Nieuwsarchief 2011

N348 (19-12-2011)
Het lijkt inmiddels wel duidelijk dat er geen nieuw tracé komt voor de de N348. Na het college en de gemeenteraad van Lochem heeft nu ook gedeputeerde staten (GS) van de provincie Gelderland zich uitgesproken voor aanpassingen aan het bestaande traject van de N348 tussen de nieuwe rotonde bij Eefde en de A1. Ook de tunnelbak bij Gorssel (kruising Elfuursweg en Veerweg) lijkt van de baan. Het standpunt van GS geldt als voorstel aan provinciale staten van Gelderland die naar verwachting begin 2012 zal beslissen of er geld beschikbaar komt voor ingrijpende aanpassingen. GS gaat in haar voorstel aan provinciale staten uit van de varianten 1A en 1B. Beide varianten gaan uit van parallewegen langs het hoofdtracé om het aantal opritten naar woningen en kruisingen met secundair wegen te minimaliseren, hetgeen de sloop van veel karakteristieke huizen en de kap van veel bomen met zich mee zal brengen.
De Dorpsraad Gorssel zal de mogelijkheden over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé voorleggen aan haar leden en bewoners van Gorssel, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie die naar verwachting in januari en februari 2012 zullen volgen. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel en ontsluiting van woningen aan de N348 aan de achterzijde.

Bouwplannen in Gorssel (17-11-2011)
Overal in Nederland en ook in onze streek worden bouwvolumes teruggebracht. Nieuwbouw lijkt steeds meer bestemd voor leegstand. Nu met Grooterkamp een voor Gorssel groot bouwplan wordt gerealiseerd vindt de Dorpsraad dat elders in ons dorp grote terughoudendheid moet worden betracht voor andere ontwikkeling. In ons dorpsplan is vastgelegd dat er niet gebouwd kan worden op de karakteristieke open terreinen in ons dorp. Dat zullen we ook inbrengen in de discussies over de Structuurvisie. Er zijn plannen voor redelijk grootschalige bouw op het terrein Ketenbosweg/Dommerholtsweg. Wij zijn daar geen voorstander van, maar op nadrukkelijk verzoek van de gemeente hebben wij aangegeven wel te kunnen instemmen met de komst van slechts 2 woningen, mits op royale kavels langs de Dommerholtsweg in de stijl van de overige bebouwing aan die weg.

N348 (17-11-2011)
B&W en de gemeenteraad van Lochem hebben hun voorkeur uitgesproken voor het traject Eefde – A1 vande N348, als advies aan de provincie die hierover naar verluid begin 2012 een besluit zal nemen. De gemeente heeft voorkeur voor aanpassingen aan het bestaande tracé, zonder tunnelbak bij Gorssel, in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn) en verbreding van de A1. Lochem kiest dus niet voor een nieuwe rondweg om Gorssel of een weg geheel langs de spoorlijn en ook niet voor de tunnelbak bij Gorssel, maar verder blijft er nog veel ruimte voor interpretatie. Wij zullen binnenkort de gedachten over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie, voorleggen aan onze leden en bewoners van Gorssel. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel. 
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Onderzoek Lochem naar waardering communicatie en burgerparticipatie (9-11-2011) 
Eind oktober hebben 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Lochem een brief ontvangen met uitleg over dit onderzoek en een vragenlijst. Heeft u zo’n vragenlijst ontvangen, dan zou de gemeente het zeer op prijs stellen als u die wilt invullen. Dat kan schriftelijk of via internet en duurt ongeveer 10 minuten. 
Wat vindt u van de communicatie van de gemeente Lochem? Betrekt de gemeente u voldoende bij het maken van plannen? De gemeente hoort hierover graag uw mening. 
Meer info vindt u in het persbericht van de gemeente >>>

Tramhuisje feestelijk in gebruik genomen (28-10-2011)
Het Tramhuisje in Gorssel is officieel geopend door eigenaar woningbouwvereniging Viverion enhuurder de OudeheidkundigeVereniging de Elf Marken. Toegekeken door veel belangstellenden werd een stationbord Gorssel onthuld dat de Dorpsraad Gorssel aan de Elf Marken heeft geschonken. Het gebouw dat tot 1945 dienst deed als tramstation op de lijn Deventer – Zutphen was in verval geraakt, maar is nu prachtig gerestaureerd met steun van de gemeente Lochem, de provincie, het VSB Fonds, Bouwbedrijf Kreunen, Architect Daggenvoorde en De Elf Marken. De Elf Marken heeft het nu in gebruik voor haar archieven en werkruimtes. Voor Gorssel is een prachtig karakteristiek monument behouden. 
Fotoserie van de opening en historische foto’s van het tramhuisje >>>

Gemeenteraad kiest voor verbetering bestaande N348 (13-9-2011)
De gemeenteraad van Lochem heeft in haar vergadering van 12 september gekozen voor verbetering van het huidige trace van de N348 tussen Eefde en de A1 en dus niet voor een nieuwe rondweg. Ook de variant met een tunnelbak bij Gorssel vindt geen steun in de gemeenteraad. Dit standpunt van de gemeenteraad dient als advies voor de provincie Gelderland, die naar verwachting eind van dit jaar een besluit zal nemen over aanpassing van de N348. Artikel hierover Stentor 14-9-2011 >>>

IJsseljazz Gorssel groot succes (13-9-2011) 
Het op 11 september 2011 gehouden IJsseljazz was weer een fantastisch festival. Naar schatting 15.000 bezoekers genoten van de gratis optredens van sterren als Giovanca en Kim Hoorweg en van de spetterende blues-rock van 12BBB, Ruben Hoeke Band en de Blues Brothers Tribute Band. Gorssel en de hele gemeente Lochem kunnen trots zijn op dit festival, dat bezoekers vanuit heel Nederland trekt. Link naar website IJsseljazz >>>

N348 (30-8-2011)
Het college van B&W heeft haar voorkeur uitgesproken voor verbetering van het bestaande trace in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn). 12 september 2011 is de gemeenteraad aan zet en ter voorbereiding daarvan is er op 29 augustus een Ronde Tafel Gesprek geweest waar naast de Dorpsraad Gorssel ook de dorpsraden Epse/Joppe en Eefde hebben ingesproken, samen met onder andere de groepen De Groene Long, EGEL, LTO, de bomenstichting Zutphen. De Dorpsraad Gorssel heeft haar neutrale standpunt uiteengezet, refererend aan de vele meningen binnen ons dorp, en heeft de gemeenteraad geadviseerd alle verkregen informatie zorgvuldig in de besluitvorming mee te nemen, dus ook open te staan voor variaties op hetgeen door B&W is aangedragen. Tijdens het RTG is duidelijk geworden dat de meningen over de toekomst van de N348 zeer divers zijn. Wij blijven het uiteraard nauwlettend volgen.
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Gemeente stemt in met gevraagde bijdrage voor heemtuin & openluchttheater (29-8-2011)
De gemeente Lochem heeft een bijdrage toegezegd voor ons plan voor het herstel van de heemtuin en het openluchttheater op bescheiden schaal en het inrichten van die ruimte als openbare ontmoetingsplek. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 7.000. Daarnaast zal de gemeente de kosten van de noodzakelijke procedure voor een bestemmingsplanwijziging op zich nemen. Eerder waren al bijdragen ontvangen van De Groene Waarden en het cooperatiefonds van de Rabobank. De Dorpsraad besteedt € 7.000 uit haar eigen middelen. We hopen snel uitsluitsel te krijgen van de provincie Gelderland voor een bijdrage vanuit het programma voor gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie (GSC). Als dat rond is, kan de renovatie van start, heeft Gorssel er binnenkort een mooie plek bij en kunnen kleinschalige voorstellingen zoals solo-optredens, kindertoneel en optredens van locale gezelschappen worden georganiseerd.
Meer info over onze plannen voor de heemtuin en het openluchttheater >>>

Dorpsraad in De Gids (29-6-2011)
Artikel in De Gids van 26 juni 2011 over o.a. de dreigende sluiting van het gemeenteloket in Gorssel, de toekomstige bestemming van het gemeentehuis in Gorssel en de N348 >>> (pdf 1,0 MB)

Cheque Rabobank voor herstelplan heemtuin & openluchttheater (22-6-2011)
De Dorpsraad heeft een cheque van het Rabo Cooperatiefonds ontvangen van € 7.000 voor het herstelplan van de heemtuin en het openluchttheater. Het was een van de hoogste bedragen die dit jaar zijn toegekend. Het extra bedrag van € 3.000 is naar een ander sympathiek project gegaan, maar ook het fraaie bedrag € 7.000 is tezamen met andere financieringen die reeds zijn toegezegd of waar we nog aan werken, voldoende voor herstel van de heemtuin en van het theater op bescheiden schaal, die dan tevens als openbaar toegankelijke ontmoetingsplek zullen dienen. Alle leden van de Rabobank die op ons project hebben gestemd van harte bedankt.

Dorpsraad erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (13-6-2011)
De belastingdienst heeft aan de Dorpsraad Gorssel de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend m.i.v. 1 januari 2011. Contributies en giften aan de Dorpsraad zijn daarom voor u fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels (drempel en maximum).

Raboleden stemmen voor herstelplan openluchttheater (21-5-2011)
Leden van de Rabobank Graafschap-Noord kunnen t/m zaterdag 11 juni stemmen op ons herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater. Het Coöperatiefonds van de Rabobank steunt dit plan met 7.000 Euro maar met uw stem kan dat 10.000 Euro worden. 
Direct link naar de website van de Rabobank waar u kunt stemmen >>> 
Kies daar ‘Zutphen e.o.’ en dan het ‘Openluchtheater in Gorssel’ en breng uw stem uit met uw bankpas en reader.

Wethouder onthult gedicht Ida Gerhardt aan de Hoofdstraat (18-5-2011)
Op 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.
Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kus het geluk, dat u is toevertrouwd! 
Artikel uit De Gids van 11 mei 2011 >>> (pdf)
Artikel uit de Berkelbode van 11 mei 2011 >>> (pdf)

Sloop Oldenhof begonnen (11-5-2011)
Het gebouw stond al een tijdje leeg, maar nu is de sloop van Den Oldenhof dan officieel van start gegaan. De directeur van De Groene Waarden, Yolanda Winkelhorst, gaf aan dat het voor Gorssel natuurlijk ook een weemoedig moment is. Dit bekende gebouw dat in haar bestaan veel publieke diensten heeft gehad gaat nu tegen de vlakte. Maar er zal een fraaie nieuwe Oldenhof verschijnen, die meer dan ooit een medische en maatschappelijke functie zal hebben en die tevens zal dienen als ontmoetingsplek. Fotoserie >>>

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad goed bezocht (21-4-2011)
Ongeveer 60 Gorsselnaren waren in ’t Trefpunt bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel. Ook kernwethouder Wilma Heesen en enkele gemeenteraadsleden waren aanwezig. Tijdens de boeiende vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van belangrijke activiteiten van vorig jaar en zijn een aantal plannen voor 2011 en later besproken. De vergadering heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde financiering voor het herstelplan van de Heemtuin en het Openluchttheater.
Volledige persbericht >>>

Powerpoint presentatie tijdens de vergadering >>>
 (pdf 1,6MB)

Stentor schrijft over plannen Heemtuin & Openluchttheater (15-4-2011)
Artikel uit de Stentor van 15 april 2011 over ons herstelplan voor de Heemtuin en het Openluchttheater >>> (pdf 2 MB)

Gemeenteloket in Gorssel en bestemming gemeentehuis (4-4-2011)
De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Lochem is van start gegaan en volgend jaar verhuizen de diensten die nu nog in Gorssel gevestigd zijn naar deze nieuwe locatie. De dorpsraden van Eefde, Epse-Joppe en Gorssel hebben de gemeente gevraagd ook na de verhuizing een loket in Gorssel te handhaven voor de meest gangbare diensten (brief >>>). De gemeente wil het gemeentehuis van Gorssel afstoten, ter financiering van de nieuwbouw in Lochem. Wij zijn van mening dat ons oude gemeentehuis niet alleen zijn beeldbepalende aanzicht voor Gorssel moet behouden, maar ook beschikbaar moet blijven voor bepaalde publieksfuncties (brief >>>)
Artikel in de Stentor van 8 april 2011 over Burgerservicebalie Gorssel >>>

Dorpsraad in De Gids (30-3-2011)
Artikel in De Gids van 30 maart 2011 over o.a. Heemtuin & Openluchttheater, herinrichting Zandgat, N348 en bestuurswisselingen bij de Dorpsraad >>> (pdf 1,2MB)

Inloopavond op 14 april over nieuwe tracés N348 Eefde – A1 (17-3-2011)
Nu het nieuwe trace rondom Eefde naar Zutphen wordt gerealiseerd wordt het vervolg Eefde – A1 steeds actueler. De provincie voert samen met de gemeente Lochem verkenningen uit voor een geheel nieuw traject voor dit deel van de N348, of om de knelpunten op het bestaande traject weg te nemen. Op donderdag 14 april a.s. is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in de Roskam waar de verschillende varianten en studies worden gepresenteerd.
Artikel uit de Berkelbode van 16 maart 2011 (pdf) >>> 

Gorssel krijgt glasvezelnetwerk (27-2-2011)
Ook in Gorssel is het benodigde aantal inschrijvingen gehaald en Reggefiber zal nog dit jaar het glasvezelnetwerk aanleggen. Dat is goed nieuws voor Gorssel. In de afgelopen week hebben nog veel mensen een abonnement genomen. De informatieavond en de inschrijfdag werden goed bezocht en ook de huis-aan-huis actie van KPN heeft veel opgeleverd. De infomatiebalie van Glashart bij Bechtle is vanaf nu gesloten, maar tijdens het aanleggen van het netwerk zal er weer een infomatiepunt van Glashart in Gorssel geopend zijn. Het servicepunt van Glashart in Lochem blijft wel bereikbaar, tel. 0575-799000. In de kern Lochem zal de aanleg al over een maand starten en voor de eind van het jaar zal in de 8 kernen van Lochem het netwerk gereed zijn.

Extra info-avond en inschrijfdag glasvezel – sluitingsdatum zaterdag 26 februari (16-2-2011)
Gorssel heeft nog slechts ongeveer 50 aanmeldingen nodig en dan krijgen we het beste en modernste netwerk dat er is. Help mee om Gorssel dat laatste zetje te geven en lever uiterlijk zaterdag 26 februari a.s. uw aanmeldformulier in. In de laatste week organiseert Glashart nog twee bijeenkomsten:  
Informatieavond:            Dinsdag 22 februari van 20 tot 22 uur in de Roskam
Inschrijf- en slotdag:       Zaterdag 26 februari van 10 tot 16 uur in de Roskam
Tijdens de informatieavond zullen providers en de Dorpsraad ook aanwezig zijn.
Verder is de servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat nog geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur (zaterdag 26 febr. dus in de Roskam). U kunt er terecht voor vragen, informatie over de verschillende providers, voor inschrijfformulieren, of voor het invullen van het formulier.

Herstel heemtuin en openluchttheater stap dichterbij – positieve respons omwonenden(14-2-2011)
Een enquete gehouden onder 57 omwonenden van de heemtuin geeft aan dat er een breed draagvlak bestaat voor plannen van de Dorpsraad voor herstel van de heemtuin en het openluchttheater. 90% is zondermeer positief en slechts 1 respondent is het niet eens met de plannen voor zowel de heemtuin als het theater. Zeer bemoedigend was verder dat 13 omwonenden hebben aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van de plannen, aan het onderhoud van de heemtuin of aan de organisatie rondom voorstellingen. De Dorpsraad is momenteel in overleg met de gemeente en andere financiers voor de realisering van het herstelplan. 

Dorpsraad Gorssel steunt RONA – Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (5-2-2011)Klik voor grote kaart
De Dorpsraad Gorssel heeft zich aangesloten bij het RONA, het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. De overheidsplannen voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zouden inhouden dat er langs Eefde, Gorssel, Joppe en Epse tot 60 goederentreinen per dag zullen passeren. Voor Gorssel zijn de consequenties minder vergaand dan voor de andere kernen, maar ook de leefbaarheid van ons dorp zal worden beinvloed, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, opheffing van bestaande overgangen en risico’s van gevaarlijke stoffen. RONA zet zich in voor de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de betreffende spoorlijnen wonen.

Gorssel maakt inhaalslag voor glasvezelnetwerk, inschrijven nog mogelijk (30-1-2011)
Het was een gezellige drukte in de Roskam tijdens de inschrijfdag op 29 januari. Afgelopen week zijn er ongeveer 120 inschrijfformulieren ingeleverd en daarnaast zijn formulieren opgestuurd naar de providers en hebben mensen zich online aangemeld. Komende dagen wordt alles geteld en gecontroleerd en dan krijgen we de stand door. Duidelijk is al wel dat we een heel eind zijn, maar …. het doel is nog niet bereikt. Waarschijnlijk zijn er nog ongeveer 100 extra abonnementen nodig wil Gorssel zijn glasvezelnetwerk krijgen. Dat moet toch lukken in een aansluitgebied van 1.515 woningen! 
Dankzij deze inhaalslag heeft Glashart vandaag bekend gemaakt dat de inschrijftermijn nog iets wordt verlengd. De servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle zal voorlopig nog geopend blijven. U kunt nog steeds inschrijven voor een abonnement zonder aansluitkosten. Dus iedereen die een glasvelzelabonnement wil, kom op, nog maar ongeveer 100 te gaan! De servicebalie is geopend op dinsdag en donderdag (10-17 uur) en op zaterdag (10-16 uur).

Reactie op artikel in De Stentor “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” (28-1-2011)
Op 27 jan jl. verscheen een artikel “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” in De Stentor waar we niet gelukkig mee zijn. De Dorpsraad is hiervoor niet benaderd en er worden projecten van ons door elkaar gehaald. De Stentor heeft het Waterschap echter wel een platform gegeven om onduidelijke afspraken van bijna 50 jaar geleden, waarvan de huidige geldigheid zeer twijfelachtig is, als hard in de krant te laten zetten, hetgeen verkeerde verwachtingen wekt bij de direct betrokkenen.
Lees het betreffende artikel uit de Stentor >>> (pdf) 
Lees onze officiele reactie, als ingekomen stuk aangeboden aan de Stentor >>> (pdf)

Inhaalslag in Gorssel voor glasvezel (26-1-2011)
De inschrijvingen voor glasvezelabonnementen kwamen maar langzaam op gang in Gorssel, maar Henk Capel van de Glashart-balie in de winkel van Bechtle laat ons weten dat het deze dagen erg druk is en dat er veel nieuwe aanmeldingen bijkomen. De teller stijgt snel en daarnaast worden veel formulieren rechtstreeks naar de providers opgestuurd, die met enige vertraging worden meegenomen in de tussenstand. Duidelijk is wel dat we de helft van de benodigde dekking ruim zijn gepasseerd. ‘We gaan het gewoon halen’ aldus Henk Capel, die u graag van dienst is op donderdag 27 jan. bij Bechtle (10-17 uur) en zaterdag 29 januari tijdens de inschrijfdag in de Roskam (10-16 uur).

Wacht niet met inschrijven voor een glasvezelabonnement – Inschrijfdag op zaterdag 29 januari 2011 in de Roskam (21-1-2011)
De inschrijvingstermijn voor een glasvezelabonnement sluit op 31 januari 2011. Op dit moment heeft Gorssel nog onvoldoende aanmeldingen. Als het aantal aanmeldingen minder is dan 40% zal het glasvezelnetwerk er niet komen. Dus als u een abonnement wilt, wacht dan niet met inschrijven, maar lever uw inschrijfformulier uiterlijk op 31 januari 2011 in.
Op zaterdag 29 januari wordt een extra inschrijfdag georganiseerd. Van 10 tot 16 uur kunt u in de Roskam terecht voor uw laatste vragen of om het inschrijfformulier in te leveren. Ook de Dorpsraad is aanwezig. De info-balie van Glashart bij Bechtle is die dag gesloten. 

Artikel uit Extra Nieuws over de IJsseldijken (19-1-2011) >>> (pdf)
Genieten van het hoge water vanaf de IJsseldijken bij Gorssel (17-1-2011)
De laatste dagen hebben talloze wandelaars genoten van het prachtige uitzicht op de IJssel vanaf de dijk tussen de Veerweg en Epse. De meeste hekken die normaal dicht zijn staan momenteel open en waar dat niet het geval is kunt u er vrij gemakkelijk langs. We hopen maar dat het Waterschap hiermee vooruitloopt op de door de Dorpsraad bepleite vrije toegang voor wandelaars. Formeel is toegang tot de dijk nog altijd verboden, maar inderdaad, het uitzicht vanaf de dijk op de rivier en de ondergelopen uiterwaarden is prachtig. Gaat u toch wandelen blijf dan in ieder geval op het verharde pad op de dijk en vooral ook: honden aan de lijn houden!

Inschrijfdag voor glasvezel zaterdag 15 januari 2011 in de Roskam (13-1-2011)
Glashart organiseert zaterdag 15 januari a.s. van 10 – 16 uur een inschrijfdag in de Roskam. Als u een abonnement neemt bij 1 van de providers dan maakt u kans op een HD LCD TV. 
Op dit moment doen in Gorssel de volgende verenigingen mee aan de clubactie: Canticum, m.v. Kunstmin, de Elf Marken, Sportclub Gorssel, Scouting de Kompasnaald, Scouting De IJsselgroep, Bridgeclub Gorssel en de Voetbal Ver. Gorssel. Vermeld de code van de vereniging van uw keuze op uw inschrijfformulier en de club krijgt 10 euro per formulier als het netwerk er komt.
Behalve zaterdag 15 januari kunt u voor informatie en inschrijven terecht op dinsdag en donderdag (van 10 tot 17 uur) en zaterdag (van 10 tot 16 uur) bij de informatiebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat. U kunt daar ook het inschrijfformulier (met de clubcode!) inleveren.