aanpassingen zoals voor de varianten 1A en 1B en een vierbaans kruising Quatre Bras niet nodig zijn. Naar onze mening kunnen de doorstroming en de verkeersveiligheid ook worden vergroot door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten, ontsluiting van een aantal woningen langs de N348 aan de achterzijde, inhaalverbod en het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel. Voor dit standpunt bleek brede steun te bestaan tijdens de dorpsavond voor de structuurvsie op 23 april 2012.