Gorssel Bloeit!

Gorssel Bloeit folder 2.0Gorssel Bloeit heeft als doel het Centrum en de directe omgeving van Gorssel te verlevendigen door het plaatsen en onderhouden van goed verzorgde bloembakken het hele jaar rond.  Het Centrum en directe omgeving zijn uitermate belangrijk voor de leefbaarheid van ons dorp. De aldaar gevestigde voorzieningen zorgen ervoor dat veel inwoners het gebied wekelijks of zelfs dagelijks bezoeken.

Naast de dagelijkse levensbehoefte zijn er ook aantrekkelijke horecavoorzieningen en minder dagelijkse winkels aanwezig die ervoor zorgen dat ook bezoekers van buitenaf hun weg weten te vinden naar ons Dorp. De aantrekkelijke omgeving en gunstige ligging tussen Deventer en Zutphen spelen daarbij een belangrijke rol.

De werkgroep Centrum en Economie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de aantrekkelijkheid van dit gebied in het belang van alle inwoners en de gevestigde ondernemers. Het plan Gorssel Bloeit past zeer goed in deze visie en draagt daarnaast bij aan het versterken van de Sociale Cohesie in het dorp aangezien het plan gebaseerd is op een vrijwilligersinitiatief.

In de praktijk zal het slagen van Gorssel Bloeit afhangen van het vormen van een enthousiaste groep mensen die dit project willen vormgeven. Het is daarom dat deze op te richten organisatie als eerste opdracht heeft een basis te vormen die aantrekkelijk is voor deelnemende vrijwilligers. Er zal kleinschalig gestart worden zodat er stap voor stap een club enthousiaste personen ontstaat die niet meer weg te denken is uit onze dorpse samenleving.

Een soortgelijk initiatief bestaat al velen jaren succesvol in het dorp Twello aan de andere kant van de IJssel. Een grote club bevlogen vrijwilligers onderhoudt daar circa 100 bloembakken en enkele Rotondes.

Het plan is grotendeels uitgewerkt op papier en er is al een fonds aanwezig voor de opstart van het project vanuit de Dorpsraad. Aan verdere financiering wordt gewerkt zodat er naar verwachting in de tweede helft 2021 een start gemaakt kan worden met het plaatsen van de eerste bloembakken met een Najaarsthema.

De Campagne voor de werving is inmiddels begonnen (04-2021), de verwachting is dat er gestart kan worden met een club van circa 8 tot 12 vrijwilligers zodat het voor alle deelnemers een leuke en gezonde activiteit is en blijft. Daarnaast zal het Sociale aspect in de vorm van onderlinge samenwerking en de aanwezigheid in het hart van onze samenleving met vele contacten met inwoners en bezoekers van Gorssel centraal staan in `Gorssel Bloeit`.

Wilt u meedoen? Stuur dan een berichtje naar   of lever de Wervingsfolder in bij boekhandel Bechtle. (Een eerste kennismaking verplicht tot niets natuurlijk!)

Gorssel 27-04-2021

 

N348

Begin 2012 heeft de provincie besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt en ook geen tunnelbak bij Gorssel (variant 1C) en in juni 2012 heeft de provincie besloten in ieder geval tot 2015 geen budget beschikbaar te stellen voor ingrijpende aanpassingen langs het bestaande traject (varianten 1A of 1B met gescheiden hoofdbaan en parellelbanen langs delen van het tracé). Vooralsnog is niet duidelijk of voor een aantal knelpunten in het tracé tussen Eefde en Gorssel binnenkort zogenaamde no-regret maatregelen worden getroffen.

Eefde-A1-300x354
Verkenningen voor de N348, A1 – Eefde. Klik op kaartje voor groter formaat

 De Provincie Gelderland heeft op 25 januari 2012 besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt. Ook zal er geen tunnelbak bij Gorssel komen (variant 1C). Ze volgt daarmee het standpunt van de gemeente Lochem.
In juni 2012 heeft de provincie ook besloten dat er in ieder geval tot 2015 geen geld wordt vrijgemaakt voor een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek op de N348 van Eefde naar de A1. Dus voorlopig wordt niet gekozen voor variant 1A of 1B. Maar wat er daarna gebeurt is onduidelijk.
De varianten 1A en 1B, die dus mogelijk na 2015 weer actueel worden, gaan ervan uit dat langs grote delen van de bestaande hoofdroute parallelwegen zullen komen. Voor deze varianten zouden diverse huizen moeten worden gesloopt en veel bomen moeten worden gekapt.
Ook is nog niet bekend of vóór die tijd bepaalde kruisingen en knelpunten zullen worden aangepast (zogenaamde no-regret maatregelen). De provincie had de no-regretmaatregelen uitgesteld totdat besluitvorming ten aanzien van het beschikbaar stellen van gelden voor een structurele oplossing zou plaatsvinden.

No-regret maatregelen
De provincie had al wel budget gereserveerd voor deze no-regret maatregelen, waarvan het de bedoeling was dat deze in 2013, na noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan door de gemeente, zouden worden afgerond. Deze no-regret maatregelen zijn ingrepen die de veiligheid en leefbaarheid op korte termijn moeten verbeteren, zoals de plaatsing van middengeleiders en de reconstructie van kruispunten. Enkele van deze maatregelen zijn inmiddels uitgevoerd. Er zijn nu nog plannen voor de Jodendijk/Scheuterdijk en het knooppunt Quatre Bras op de grens van Gorssel en Eefde.

Kruispunt Quatre Bras / Flierderweg
Voor verbetering van kruispunt N348 met de Quatre Brasweg en Flierderweg waren er aanvankelijk plannen voor een rotonde of een een vierbaanssituatie (afzonderlijke afslagen voor linksaf, rechts en rechtdoor en tegemoetkomend, met verkeertslichten). De Dorpsraden van Eefde en Gorssel vonden dat plan veel te ingrijpend en wezen op de enorme consequenties voor de aanwonenden en de noodzakelijke kap van vele bomen.

N348QuatreBrasVoorkeursvariant kleinThans ligt er een meer bescheiden ‘voorkeursvariant’ dat wel onze instemming heeft. Het geeft een betere doorstroming en door meer ruimte tusse fietspad en autoweg is het veiliger voor fietsers. Meer over deze voorkeursvariant in het nieuwsartikel van 23 maart 2014.

Standpunt Dorpsraad
De Dorpsraad Gorssel is van mening dat rigoureuze aanpassingen zoals voor de varianten 1A en 1B en een vierbaans kruising Quatre Bras niet nodig zijn. Naar onze mening kunnen de doorstroming en de verkeersveiligheid ook worden vergroot door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten, ontsluiting van een aantal woningen langs de N348 aan de achterzijde, inhaalverbod en het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel. Voor dit standpunt bleek brede steun te bestaan tijdens de dorpsavond voor de structuurvsie op 23 april 2012.

 

PHS – GON: intensivering spoorvervoer

Klik voor groter kaartje

PHS staat voor Programma Hoogfrequent Spoorvervoer en houdt een intensivering van het spoorvervoer in Nederland in, met als doel spoorboekloos rijden. Daarvoor is het nodig dat het goederenvervoer over spoor anders wordt georganiseerd om ruimte te maken op de lijnen voor personenvervoer. In onze regio heet dit GON: Goederenvervoer Oost Nederland.

Volgens de PHS-plannen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu en ProRail zal het aantal goederentreinen over het bestaande spoor Arnhem – Zutphen – Deventer – Almelo – Hengelo – Oldenzaal, en over de aftakking vanaf Eefde langs het Twentekanaal naar Hengelo sterk toenemen, teneinde meer ruimte te creëren op andere sporen voor personenvervoer, extra transito van Nederland naar Duitsland mogelijk te maken en een alternatief te bieden voor de gebrekkige aansluiting van de Betuwelijn op Duitsland.

Ramingen gaan uit van 80 goederentreinen extra per etmaal over ons spoor. Dit gaat niet zonder consequenties voor geluidshinder en trillingen, mogelijke vermindering van het aantal spoorwegovergangen en veiligheidsrisico’s rond vervoer van gevaarlijke stoffen.

Gelukkig komt een geheel nieuwe variant die planmakers eerder niet wilde meenemen als alternatief, steeds meer in beeld: De ‘noordtak’ langs de te realiseern N18, een geheel nieuwe spoorlijn dus van Arnhem naar Hengelo als logisch vervolg op de Betuwlijn. Meer hierover onderaan deze pagina.

Meer goederentreinen door Eefde, Epse/Joppe en Gorssel?
Het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en Prorail maken plannen voor het personenvervoer per trein. Dat programma (PHS, Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) vraagt om meer personentreinen en voorrang hiervan t.o.v. het goederenvervoer, met name in de Randstad. De goederentreinen worden verbannen naar andere trajecten en naar de avond en nacht. Als gevolg van die plannen zal het goederenvervoer over bestaande sporen in onze regio sterk toenemen. Volgens ramingen zullen ongeveer 80 lange en zware goederentreinen extra over de sporen langs Eefde, Gorssel en Joppe gaan.
Ook het uitbreiden van de Rotterdamse haven met de tweede Maasvlakte heeft nadelige gevolgen voor ons. De goederen die daar aan wal komen moeten het achterland in, naar Duitsland. Dat gaat per schip, maar ook per spoor. Omdat de Betuwelijn vóór de Duitse grens bij Zevenaar overgaat op lokaal spoor met beperke capaciteit, moeten de goederentreinen andere lijnen naar Duitsland zoeken.

Waar gaat het over?
Het idee is, dat er goederentreinen vanaf ongeveer Arnhem door Gelderland en Overijssel via Oldenzaal naar Duitsland moeten. Dat moet over bestaand spoor, zonder de personentreinen te hinderen.
Dat betekent ’s nachts en ’s avonds. En het gaat om 80 treinen (Tachtig Treinen!) per avond/ nacht.
Die goederentreinen gaan over Velp en Dieren, via Zutphen naar Eefde (heet de lijn heel vriendelijk IJssellijn). Vandaar via Gorssel, Joppe en Deventer naar Twente (vanaf Deventer de Twentelijn genaamd), of via Lochem naar Almelo (De Twentekanaallijn).


Bron: Prorail    Kaart met aanpassingen aan bestaand spoor. Klik voor vergroting

De overheid is zich aan het warm draaien om de plannen door te drukken. Er worden onderzoekjes gedaan om aan te tonen dat dat allemaal wel kan, zonder de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van de aanwonenden in onze dorpen aan te tasten.

Wat is er aan de hand?
De tachtig goederentreinen gaan dwars door Eefde en Joppe en vlak langs Gorssel. Het gaat om containertreinen en tankwagons met gevaarlijke stoffen. Ze gaan ’s avonds en ’s nachts rijden om goederen van en naar Duitsland te brengen.
De goederentreinen gaan lawaai produceren, en trillingen. Spoorlawaai draagt ver. Velen zullen er last van hebben en ’s nachts wakker worden. Trillingen planten zich voort door de grond. Kopjes rammelen. Je voelt het in je bed. Er kan schade aan gebouwen ontstaan. De vele treinen gaan door frequente sluiting van overwegen de lokale wegverbindingen op slot zetten, omdat alle overwegen om de haverklap dicht zijn. Het risico op ongelukken (door bijv. ontsporingen) neem natuurlijk toe, en de gevolgen ervan zullen dramatisch zijn. Denk aan de brandbare inhoud van de tankwagens, of de giftige gassen.
Het lawaai en de trillingen zijn zonder meer hinderlijk, zeker voor de dichterbij wonenden, en zeker ’s nachts. Ze zijn een sluipend gevaar voor de volksgezondheid.  Technische ingrepen om die hinder te voorkomen of te reduceren zijn duur, bederven onze schitterende omgeving, en zijn zelden effectief. De overheid heeft de neiging om regels op te rekken, de technische mogelijkheden rooskleurig af te schilderen en af te zien van objectief wetenschappelijk inzicht, om à la Schiphol méér toe te staan dan wat betamelijk is. In de ogen van de overheid wordt aan eisen van veiligheid en leefbaarheid voldaan, als aan wetten en regels wordt voldaan. Deze wetten en regels worden door diezelfde overheid opgesteld, maar niet of zeer onvoldoende gehandhaafd. De noodzaak van de goederentreinen is niet aangetoond: de capaciteit van de Betuwelijn wordt bij lange na niet benut, de totale hoeveelheid goederenvervoer per spoor (die toch al relatief gering is met 4% van de export) heeft een dalende tendens, wordt voor vervoerders zeer oninteressant als de werkelijke kostprijs in rekening zou worden gebracht. Maar Rotterdams Havenbedrijf, Prorail en het ministerie volharden vooralsnog in hun plannen.

Standpunt van gemeente Lochem
De gemeente Lochem wijst de plannen voor het personenvervoer niet af, maar stelt voorwaarden voor de woon- en leefomstandigheden. Een toename van het goederenvervoer in de gemeente acht zij niet aanvaardbaar. Daarnaast pleit de gemeente Lochem voor het maximaal benutten van de binnenvaart en de Betuweroute. Als aan het verlengde van de Betuwelijn in Duitsland maatregelen worden genomen (zg Dritte Gleiss) zijn andere oplossingen niet nodig. Tevens heeft de gemeente gevraagd om ook de mogelijkheden over water te onderzoeken.
De Twentegemeenten zijn duidelijker in hun afwijzing van de PHS-GON-plannen. Zij zijn tegen het beschikbaar stellen van hun doorgangssporen, en willen hun bevolking niet blootstellen aan deze goederentreinen. Zij willen alléén meedenken, als de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid van hun burgers gegarandeerd niet in het geding is.
Wij roepen het gemeentebestuur op duidelijker dan nu het geval is zich tegen het GON uit te spreken. Wij dringen erop aan dat Lochem zich schaart in de rij van Twentegemeenten, en Prorail en het ministerie met een krachtig “nee, tenzij” tot bezinning brengt.

Milieu-effectrapportage
Op 21 mei 2013 is een MER-1e fase gepubliceerd.
De Dorpsraad Gorssel en het RONA (Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking – de vereniging waarin dorpsraden en allerlei belangenverenigingen langs het spoor zich hebben aangesloten), hebben de MER bestudeerd en zijn zeer kritisch over de inhoud daarvan en hebben dan ook een zienswijze ingediend. Lees de zienswijze van de Dorpsraad Gorssel op de MER 1e fase van 7 juli 2013.
Zie samenvatting van de kritiek op de MER 1e fase in het nieuwsartikel van 20 juni 2013.
Ook daarna heeft de Dorpsraad Gorssel nog meerdere zienswijzen en bezwaren ingediend.

Eerdere zienswijzen
In maart 2012 zijn door veel burgers en instellingen zienswijzen ingediend tegen de notitie Reikwijdte en Detailniveau die toen aan de orde was. Die zienswijzen zijn grotendeels ongegrond verklaard en die notitie is definitief vastgesteld, de bijbehorende MER 1e fase is van start gegaan ondanks dat GON controversieel is verklaard geweest.
Ook de Dorpsraad heeft een uitgebreide zienswijze ingediend tegen die notitie.  Bekijk deze zienswijze

Nieuwe variant: Noordtak langs de N18
PHS-GON kaartje incl NoodtakGelukkig voor Gorssel en andere kernen van de gemeente Lochem heeft het Havenbedrijf Rotterdam het initiatief genomen een studie te verrichten naar de mogelijkheden van een nieuwe Noordtak. Dit initiatief is gezamenlijk met de beide provincies opgepakt en heeft geleid tot een quickscan, waaruit blijkt dat een nieuw tracé door de Achterhoek parallel aan de N18 een heel goed alternatief is. Met de uitgangspunten zoals deze ook voor de herroutering zijn gehanteerd blijken de kosten veel lager dan enkele jaren gelden door Movares nog werd aangegeven.
Met de nieuwe prognoses voor het goederenvervoer kan volstaan worden met een enkel spoor. Een nieuw spoor door de Achterhoek biedt ook de mogelijkheid om dit goed in te passen in het landschap en in bewoond gebied.

 

Meer info: Website van RONA

 

Openstelling IJsseldijken

De Dorpsraad zet zich er al vele jaren voor in om de dijken richting Epse en Eefde open te stellen voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. De dijken zijn nu  afgesloten door het Waterschap Rijn & IJssel op grond van vage toezeggingen in een ver verleden. Het Waterschap, gesteund door een handjevol aanwonenden en agrarisch ondernemers, blokkeert recreatief gebruik van de dijken door talloze Gorsselnaren en toeristen.
In het Dorpsplan komt openstelling van de IJsseldijken voor wandelaars naar voren als een nadrukkelijke wens van de inwoners van Gorssel.

De dijk is eigendom van het waterschap en het is officiëel beleid van de waterschappen om recreatief medegebruik van de dijken mogelijk te maken. Op onze dijken richting Eefde en Epse merken we daar nog weinig van. De Dorpsraad is reeds jaren in overleg met het Waterschap hierover, maar dat verloopt uiterst moeizaam. Het Waterschap heeft meerdere malen argumenten genoemd die onterecht bleken.

Ten tijde van de dijkverhoging c.q. aanleg van de huidige dijk, rond 1960, heeft het Waterschap in een bijeenkomst betrekkelijk informeel aan de aanwonenden en landeigenaren van destijds toegezegd dat de dijken gesloten zouden blijven voor publiek. Inmiddels zijn alle aanwonenden en eigenaren van toen overleden of verhuisd en naar onze mening geldt die toezegging niet voor de huidige aanwonenden en eigenaren. Dat standpunt is bevestigd door juristen en deskundigen.

De gemeente Lochem heeft zich ook meerdere malen voor openstelling van de dijken uitgesproken, ook richting het Waterschap, en zij ondersteunt de initiatieven van de Dorpsraad hiervoor.

Bij openstelling van de dijken zullen er natuurlijk de nodige regels dienen te gelden en zullen maatregelen getroffen moeten worden om overlast voor aanwonenden te beperken en belangen van natuur en agrariërs te beschermen.
Maar het kan wat de Dorpsraad betreft niet zo zijn dat één of enkele aanwonenden zonder voldoende redenen de dijk geblokkeerd houden voor niet-intensief gebruik door wandelaars.

Traject Veerweg-Hankweg
Het eerste en gemakkelijkste deel dat voor openstelling in aanmerking kan komen is het traject van 900 meter vanaf het veer tot aan de Hankweg. Dat deel, met aan weerszijden grond van of in gebruik bij één agrariër, is geasfalteerd en boeren mogen er met zware tractoren overheen, maar er mag niet recreatief gewandeld worden. Openstelling van dat traject zou toeristisch zeer interessant zijn. Vanaf de pont, linksaf de dijk op, na 900 meter rechtsaf de dijk weer af, via de Hankweg en de Hassinklaan naar het Hassinkbos. Het zou ook een prachtige rondwandeling geven vanuit Gorssel (voorbeeld). De andere bewoners langs dit traject hebben de Dorpsraad laten weten dat zij geen bezwaar hebben tegen wandelen of fietsers.

Komend vanaf het veer zie je direct links dit gesloten hek, met bord verboden toegang van het Waterschap. 900 meter verder komt de eveneens geasfaleerde Hankweg uit op de dijk.

Dorpsplan Gorssel 2018-2023

VoorbladDorpsplan325px

VoorbladDorpsplan325pxDe Dorpsraad Gorssel heeft met inwoners een nieuw Dorpsplan opgesteld. Tijdens de bijeenkomst op 28 december 2012 in het voormalige gemeentehuis heeft de Dorpsraad dit nieuwe plan gepresenteerd en inwoners van Gorssel konden tot 26 januari 2013 hun reactie geven. Daar is goed gebruik van gemaakt en heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Het Dorpsplan geldt nu als het belangrijkste beleidsdocument en uitgangspunt van de activiteiten van de Dorpsraad in de komende jaren, voor het bestuur en voor de werkgropen. U kunt onderaan deze pagina het nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013 -2017 openen.

 

 

Wat is een dorpslan?
In het Dorpsplan zijn concrete opgaven en projecten verwoord die zijn gebaseerd op de visie van de inwoners: hoe willen zij dat Gorssel zich in de komende jaren gaat ontwikkelen. Wat vinden zij belangrijk als het gaat om het karakter van het dorp, wat willen zij beslist behouden, wat kan er nog verbeterd worden. En ook: wat willen zij dat er niet gaat gebeuren. Het Dorpsplan is een belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden van de Dorpsraad en de projecten waar zij aan werkt. Het nieuwe plan heeft zijn wortels heeft in het Dorpsplan 2008-2012 (zie hieronder op deze pagina) en zijn ankers in de Structuurvisie Lochem 2012-2020 (zie onder ‘Afgeronde projecten’ op deze pagina).

Dorpsplan gericht op behoud en kleinschalige ontwikkeling


Het nieuwe Dorpsplan 2013-2017 is tot stand gekomen met inbreng van inwoners van Gorssel. Het bevat een visie op de toekomstige ontwikkelingen en een uitvoeringsprogramma om die visie te realiseren.
Het Dorpsplan bevat, los van de komst van het museum, geen grootschalige ontwikkelingen. Een groot deel van de opgaven uit het uitvoeringsprogramma is dan ook vooral gericht op het verbeteren wat beter kan en in stand houden en versterken van wat al goed is. En met een economische crisis die nog even aanhoudt, is dat volgens de Dorpsraad al een forse opgave.

Een doorkijk naar de toekomst
Gorssel vergrijst en dat betekent dat er behoefte is aan ander type woningen en voorzieningen. Vergrijzing heeft tevens consequenties voor het verenigingsleven en de school: het aantal leden en leerlingen zal mogelijk krimpen. Maar vergrijzing biedt ook kansen op het gebied van wellness en (ouderen)zorg. Er zullen niet veel woningen meer worden gebouwd en wat er nog gebouwd wordt, zal vooral gericht zijn op woningen voor ouderen, waardoor doorstroming en kansen voor starters ontstaan.
De veranderende rol tussen overheid en burgers zal ertoe leiden dat er steeds meer een beroep wordt gedaan op burgers en maatschappelijke organisaties voor het oplossen van vraagstukken. Aan de werkwijze die daarbij past, zullen gemeente en inwoners samen invulling moeten geven.
Gorssel is en blijft een groene kern in het buitengebied. De open groene plekken in het dorp blijven behouden en er wordt ingezet op verbetering van het groen en de cultuurhistorische waarden binnen en buiten het dorp.
De bereikbaarheid van Gorssel is goed, alleen een rechtstreekse OV-verbinding naar Lochem ontbreekt. Het vraagstuk N348 vraagt om creatieve oplossingen die in verhouding staan tot de problematiek en recht doen aan de omgeving.
Met de komst van het museum wordt het karakter van Gorssel versterkt. Het maakt het centrum aantrekkelijker en mogelijk is er ruimte voor nieuwe winkels.
Niet alleen op cultureel gebied maar ook op recreatief vlak kan Gorssel zich nog beter op de kaart zetten. Wandelen, fietsen en picknicken langs de IJssel, genieten van de rust en stilte en van het mooie IJssellandschap. De landbouw is een belangrijke drager van dit landschap en moet daarom behouden blijven.
Maar er is ook ruimte voor evenementen zoals IJsseljazz, Buitenkunstig, Koninginnedag, et cetera. Niet alleen gericht op recreanten maar ook voor de inwoners van Gorssel zelf.

Enkele speerpunten uit het Dorpsplan 2013-2017

 • Behoud van het landelijke dorpse karakter
 • Bevorder activiteiten en cohesie
 • Maak de IJssel vanuit het dorp bereikbaar
 • Stel de IJsseldijken open voor wandelaars
 • Bescherm markante (groene) plekken en gebouwen in het dorp en buitengebied
 • Geen bebouwing van de open plekken in het dorp
 • Bouwen voor ouderen in het midden- en hogere segment ten behoeve van doorstroming
 • Levendig centrum met breed winkelaanbod
 • Parkeren centrum, in samenhang met museum
 • Geen ingrijpende aanpassingen N348
 • Creëer flexibele werkplekken voor zzp’ers
 • Duurzame samenleving met aandacht voor alternatieve energievoorziening

Werkgroepen aan de slag met de opgaven en projecten uit het Dorpsplan
De Dorpsraad hoopt dat dit Dorpsplan inspireert en anderen enthousiast maakt, zodat zij met inwoners, (maatschappelijke) organisaties, bedrijfsleven en gemeente kan blijven werken aan de toekomst van Gorssel. In de loop van 2013 zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan met het Dorpsplan. Zij werken aan de uitvoering en realisatie van in het Dorpsplan genoemde plannen, ideeën en wensen.
Die werkgroepen en de bezetting daarvan zijn genoemd onder ‘Organisatie’ in het hoofdmenu. Als u denkt een bijdrage te kunnen leveren aan een werkgroep, neem dan contact op met het bestuur van de Dorpsraad, of met een contactpersoon van die werkgroep.
Documenten (pdf):