Werkgroep Duurzaam en Groen

Bericht van Henri Jaartsveld:

Beste inwoners van Gorssel

Gezamenlijk een: “ warmtepomp voor de eigen woning”, werkgroep opzetten.

De oorlog in de Oekraïne heeft ons toch weer keihard op de feiten gedrukt tav ons energieverbruik.

Dit noopt er nog eens extra toe dat ik het energiegebruik van mijn woning trek sneller wil verminderen. Maar ook  wil k de afhankelijkheid van bepaalde beschikbare energiebronnen zo laag mogelijk maken.

Dat betekent dat ik mijn woning wil verwarmen met hybride installatie ( Dual Fuel). Bestaande uit een bodemwarmtepomp en een piekketel. Waarbij afhankelijk van de beschikbaarheid, gekozen kan worden voor ( groene) elektriciteit of waterstof. Daar waterstof op korte termijn nog maar beperkt beschikbaar is zal in tussentijd gekozen moeten worden voor biogas of aardgas als 2e fuel.

De bedoeling is dat de bodem warmtepomp voor de basislast van de verwarming gaat zorgen, en de waterstof ketel bij springt als het vermogen van de warmtepomp in de winter bij strenge koude onvoldoende is.

De bodem Warmte pomp is er een die de warmte op die s ’winters uit de bodem haalt en s ’zomers weer warmte de bodem in stopt.  Dit geeft dat deze installatie maximaal gebruikt maakt van de beschikbare elementen.  Hij heeft dus het hoogste rendement, en levert de minste geluidsoverlast

Een groot voordeel, van dit concept, is dat afhankelijk van de vraag- en beschikbaarheids- patronen van zowel elektriciteit als waterstof er gekozen kan worden om op dat moment bv waterstof te gebruiken ipv elektriciteit.  Bv als s ’avonds iedereen thuis komt en zijn/haar elektrische auto aan de lader zet wordt er veel meer elektriciteit gebruikt dan beschikbaar is.  Het is op dat moment dan b.v. verstandig om het huis in die periode te verwarmen met waterstof.

Elektriciteit is niet grootschalig op te slaan bv ter overbrugging van een winter periode, maar waterstof is daartoe wel in staat.

Wat willen we samen:

Omdat je met meer mensen beter beslagen ten ijs kunt komen. We gezamenlijk, voor iedereen apart de beste oplossing, kunnen uitwerken, en indien gewenst gezamenlijk kunnen ontwikkelen,  zoek ik een aantal mensen die ook enthousiast met het energiegebruik van hun woning aan de slag willen.

Voor alle duidelijkheid: ieder heeft zijn/haar eigen project en zijn/haar eigen doelstelling, en zijn/haar eigen voortgang, maar gezamenlijk proberen we kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waardoor ieders project maximaal succes kan hebben. Een zo hoog mogelijk rendement tegen zo laag mogelijke kosten en zo weinig mogelijk faal risico.

Het is hierbij nodig dat goede energetische en financiële berekeningen gemaakt worden, door je zelf of leden van de groep , dus de groep verwacht wel van ieder een betrokkenheid op dit gebied.

Wie doet er mee?: aanmelden bij:

Henri Jaartsveld, Joppelaan 86, 7213 AE Gorssel 06-10867850

 

 

 

Zorg & Welzijn

Joke Lubberdink, zorgcoordinator 2022
Joke Lubberdink

De zorgcoördinator voor Gorssel is Joke Lubberdink. In de Werkgroep Zorg&Welzijn zitten verder:  Marije Alma (bestuur), Judith van Harmelen, en Alex Broekman.

 

WELKE INITIATIEVEN ZIJN ER AL?

 

WAT staat er in het Dorpsplan 2018-2022:

‘t Baken

Gemeentelijke dienst voor vragen over zorg, jeugd, werk en inkomen. Deze dienst vervangt vanaf 1 januari 2019 het Zorgloket, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Gebiedsteam Lochem en Het Plein.
Ook gevestigd in Den Oldenhof, alleen op afspraak.
Tel 0573-289290

Verkeer

Wegen, weginrichting, verkeer en vervoer hebben alles met veiligheid en leefbaarheid te maken. De werkgroep verkeer buigt zich over deze onderwerpen. Doet voorstellen voor verbetering van bestaande situaties, beoordeelt plannen, in de kom van Gorssel en het buitengebied.

Herinrichting Joppelaan
Gelukkig is de Joppelaan vanaf het kruispunt Kamperweg richting Joppe nu opnieuw ingericht, met klinkers en duidelijke fietsstroken. Een hele verbetering. Ook het onoverzichtelijke en gevaarlijke kruispunt met Kamperweg, Molenweg en Noorseweg is opnieuw ingericht, het is inmiddels geen voorrangskruising meer en er zijn herkenbare oversteekplaatsen voor kinderen. De werkgroep heeft vooraf de herinrichtingsplannen bestudeerd en enkele voorstellen gedaan voor verbetering.
Eerder had de Dorpsraad voorgesteld om bij de herinrichting van het Nijverheidsplein in 2010 tegelijkertijd het aangrenzende stuk van de Joppelaan eveneens van klinkers te voorzien. De Joppelaan is daar door een flauwe bocht onoverzichtelijk en er wordt te vaak te hard gereden. De gemeente heeft dat voorstel helaas niet overgenomen.

30 km zones buiten de bebouwde kom
De 30km zone in grote delen van de kern is een goede zaak, maar dat die zone op de Kamperweg reeds bij de Steltenberg (kruising met de nieuwe weg naar Grooterkamp) begint is een lachertje. Jarenlang was er een vergelijkbare situatie op de Joppelaan: de 30km-zone begon daar bij het tramhuisje maar daar was de weg totaal niet op ingericht. 30 km werkt alleen (en mag wettelijk ook alleen) als de inrichting van de weg daarop is afgestemd. Het plaatsen van een 30km bord zonder bijbehorende aanpassingen van de weg leidt naar onze mening slechts tot schijnveiligheid. Het betreffende wegvak van de Kamperweg dateert nog uit het 80km-tijdperk en het is logisch dat daar veel te hard wordt gereden. Aankomend bij de Veldhofstraat is er dan geen waarschuwing of snelheidsbord, omdat het immers formeel al 30km-zone is.
Snelheidsremmende maatregelen en gedeeltelijke reconstructie zijn noodzakelijk, zoals herinrichting van het kruispunt met de Kwekerijweg en Grooterkamp en met de Hoefslag, fietssuggestiestroken, afwisselende bestrating, versmallingen, etc.

Andere activiteiten
Een belangrijk thema voor Gorssel zijn de plannen voor de N348. Deze zijn beschreven in een afzonderlijk artikel op deze website.

De Dorpsraad heeft adviezen gegeven of gevraagd om maatregelen, zoals met betrekking tot:

 •  Onveilige situatie voor wandelaars en fietsers op de Hoofdstraat t.h.v. de Roskam
 • Parkeren op het marktplein voor Den Oldenhof
 • Parkeren voor de kerk en Stormink, Vullerschool en de Roskam
 • De zichtbaarheid en effectiviteit van verkeersborden
 • Aanpassing van de drempels in het dorp
 • Maatregelen bij de Vullerschool, medewerking aan het schoolroute-onderzoek van de Vullerschool
  (in samenwerking met initiatiefnemers vanuit de school)
 • Verbetering van de veiligheid op de meest gevaarlijke kruispunten in Gorssel,
  bijv. Hassinklaan –  N348 en Markeweg – N348
 • Verbetering van de fietspaden
 • Fietsroute Gorssel (Ketenbosweg) en Epse (Hassinklaan), met mogelijke verlenging
  naar Deventer  (Kloosterlanden)
 • Inrichting bij bushaltes bij de Borkel
 • Het verloop van de Hoofdstraat bij de kerk

Recreatie & toerisme

RT300x225
Dick van Welzen opening Gorssels Goed
Opening wandelroute juni 2020 – Dick van Welzen

Het project ‘Gorssels Goed’: WERK IN UITVOERING! De wandelroute is gereed en de fietsroute binnenkort. 

Een wandel- en een fietsroute                                                                                                                                                                      De  wandelroute is geopend op 12 juni 2020, de fietsroute volgt in het najaar. De eerste loopt al wandelend door het centrum en met de tweede fietst men door en rondom ons dorp. Er zijn bordjes geplaatst die met een smartphone aan te spreken zijn. Ook zijn er flyers met een wandelkaartje beschikbaar, zoals bij de VVV. De routes zijn tot stand gekomen door het harde werken van de werkgroep van de Dorpsraad o.l.v. Dick van Welzen en Achterhoek Toerisme. 

Niet alleen voor toeristen
Beide routes leiden toeristen, maar zeker ook geïnteresseerde dorpsgenoten, jong, oud en nieuw, langs memorabele plekken. Deze plekken vertellen van bezienswaardige gebouwen, historisch erfgoed, gebeurtenissen en bijzondere natuur.                                   

De wandelroute vertrekt vanaf museum MORE, en komt onder andere langs De Roskam, de kerk, de school, de touwslagerij, de Roskamweide, het tramstation, het Noorsche huis, het openluchttheater, de Oldenhof, de dorpspomp en andere bijzondere plaatsen.

De fietsroute vertrekt eveneens vanaf museum MORE, gaat door de kern van het dorp, met tramstation en touwslagerij, dan door de bossen langs diverse villa’s naar de uitspanning De Zevensprong, bij de Gorsselse Heide, dan naar het kasteel en de kerk van Joppe en terug naar Gorssel langs een aantal bezienswaardigheden langs de Joppelaan zoals het Tolhuisje, via de Zorgtuin geraakt bij de IJssel enhet pontje, vervolgens gaat het door de uiterwaarden met bv de molen, weer naar de kern van het dorp, museum MORE. Overigens, zoals altijd met rondgaande routes: men kan op elk willekeurig punt, zoals bij het pontje, beginnen.

Financiering
Startsubsidies van de gemeente Lochem en de provincie Gelderland maakten de opbouw van de routes mogelijk. Ook de dorpsraad stelt financiering ter beschikking. Voor de volgende en aanvullende projectfase, namelijk het aanbrengen van een extra kunstzinnige of educatieve katern betreffende de diverse plekken (mede geïnspireerd door ‘Gorssel Kunstdorp’, via beeldende kunst, poëzie, fotografie etc.) wordt nog naar extra financiering gezocht. Bij deze beoogde uitbreiding zal speciaal de website van de dorpsraad als gastheer een belangrijke rol spelen.                                                                                                                                     

De naam ‘Gorssels Goed’
Het totale project draagt de naam: ‘Gorssels Goed’. Er valt veel goeds in en om Gorssel te vinden, waar onder veel ‘erfgoed’.  Er werd gezocht naar interessante illustraties, filmpjes, anekdotes enz. O.a. de historische vereniging ‘De Elf Marken’ fungeert als bron, maar dat geldt ook voor de meewerkende eigenaren van de gekozen ‘objecten’, die materiaal ter beschikking stellen, maar tevens verzamelaars van oude ansichtkaarten, het Erfgoedcentrum in Zutphen, videomakers etc. De fotografe Janny Schiphorst zorgt voor actuele foto’s.

Versterking nodig
De werkgroep/schrijfgroep kan altijd nieuwe mensen gebruiken, zowel voor het schrijf- en uitzoekwerk, als voor diverse organisatorische klussen. Voor de volgende fasen is belangstelling voor kunst en cultuur, en voor educatie, een pre.

Dick van Welzen, tel. 0650460376 en , verstrekt u gaarne verdere inlichtingen. 

Recreatie en Toerisme
Recreatie en toerisme is niet alleen voor kennismaking met en promotie van Gorssel belangrijk, maar vormt teven een belangrijke inkomstenbron. Met de komst van het Museum MORE wordt recreatie en toerisme nog belangrijker. Daar springt de werkgroep en dorpsraad op in. Dat gebeurt in goede samenwerking met ondernemers, MORE en andere organisaties, zoals de VVV, actief op het terrein van recreatie en toerisme.

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.

 

 

Centrum & Economie

Centrumvisie300x250

De werkgroep Centrum ziet het centrum van Gorssel en in het bijzonder de hoofdstraat als het kloppende hart van het dorp. De aantrekkelijkheid van Gorssel als woon en werkplaats is sterk verbonden met een goed functionerend centrum. De werkgroep wil de belangen behartigen van alle gebruikers van het centrum en de directe omgeving, daarbij zien we ook recreatieve bezoekers als een belangrijke gebruiker van het centrum.

Met een blik naar de toekomst zien we dat stadcentra en ook dorpscentra sterk aan verandering onderhevig zijn, ook Gorssel zal hier niet aan ontkomen en heeft daar nu al mee te maken!
Activiteiten van de werkgroep richten zich vooral op het stimuleren van een aantrekkelijke omgeving in en om het centrum. Ook het signaleren van ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het functioneren van het centrum. Belangrijke gesprekspartners daarbij zijn de gemeente Lochem, maar daarnaast zeker ook de bewoners en ondernemers welke gevestigd zijn in het centrum.
Initiatieven wensen/zorgen en reacties m.b.t. het centrum zien wij graag als input voor ons overleg! Dit kan middels het reactie formulier of per mail naar Dit betekent niet dat wij als werkgroep in alles kunnen voorzien maar wel weten wij graag wat er leeft onder de inwoners van Gorssel!

De belangrijkste speerpunten voor 2019/2020 zijn:
• Het verhogen van de kwalitatieve uitstraling van het Centrum en het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid zodat de algemene aantrekkelijkheid sterk verbeterd wordt.
• Het opstarten van een project genaamd `Gorssel Bloeit` een project van en voor Gorsselnarren waarbij we jaarrond het centrum in bloei willen zetten.
Voor het project Gorssel Bloeit zoeken wij nog belangstellenden die zich willen inzetten bij de opstart en uitrol van dit project, groene vingers zijn daarbij niet noodzakelijk maar affiniteit met alles wat groeit en bloeit zeker wel! Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar , we nodigen u dan graag uit voor een informatief gesprek zonder directe verplichtingen.

Accomodaties & Voorzieningen

Accommodates300x225

 

UPDATE Otto van Harmelen, werkgroep GA! 20 december 2022:

Het GA! project loopt maar gaat nog steeds erg langzaam.
-Er zijn uitwerkingen gedaan voor de 2 locaties; school en Trefpunt.
-Er zijn overleggen geweest om te kijken wat de beste partij voor de BSO is.
-Er wordt gesproken met de bibliotheek.
-Er zijn uitwerkingen gemaakt van de bezettingsgraad van de sporthal.
-Er zijn uiteindelijk gedegen verkeersmetingen gedaan.
-Er zijn uitwerkingen gemaakt om te kijken of alles past op de locaties
-Er wordt gekeken naar kosten effect en impact van een kleinere sporthal (2 ipv 3 zalen)
-Er zijn 3 bewoners bijeenkomsten geweest met omwonenden en voor alle inwoners.

Uit de bijeenkomsten kwam met name; verkeer Molenweg gevaarlijk, Roskam weide vrij laten, kan een deel onder de grond anders veel massa op één plek, kan het toch blijven zoals het is en opknappen…..

Alles bij het oude laten en opknappen is voor de komende 40 jaar niet echt een optie.
-Op dit moment worden nav alle input voor de 2 locaties verdere uitwerkingen gedaan om zo veel als mogelijk aan verschillende wensen tegemoet te komen, en beter inzicht te krijgen hoe het een en ander er uit komt te zien op de locaties.
Begin volgend jaar gaat het College een beslissing nemen wat er wordt voorgelegd aan de Raad.

Als stuurgroep zijn wij gezien veiligheid en ruimte meer voor de Vullerschool locatie met geen of weinig verkleining van de Roskam weide.
De Raad gaat hopelijk dan in Q1 2023 een principe besluit nemen over locatie en verdere uitwerking.

Tot zo ver…. We hebben een lange adem nodig maar ik hoop op een goed en gedragen besluit.

De GA groep heffen wij op. Dank voor jullie inbreng en inzet tot zo ver ; indien nodig hoop ik nog een beroep op jullie te doen maar dan laat ik dat weten.

Groet, fijne feestdagen en een goed en gezond 2023! Otto

 

De focus van de werkgroep Accomodaties en Voorzieningen was met name de participatie in de werkgroep GA!. Een gewijzigde werkgroep is eind 2018 aan de slag gegaan voor de toekomst van Gorsselse voorzieningen en accommodaties. De naam van de werkgroep is kortweg GA! (Gorsselse Accommodaties). De werkgroep zal een vervolg geven aan het voorzieningen- en accommodatieplan in Gorssel. Er is een speciale website in het leven geroepen waarop u de laatste ontwikkelingen kunt lezen.
In 2018 zijn er al veel gesprekken geweest over de plannen. Hier zijn inwoners nauw bij betrokken geweest. Onderzoeksbureau TwijnstraGudde heeft onderzocht of een multifunctionele accommodatie haalbaar is. Door de gesprekken met vele vertegenwoordigers uit de Gorsselse samenleving is duidelijk geworden dat er ook moet worden gekeken naar alternatieve scenario’s.

Vervolgproces
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vullerschool, sport- en cultuurcentrum ’t Trefpunt, Lawn Tennisclub Gorssel (LTC), voetbalclub V.V. Gorssel, zwembad de Boskoele, Protestantse kerk en is aangevuld met een aantal vertegenwoordigers uit de Dorpsraad Gorssel. Ook de gemeente zit in de werkgroep en pakt de rol als opdrachtgever voor vervolgonderzoeken. Dit doet ze in nauw overleg met de werkgroep. De gemeente heeft ervoor gekozen om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen.

Presentatie

De leden van GA! zijn op dit moment met elkaar in gesprek om te komen tot een goede vervolgaanpak. Inwoners worden betrokken en mogen advies geven. Hopelijk voor de zomer van 2020 volgt de presentatie van de alternatieve scenario’s en de gementeraad krijgt dan de plannen te zien. Het besluit volgt dan waarschijnlijk eind 2020.

Speerpunten vanuit het Dorpsplan 2018-2023

 • De school in het hart van het dorp
 • Combineer de school met binnensport en ontmoeting (functies huidige ‘t Trefpunt)
 • Renoveer de buitensportterreinen en zwembad op de huidige locaties
 • Laat groene longen in het dorp en groen buitengebied ongemoeid
 • Kijk verder dan Gorssel; Eefde en Epse maken ook gebruik van de voorzieningen

Onder ‘Organisatie’ is vermeld wie er deelnemen aan deze werkgroep.