Gemeenteraad besluit over voortzetting loket Gorssel

De Lochemse raad behandelde op 19 januari 2015 een collegevoorstel over het burgerzakenloket in Gorssel: het college wil het loket in ieder geval open houden tot en met 2018 en stelde voor een eventuele nadere afweging over openstelling of eerdere sluiting aan het college op te dragen. Met dat laatste was de gemeenteraad het niet eens. De raad wil verdere besluitvorming in eigen hand houden. Het college moet dus in alle gevallen eerst ‘langs de raad’.

Evaluatie

Eind 2012 heeft de raad na intensieve lobby van de dorpsraden van Gorssel, Eefde en Epse/Joppe en een burgerinitiatief het toenmalige collegebesluit om het loket in Gorssel op te heffen unaniem verworpen en het college opgedragen een loket in Gorssel te handhaven. Vervolgens is in maart 2013 het loket in Den Oldenhof open gegaan. Dat functioneert prima en de dienstverlening wordt zeer gewaardeerd, al blijft het een gemis dat mensen voor het ophalen van een persoonsbewijs naar Lochem moeten. Het goede functioneren bleek uit een door de gemeente eind 2013 gehouden tussenevaluatie (artikel 26 juni 2014). Met de raad was afgesproken het loket in 2015 te evalueren. Die evaluatie heeft nu al tijdens de raadsvergadering van 19 januari 2015 plaatsgevonden.

Vingers aan de pols
College en raad zijn blij met het goed functioneren van het loket, het loket voorziet in een duidelijke behoefte en het loket draagt natuurlijk bij aan de ‘zichtbaarheid’ van de gemeente. Het is dan ook de bedoeling dat het loket in ieder geval tot en met 2018 open blijft, behoudens, aldus het college, als de bezoekersaantallen sterk teruglopen, bijvoorbeeld door nieuwe mogelijkheden om zaken online af te handelen. Het college wilde in zo’n geval zelf kunnen besluiten het loket alsnog te sluiten. De Dorpsraad was het daar mee oneens. Het loket is een belangrijk onderwerp voor Gorssel en de andere westelijke kernen, waar de raad zich steeds intensief mee heeft bezig gehouden. Dan horen vervolgbesluiten ook toe te komen aan de raad, aldus de Dorpsraad. Dit standpunt hebben we overgebracht aan de raad en de raad heeft dat ook overgenomen middels een raadsbreed amendement. De raad wil dus de vinger aan de pols houden. Het college nam het amendement over.

‘Boek dicht, loket open’
PvdA en VVD voerden in het debat het woord, waarbij door de PvdA gesteld werd dat er emoties en onrust in de westelijke kernen heersen (“er is over geen enkel gemeenteloket in de omgeving zoveel gesproken als over het loket in Gorssel”). De VVD stelde dat duidelijkheid nodig is: “de eigenheid van de kernen is belangrijk en daarbij is het financiële aspect niet het grootste belang. Kortom: boek dicht, loket open”.
De Dorpsraad is tevreden met de uitkomst van de raadsvergadering.

Gorssel, 20 januari 2015