Mozaiekbank Den Oldenhof

OldenhofRene325px

OldenhofRene325px

Mozaiekbank325

Voor Den Oldenhof is een fraaie mozaiekbank gebouwd door kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze. Het is een idee van de Dorpsraad, die ook zelf voor de financiering heeft gezorgd. De bank is uitgevoerd in warme kleuren en ook het ontwerp sluit goed aan bij Den Oldenhof. Met dit initiatief wil de Dorpsraad een bijdrage leveren aan de functie en de uitstraling van Den Oldenhof. In Den Oldenhof zijn belangrijke maatschappelijke, sociale en medische diensten gehuisvest. Maar het is ook een fraai gebouw, dat zeker ook door de bibliotheek als belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp dient. Die  uitstraling van het gebouw en de ontmoetingsfunctie wil de dorpsraad een extra impuls geven met deze bank.

De bank is aangeboden aan de inwoners van Gorssel tijdens de opening van Den Oldenhof op 13 oktober 2012.

De Dorpsraad bedankt Woningstichting De Groene Waarden, Vrielink Joppe, Van Wijnen en de gemeente Lochem voor hun steun en medewerking waarmee deze bank kon worden gerealiseerd.

 

Foto’s: Gorssel.nl en Mirjam van Tiggeloven

Den Oldenhof

OldenhofRene325px

OldenhofRene325px

De nieuwe Oldenhof is op 13 oktober 2012 feestelijk geopend door Minister Henk Kamp.
Woningstichting De Groene Waarden had de oude Oldenhof van de gemeente gekocht. Het historische en voor Gorssel zo kenmerkende gebouw verkeerde in slechte staat en de Groene Waarden heeft het gesloopt en er is een nieuw gebouw herrezen dat grote gelijkenis heeft met de oude Oldenhof. Het nieuwe gebouw heeft een belangrijke functie voor Gorssel met een krachtige uitstraling. Naast de goed toegankelijke medische en maatschappelijke diensten is er ruimte voor bijeenkomsten en ontmoeting. Ook de bibliotheek heeft zich gevestigd in Den Oldenhof.

De Dorpsraad heeft deel genomen in een werkgroep die zich samen met De Groene Waarden heeft gebogen over functies en de invulling van de nieuwe Oldenhof. Het nieuwe gebouw heeft bij hetzelfde bebouwd oppervlak meer verhuurbaar oppervlak, omdat bij de oude Oldenhof het achterste deel slechts één laag was en omdat de tweede verdieping slechts berging was. Met meer ruimte ontstaan natuurlijk nieuwe mogelijkheden.  

Gebaseerd op het Dorpsplan heeft de Dorpsraad voorgesteld dat het nieuwe gebouw naast een brede medische, sociale en maatschappelijke invulling ook een ontmoetingsplek wordt voor alle Gorsselnaren. De prachtige centrale ligging in ons dorp maakt dat de Oldenhof daar zeer geschikt voor is. Dat is gelukt door de vestiging van de bibliotheek met leestafel en met meer baliefuncties die binnenkort worden gerealiseerd. De ruimte van de bibiotheek is ‘s avonds beschikbaar voor lezingen, vergaderingen, voordrachten, kleinschalige uitvoeringen en tentoonstellingen.

De meeste gebruikers van de oude Oldenhof zijn teruggekeerd naar het nieuwe gebouw en bovendien heeft Fysio Den Oldenhof (was: Lubberdink/Keizer) zich in het gebouw gevestigd.

Vanaf februari 2013 zal er ook een loket van de gemeente Lochem in Den Oldenhof komen.

Bekijk foto’s op Gorssel.nl van:

 

Foto’s oude situatie

Foto uit vroeger tijd (met dank aan Historische Vereniging De Elf Marken):

 

Beheervisie Ravenswaarden

Ravenswaarden250px

Ravenswaarden250pxDe Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voorbereid voor het beheer en gebruik van de Ravenswaarden. Dit gebied strekt zich uit van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland. De uiterwaarden in dit gebied kenmerken zich door de aanwezigheid van talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.

 

 

Stand van zaken

Door de Dienst Landelijk Gebied is in opdracht van de provincie Gelderland en in samenspraak met bovengenoemde werkgroep een concept voor een visie opgesteld voor de Ravenswaarden. Deze wordt momenteel besproken met betrokken instanties en enkele direct betrokken grondeigenaren  en zal vervolgens in overleg met de werkgroep worden afgerond en gepubliceerd.

Beheervisie

De Ravenswaarden zijn een formeel Natura 2000 gebied. Staatsbosbeheer heeft hier 65 hectare gronden in eigendom die nog integraal ingericht moeten worden

Die visie moet uiteindelijk leiden tot de uitvoering van een beheer- en inrichtingsplan voor in ieder geval de eigendommen van Staatsbosbeheer. Staatsbosbeheer wil de visie samen met de streek opstellen, zodat voor een klankbordgroep is gekozen. In de klankbordgroep zijn vertegenwoordigd Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de Uiterwaardencommissie (vertegenwoordiger van alle agrarische eigenaren en gebruikers), Dyckerhof Basal, Grondbereik, de gemeente Lochem en de Dorpsraad Gorssel.

Aandachtspunten die in de visie naast de Natura 2000 doelen worden meegenomen zijn: landschaps-ontwikkelingsplan gemeente Lochem, Heggenplan Staatsbosbeheer, Visie Basal, landbouwbelangen en recreatieve openstelling. Het gaat dan om zaken als: waar mogelijk herstel en herkenbaar maken van de cultuurhistorische waarden (meer heggen) en herstel en handhaven geo-morfologische en botanische waarden. Daarnaast is er ook discussie, bijvoorbeeld over het al of niet afsluiten van de onverharde weg naar het Zandgat. Door de complexe situatie van beheer, gebruik en eigenaren zal het niet eenvoudig zijn om tot een breed gedragen eindstandpunt te komen. Ook zijn er vrij strikte regels vanuit waterstaatkundige wetgeving t.a.v. doorstroming en waterberging bij hoogwater.

De Dorpsraad heeft vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn. De verbetering van de wandelmogelijkheden is een wens die door iedereen wordt gedeeld. Diverse mogelijkheden worden verkend en zullen in een ontwerpschets worden opgenomen. Wel is er een duidelijk probleem met loslopende honden en het overbrengen van neo-spora infecties op vee; een aanlijngebod is echt nodig.
Het is de bedoeling dat begin volgend jaar een afgerond voorstel gereed is; de uiteindelijke uitvoering van de plannen zal een aantal jaren in beslag nemen.

Op dit moment wordt er in het gebied al een project uitgevoerd onder regie van de Vogelwerkgroep ‘De IJsselstreek, in nauwe samenwerking met SBB, de Uiterwaardencommissie en de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt (uitvoerder).  Hierbij wordt een klein deel van de kronkelwaard “uitgediept”. Dit plan past in principe in de huidige conceptvisie van de Ravenswaarden; de voorbereidingen voor de uitvoering worden nu getroffen. Dit project is onderdeel van het Ooievaarbiotoopplan van de vogelwerkgroep voor de hele regio, waarin ook uitvoering wordt gegeven aan de afbouw van het bekende ooievaarbuitenstation ’t Zand.

Zandgat

Onderdeel van de Ravenswaarden is ook het zandgat gelegen in een binnenbocht van de IJssel. Het is ontstaan door zandwinning voor de A1 en nieuwbouwwijken in Deventer. Het is eigenlijk een vreemd element in dit landschap. De zandwinning is al vele jaren geleden gestopt. Er is een diepe put achtergebleven met vrij steile oevers. Onderzoek naar aanwezige flora en fauna heeft uitgewezen dat daardoor de variatie in flora en fauna van deze plas beperkt is. Daarnaast hebben zich in de afgelopen jaren ongewenste ontwikkelingen voorgedaan. Mede door ongecontroleerde recreatie is het gebied verrommeld geraakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zwerfvuil en stoken van vuurtjes.

Verdeeld over een perdiode van ongeveer 3 jaar worden werkzaamheden uitgevoerd voor de herinrichting van het zandgat volgens een plan dat de afgelopen jaren is opgesteld. Die werkzaamheden betreffen het verbeteren van de invaart, het aanleggen van flauwe oevers, het op een aantal plekken ondieper maken van de plas en het realiseren van een eiland. Het belangrijkste resultaat van deze ingrepen zal zijn dat er afwisselende leefmilieus ontstaan waardoor er veel meer soorten planten en dieren kunnen gedijen. De uitvoering van het werk is gekoppeld aan Ruimte voor de Rivier. In dat kader worden elders geulen gegraven of uitgediept en dat materiaal gaat ten dele het Zandgat in.

Het herinrichtingsplan is gemaakt door eigenaar van het zandgat Dyckerhoff Basal in samenwerking met het Lochemse bedrijf Grondbereik en met inbreng van diverse instanties zoals de gemeente Lochem, Waterschap, Staatsbosbeheer, Uiterwaardencommissie en de Dorpsraad. De Dorpsraad heeft het herinrichtingsplan beoordeeld en heeft met de ontwerpers en uitvoerders gesproken. De Dorpsraad heeft een aantal zaken ingebracht die ook zijn overgenomen in het definitieve plan, dat onze steun heeft.

Toegang tot de IJssel

Het is een lang gekoesterde wens van de Gorsselse bevolking om weer ruimere toegang tot de IJssel te krijgen via de Veerweg of de veerstoep, net zoals dat vroeger het geval was.  Dat die toegang vandaag de dag beperkt is tot de aanlegplaats van de Gorsselse veerpont, was o.m. het gevolg van de overgang van de voormalige uitspanning De Houtwal naar enkel een woonbestemming. De voormalige gemeente Gorssel gaf hiervoor toestemming.

Met ‘toegang tot de IJssel’ wordt een bescheiden plek aan de IJssel bedoeld. Een aantal picknickbanken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de IJssel. We ambieren geen horecagelegenheid, maar een ruimere mogelijkheid dan nu het geval is bij de aanlegsteiger van de pont.
Een hiervoor ingestelde werkgroep heeft in 2009 helaas geconcludeerd dat er voorlopig geen reële mogelijkheid is voor zo’n plek aan de IJssel. De Dorpsraad blijft echter hopen op een nieuwe kans, maar voorlopig heeft het geen prioriteit. Wel beschouwen we dit als een extra stimulans om ons in te zetten voor openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse (zie afzonderlijke informatie hierover op deze website).

Naar het rapport van de commissie  >>> (pdf)

Gedicht aan de Hoofdstraat

GedichtWethouder180pxOp 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.

In 2004 werd na de renovatie van de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis de Dorpspomp geplaatst. In 2009 is deze plek voorzien van een bank en nu is beeld compleet met deze overdenking, met dank aan de gemeente Lochem en de provincie Gelderland.

Het initiatief voor het beitelen van een gedicht in de promenade van de Hoofdstraat komt oorspronkelijk van de heer Van Dort uit Gorssel. De Dorpsraad heeft dit vervolgens opgepakt en gekozen voor een gedicht van Ida Gerhardt, die lange tijd in Eefde heeft gewoond. De gemeente Lochem en de provincie Gelderland hebben de kosten voor hun rekening genomen.

Gedicht van Ida Gerhardt naast de pomp aan de Hoofdstraat t.h.v. de Wereldwinkel

Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kus het geluk, dat u is toevertrouwd!

(Ida Gerhardt 1905 – 1997)

 

Wethouder Wilma Heesen onthult het gedicht van Ida Gerhardt. V.l.n.r.
Rene Pluymert, Hans Geerlink, Wilma Heesen, Bob Kempink en Gerard Boere

 

 

 

 

 

Artikel uit De Gids van 11 mei 2011 >>> (pdf)
Artikel uit de Berkelbode van 11 mei 2011  >>> (pdf)

Herinrichting Nijverheidsplein

In 2010 is het Nijverheidsplein geheel opnieuw ingericht met nieuwe aanplant van bomen en hagen, parkeerplaatsen, banken en andere bestrating. De plannen hiervoor waren in 2009 ontwikkeld in goed overleg tussen de gemeente, direct omwonenden en de Dorpsraad. Eén grote boom kon blijven staan, de andere zijn aangetast en zullen worden gekapt. Het midden van plein is zoveel mogelijk vrij gehouden voor activiteiten zoals IJsselJazz.

 

Foto’s van het Nijverheidsplein toen (t/m 2009) en na herinrichting (2010).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info: Presentatie van het plan tijdens de Algemene Ledenvergadering 15 april 2009(pdf)

Bouwplan Poststraat 7

Poststr7Ontwerp150x115De Dorpsraad heeft zich verzet tegen een groot bouwplan aan de Poststraat 7. De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 in een unaniem genomen besluit dit bouwplan afgewezen. Het college had na aandringen van de eigenaar en de project-ontwikkelaar en ondanks bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden het plan voorgelegd aan de raad. De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar vond dit ontwerp te groot en te massaal voor de beschikbare ruimte en niet passen in het dorpse en landelijke karakter van Gorssel.

Raadsbesluit
Alle fracties waren zeer kritisch, zowel over de gang van zaken als over de afmetingen van het ontwerp. Men vond dat de gemeente te weinig eigen regie heeft gevoerd, teveel was meegegaan met de eigenaar/ontwikkelaar, dat omwonenden bij het ontwerp betrokken hadden moeten worden en dat er te weinig rekening was gehouden met de mening van de Dorpsraad.
De raad vond de afmetingen van het ontworpen gebouw te fors. Men vindt dat hoogte dient overeen te komen met bestaande bebouwing op het Nijverheidsplein of met het huidige gebouw en dat er geen sprake kan zijn van zelfstandige woonfunctie in de kap.
In de Stentor van 13 oktober 2010 is een artikel verschenen dat een goede weergave geeft van het standpunt van de raad >>> (pdf)

Het ontwerp
Het nu dus door de raad afgewezen ontwerp, waarvoor het huidige pand dat momenteel wordt gebruikt door Fysiotherapie Keizer/Lubberdink zou moeten worden gesloopt, betreft 373 m2 commerciële ruimte op de begane grond en daarboven 8 zelfstandige appartementen op 2 lagen. Een op zichzelf mooi ontwerp, maar de Dorpsraad is van mening dat het te massaal en te hoog is voor de beschikbare ruimte en de directe omgeving en omdat het niet past bij het dorpse en landelijke karakter van Gorssel. Het gebouw heeft een nokhoogte van 11,2 meter en is daarmee zelfs hoger dan het naastgelegen complex van De Groene Waarden en 2,5 meter hoger dan de gemiddelde hoogte van bestaande bebouwing aan het Nijverheidsplein. Het geplande gebouw staat dicht op bestaande bebouwing van het Nijverheidsplein en op het complex van De Groene Waarden aan de Poststraat. Het ontwerp zal leiden tot een enorm verlies aan privacy voor de omwonenden.
Het geldende bestemmingsplan gaat uit van dorpsvoorzieningen, winkels, kantoren e.d. met eventueel dienstwoningen ten dienste van deze dorpsvoorzieningen. Het bestemmingsplan sluit zelfstandige woningen uit en dus is voor dit schetsontwerp wijziging van het bestemmingsplan nodig.

Visie Dorpsraad
De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze locatie. Het bestaande gebouw is weinig aansprekend en de plek is jaren geleden door de gemeente reeds aangewezen als inbreidingslocatie. De Dorpsraad is voorstander van een meer bescheiden ontwerp. In het Dorpsplan is – na brede inventarisatie onder de Gorsselse bevolking – omschreven dat nieuwbouw dient aan te sluiten bij de omgeving, passend in het dorpsgezicht, en derhalve geen hoogbouw. Op basis daarvan menen wij dat nieuwbouw voor Poststraat 7 voor wat betreft hoogte en volume dient aan te sluiten bij de bestaande bebouwing aan het Nijverheidsplein .
Daarnaast hebben we gepleit voor een meer uitnodigende (brede) doorgang tussen het Nijverheidsplein en de Poststraat om op die wijze meer aansluiting te krijgen tussen de winkelgebieden Hoofdstraat en Nijverheidsplein. In het ontwerp zou de doorgang worden gereduceerd tot een weinig uitnodigend steegje.
De gemeenteraad heeft nu dus de visie van de Dorpsraad gevolgd.

 

Schets van de noordgevel, langs de Poststraat, tegenover het appartementencomplex van
De Groene Waarden. Links de doorgang Poststraat/Nijverheidsplein, die ongeveer 1,5 meter
smaller wordt dan nu (t.o.v. huidige hoofdgevel), en minder open doordat de gevel langer en
hoger wordt. Het huis links is Nijverheidsstraat 7, winkel White Feather Wings. Dat pand
heeft ook nog een balkon boven de doorgang, dat niet is ingetekend in het schetsontwerp.


Westgevel, gezicht vanaf de Hoofdstraat onder de paardenkastanjes door.


Doorsnede, met nokhoogte 11,20 m. Dat is hoger dan complex van De Groene Waarden.


De huidige situatie met een weinig aansprekende pand.

Brief van de Dorpsraad aan B&W d.d. 23 augustus 2010 met het standpunt t.a.v. dit ontwerp >>> (pdf 290 kb)

Vorig ontwerp en stellingname van de gemeente
Eerder is in 2009 een schetsontwerp ingediend bij de gemeente voor nieuwbouw aan de Poststraat 7. Dat betrof 3 lagen in de stijl van het tegenover gelegen appartementencomplex. De gemeente heeft dat ontwerp toen afgekeurd en (mede op advies van de Dorpsraad) aangegeven dat moet worden uitgegaan van 2 bouwlagen met een kap zonder zelfstandige woonfunctie. Op basis van dit standpunt zou de kapverdieping dus slechts zolder of vliering mogen zijn en zou gebouwd kunnen worden in de stijl en hoogte van het Nijverheidsplein en diverse nieuwbouw in de omgeving (bijv. Nijverheidsstraat en Beukenlaan). Dat zou ook prima kunnen aansluiten bij bovengemelde visie van de Dorpsraad.
Echter, de eigenaar de heer B. Peree heeft aangegeven dat nieuwbouw op die basis niet haalbaar is en heeft – nadrukkelijk tegen de stellingname van de gemeente in – opnieuw een ontwerp gemaakt met 8 zelfstandige appartementen, waarvan 4 in de 3e bouwlaag. Naar onze mening is het onbegrijpelijk dat het college dit ontwerp dat indruist tegen haar standpunt van 2009 heeft voorgelegd aan de gemeenteraad. Gelukkig heeft de gemeenteraad dat ook ingezien.

Nieuwbouw Grooterkamp

De Dorpsraad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Grooterkamp (Reuvekamp zuid). De Dorpsraad heeft vraagtekens gesteld bij de noodzaak van deze uitbreiding van Gorssel, maar heeft er voor gekozen te proberen het plan zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het Dorpsplan. Een ontwerp van de projectontwikkelaar voldeed weliswaar in grote lijnen hieraan, maar had als groot nadeel dat de paardenwei aan de Kamperweg grotendeels zou worden volgebouwd.

De Dorpsraad heeft een eigen stedenbouwkundig adviseur gevraagd mee te denken over mogelijkheden dit bijzondere gebied vrij te houden. Uiteindelijk heeft dat in de gesprekken met de gemeente en de projectontwikkelaar geleid tot het definitieve ontwerp.

Schets van het nieuwe ontwerp in opdracht van de Dorpsraad Gorssel

Schets van nieuwe plan dat op initiatief van de Dorpsraad is gemaakt >>>  (pdf 175KB).
Eerder ontwerp >>>  (pdf 800KB).


De paardenwei blijft vrij van bebouwing


Steltenberg met op achtergrond de paardenwei

 

Bestemmingsplan Buitengebied

De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied voor de hele gemeente vastgesteld, dat in 2011 van kracht is geworden. Het nieuwe plan is een integrale herziening van een aantal verouderde plannen. De Dorpsraad vindt het nieuwe bestemmingplan in grote lijnen een goede zaak, maar heeft niettemin een aantal belangrijke zienswijzen ingediend die helaas niet zijn overgenomen.

De landschappelijke en natuurrijke omgeving is kenmerkend voor het buitengebied van Lochem en Gorssel en het is terecht dat in het nieuwe Bestemmingsplan Buitengebied daar veel aandacht aan wordt besteed, ook vanuit economisch en toeristisch opzicht. Er wordt gesproken over ‘behoud, versterken en ontwikkelen’ van landschappelijke- en natuurwaarden. Dat betekent dus geen achteruitgang en moet om een of andere reden een stukje natuur verdwijnen dan is het gevolg van die uitspraak dat er elders gecompenseerd moet worden. Er zijn voorbeelden genoemd van gebieden waar goede kansen aanwezig zijn voor natuurontwikkeling.

Reeds in juni 2009 heeft de Dorpsraad een zienswijze ingediend (pdf >>>) met een aantal opmerkingen die vooral beleidsmatig van belang zijn. De belangrijkste punten uit onze zienswijze waren:

  1. Volgens het ontwerp bestemmingsplan mogen bepaalde ontwikkelingen alleen plaatsvinden mits deze ingepast kunnen worden in landschap en natuur en daaraan geen schade toebrengt. Er worden geen criteria geformuleerd en dus moet het van geval tot geval worden bekeken.
  2. In het ontwerp bestemmingsplan heeft B&W vergaande bevoegdheid om ontheffing te verlenen op de vastgestelde regels. Weliswaar moet dat goed worden gemotiveerd, maar toch. De Dorpsraad ziet dat als een beleidsmatige zwakte en pleit voor een grotere rol van de gemeenteraad bij het verlenen van ontheffingen.
  3. In vrijwel het gehele buitegebied mag 10 tot 15% worden bijgebouwd en mogen diverse andere opstallen zoals kapschuren worden gerealiseerd. Dit geldt alleen niet voor gebieden in de Ecologische Hoofdstructuur. Er is hierbij geen aandacht voor het cumulatieve effect van deze toename.

De gemeente heeft in de inspraaknota van mei 2010 gedetailleerd gereageerd op ons commentaar en op dat van vele tientallen andere insprekers, maar heeft er uiteindelijk weinig mee gedaan. Vervolgens heeft de Dorpsraad voorafgaand aan de Ronde Tafel Gesprekken met de gemeenteraad in november 2010 in een brief (pdf >>>) de fracties van de politieke partijen in de gemeenteraad geïnformeerd over onze visie op het bestemmingsplan.
Voorafgaand aan het raadsbesluit in december heeft de Dorpsraad haar mening t.a.v. het bovengenoemde 3e punt (bijbouwregeling) nog aangescherpt in een schrijven naar alle politieke fracties. We hebben ervoor gepleit dat deze ‘bijbouwregeling’ niet zal gelden voor bepaalde gevoelige regio’s, bijvoorbeeld omdat deze reeds een hoge bebouwingsgraad hebben of omdat dit vrij kwetsbare gebieden gebieden zijn. Voor Gorssel komen naar ons idee het gebied rondom de Veerweg, de Ravensweerdsweg en het IJsselgebied in het algemeen hiervoor in aanmerking.

Helaas zijn onze adviezen niet door de raad overgenomen. De raad heeft het bestemmingsplan op 7 december 2010 vastgesteld met een aantal amendementen die voor Gorssel niet relevant zijn en het is in 2011 definitief geworden.

Gorssel.nl

GorsselNL-sceenshotwinterKL

GorsselNL-sceenshotwinterKL

Gorssel.nl is een populaire laagdrempelige website voor iedereen uit Gorssel en voor de bezoekers van ons dorp. Gorssel.nl biedt  alles van, voor en door Gorssel. Een complete agenda, actualiteiten, een prikbord, veel foto’s, een compleet overzicht van alle verenigingen, ondernemers en (zorg)instellingen, ideeen voor uitstapjes, wandel- en fietstochten en toeristische informatie.

De site is in januari 2012 in gebruik genomen en wordt inmiddels ongeveer 600 keer per dag bezocht door 9.000 unieke bezoekers (unieke IP adressen op maandbasis).

De website draagt bij aan de samenhang en levendigheid in Gorssel. Het is een hulpmiddel voor Gorsselnaren om elkaar te leren kennen en te helpen en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen. Modern noaberschap dus. Gorssel is een actief en vitaal dorp en dat laat Gorssel.nl zien.
Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en met deze site worden zoveel mogelijk mensen betrokken bij de vele activiteiten in ons dorp.

Gorssel.nl richt zich ook op de bezoekers van ons dorp en omgeving. Sommige dingen uit de agenda zijn natuurlijk ook leuk voor toeristen, en in de rubriek Erop uit staan tientallen ideeën voor uitstapjes, wandelen, fietsen, etc.

Het idee voor de website is afkomstig van een werkgroep ‘participatie’ van een aantal betrokken Gorsselnaren en toenmalige wethouder Wilma Heesen. Die hebben aan de Dorpsraad gevraagd een website voor Gorssel op te zetten. Met dat idee is de Dorpsraad we enthousiast aan de slag gegaan, maar direct na de start in januari 2012 is het beheer en de inhoud van de site overgedragen aan een onafhankelijke redactie.

Voor de bouw en promotie van de website hebben de gemeente en de Dorpsraad ieder een bedrag van € 1.500 bijgedragen. De jaarlijkse kosten worden gefinancieerd door de Dorpsraad. Door het vele vrijwilligerswerk is dat overigens een bescheiden bedrag.

Gorssel.nl en daarbij horende social media worden beheerd door een team van ongeveer 10 vrijwilligers en staat redactioneel los van de Dorpsraad. De Dorpsraad gaat dus niet over de inhoud van de website en is daar ook niet verantwoordelijk voor.

Gorssel.nl staat los van de eigen site van de Dorpsraad www.dorpsraadgorssel.nl
De Dorpsraad heeft net als de meeste verenigingen, instellingen en bedrijven haar eigen site waar u nu bent: www.dorpsraadgorssel.nl   Op deze eigen site vertelt de Dorpsraad over haar activiteiten en doelstellingen, wordt verantwoording afgelegd naar leden en achterban. We schrijven wat we vinden van dingen en waar we aan werken.
Net als andere instellingen, clubs en bedrijven stuurt de Dorpsraad soms berichten naar de redactie van Gorssel.nl, net zo als dat we dat doen naar De Gids, Berkelbode en De Stentor.

 

 

Advertentie592x293