Afgeronde projecten

OLTopening250px Openluchttheater Gorssel (2012-2013)
Het Openluchttheater is gerenoveerd en is op 17 mei 2013 feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijk project van de Dorpsraad afgerond. De Dorpsraad had het initiatief genomen voor de renovatie van het vervallen openluchttheater en het opknappen van het verwaarloosde terrein. Daar is jaren aan gewerkt. Plannen maken, financiers zoeken, afspraken met omwonenden maken, en uiteindelijk kon begin dit jaar worden gestart met de werkzaamheden. Het resultaat mag er zijn. Op de hoek van de Molenweg en de Esdoornlaan is een prachtig parkje gecreëerd met een fraai podium en ongeveer 80 zitplaatsen voor toeschouwers. Theater en park worden nu beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel met veel vrijwilligers.
De renovatie heeft ongeveer € 50.000 gekost dat is opgebracht door de Dorpsraad (€ 7.000), gemeente Lochem, Rabobank, Woningstichting De Groene Waarden, provincie Gelderland. Het team van ‘Zomer in Gelderland’ 2012 heeft de gewonnen prijs van € 1.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie.
 
BPGorsselCentrum500x413 Bestemmingsplan kern Gorssel (2012-2013)
In 2013 is voor de kern Gorssel een geheel nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het oude bestemmingsplan was verouderd en moest op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. De Dorspraad heeft een uitgebreide reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste punten uit die reactie waren de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Veel van onze bezwaren zijn verwerkt in het daarop volgende ontwerp bestemmingsplan. Niettemin is ook een reactie op dit ontwerp ingediend, maar daar is slechts weinig van overgenomen. De gemeente is echter tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de Dorpsraad op het (voor)ontwerp.
SV Raamposter180x139 Gorssel maakt haar eigen Structuurvisie / Woonvisie (2012-2013)
In 2013 is voor de gehele gemeente Lochem een nieuwe structuurvisie vastgesteld. In Gorssel is, als enige kern van Lochem, het Gorsselse deel van de structuurvisie vanuit het dorp zelf georganiseerd. Een breed samengestelde werkgroep van veertig personen heeft in een aantal werksessies het Gorsselse deel van de structuurvisie voorbereid en dat is op 23 april 2012 voorgelegd aan de inwoners van Gorssel, waarbij veel input is geleverd. Dat heeft geleid tot een ontwerp voor de structuurvisie dat de gemeente nagenoeg ongewijzigd heeft overgenomen. Een structuurvisie is een beleidsstuk en toetsingsinstrument voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente.
Vervolgens is ook een nieuwe Woonvisie 2012-2020 vastgesteld, waarin het gemeentelijk woonbeleid voor de periode tot 2020 is bepaald. Samen met de ruimtelijke structuurvisie vormt de woonvisie het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Lochem. 
De Woonvisie schetst een beeld van de algemene ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt, de demografische ontwikkeling van de gemeente Lochem en de ontwikkeling per kern.

– Structuurvisie 2012-2020: Alleen hoofdtekst  of  Met bijlagen (190 pagina’s)
– Woonvisie 2012-2020 (pdf)

Ravenswaarden250px Beheervisie Ravenswaarden (2012)
De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie heeft voorbereid voor het beheer en gebruik van de Ravenswaarden, het gebied dat zich uitstrekt van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.
De Dorpsraad heeft vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn. Deze punten zijn verwerkt in het concept voor de beheervisie.
Oldenhof190x143 Mozaiekbank voor Den Oldenhof (2012)
Voor Den Oldenhof is een fraaie mozaiekbank gebouwd door kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze. Het idee hiervoor is van de Dorpsraad, die het ook heeft gefinancierd. De bank in warme kleuren sluit goed aan bij het ontwerp van Den Oldenhof. Met dit initiatief heeft de Dorpsraad een bijdrage geleverd aan de functie en uitstraling van dit voor Gorssel belangrijke gebouw. Den Oldenhof en het voorliggende (markt-)plein zijn een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Gorssel.
De bank is aangeboden aan de inwoners van Gorssel tijdens de opening van de herbouwde Oldenhof op 12 oktober 2012.
Oldenhof190x143(2) Den Oldenhof (2012 en 2013)
In 2012 is door de woningstichting De Groene Waarden (nu: IJsseldal Wonen) de oude Oldenhof gesloopt en in de zelfde stijl herbouwd. De Dorpsraad heeft deelgenomen aan een werkgroep die zich boog over de functie en invulling van dit voor Gorssel belangrijke en kenmerkende gebouw. Gebaseerd op het Dorpsplan heeft de Dorpsraad aangedrongen op een brede functie, met naast de belangrijke medische, sociale en maatschappelijke diensten ook ruimte voor ontmoeting. Door vestiging van de bibliotheek met leestafel in dit gebouw en het nieuwe gemeenteloket is dat gelukt. De ruimte van de bibliotheek is tevens beschikbaar voor lezingen, vergaderingen, kleinschalige uitvoeringen e.d.
GorsselNLlogo190x143 Gorssel.nl (2012)
De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden. Op 12 januari 2012 heeft toenmalig wethouder Heesen de website in werking gesteld.
Gorssel.nl heeft een eigen, onafhankelijke redactie.
Gorssel.nl is een populaire laagdrempelige website voor iedereen uit Gorssel en voor de bezoekers van ons dorp.

www.gorssel.nl

Gorssel op glasvezel (2011)
In 2011 is in Gorssel en de andere kernen van Lochem door Reggefiber een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd en begin 2012 zijn de laatste woningen hierop aangesloten. Het is een supersnel netwerk voor telefonie, TV, internet.  De dorpsraden van de gemeente Lochem hebben er gezamenlijk bij Reggefiber op aangedrongen dat na Laren, waar reeds langer een glasvezelnetwerk van Reggefiber bestond, ook de andere kernen konden worden ontsloten. De Dorpsraad Gorssel heeft ervoor gezorgd dat meer inwoners van Gorssel dan aanvankelijk de bedoeling was een aansluiting hebben gekregen.
 
GedichtWethouder180px Gedicht aan de Hoofdstraat (2011)
Op 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.
In 2004 werd na de renovatie van de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis de Dorpspomp geplaatst. In 2009 is deze plek voorzien van een bank en nu is het beeld compleet met deze overdenking. Het initiatief voor het beitelen van een gedicht in de promenade van de Hoofdstraat komt oorspronkelijk van de heer Van Dort uit Gorssel. De Dorpsraad heeft dit vervolgens opgepakt en gekozen voor een gedicht van Ida Gerhardt, die lange tijd in Eefde heeft gewoond. De gemeente Lochem en de provincie Gelderland hebben de kosten voor hun rekening genomen.
 
Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lochem (2010)
De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, dat in 2011 van kracht is geworden. Het nieuwe plan is een integrale herziening van een aantal verouderde plannen. De Dorpsraad vindt het nieuwe bestemmingplan in grote lijnen een goede zaak, maar heeft niettemin een aantal belangrijke zienswijzen ingediend die helaas niet zijn overgenomen.
Nieuwbouw Grooterkamp (Reuvekamp zuid) (2010)
De Dorpsraad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Grooterkamp. De Dorpsraad was aanvankelijk geen voorstander van deze uitbreiding omdat de noodzaak voor Gorssel en haar inwoners onduidelijk was. Toen duidelijk was dat Grooterkamp er hoe dan ook zou komen is ervoor gekozen te proberen het plan zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het Dorpsplan. De Dorpsraad heeft een eigen planologisch ontwerp laten maken, waarbij de paardenwei aan de Kamperweg, die in een eerder plan bijna geheel zou worden volgebouwd,  grotendeels is behouden.  Dat ontwerp wordt nu uitgevoerd.
Ontwerp voor nieuwbouw Poststraat 7 (2009-2012)
De Dorpsraad heeft zich herhaaldelijk verzet tegen een groot bouwplan aan de Poststraat 7. De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 in een unaniem genomen besluit dit bouwplan afgewezen. Het college had na aandringen van de eigenaar en de project-ontwikkelaar en ondanks bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden het plan voorgelegd aan de raad.
Hetzelfde bouwplan is februari 2012 opnieuw door de gemeenteraad besproken en afgewezen.
De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar vond dit ontwerp te groot en te massaal voor de beschikbare ruimte en niet passen in het dorpse en landelijke karakter van Gorssel.
Toegang tot de IJssel (2009)
Het is een lang gekoesterde wens van de Gorsselse bevolking om weer ruimere toegang tot de IJssel te krijgen via de Veerweg of de veerstoep, net zoals dat vroeger het geval was. Een bescheiden plek aan de IJssel bedoeld. Een aantal picknickbanken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de IJssel. Dat die toegang vandaag de dag beperkt is tot de aanlegplaats van de Gorsselse veerpont, was o.m. het gevolg van de overgang van de voormalige uitspanning De Houtwal naar enkel een woonbestemming. De voormalige gemeente Gorssel gaf hiervoor toestemming.
Een hiervoor door de Dorpsraad ingestelde werkgroep heeft in 2009 helaas geconcludeerd dat er voorlopig geen reële mogelijkheid is voor zo’n plek aan de IJssel. De Dorpsraad blijft echter hopen op een nieuwe kans, maar voorlopig heeft het geen prioriteit. Wel beschouwen we dit als een extra stimulans om ons in te zetten voor openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse (zie afzonderlijke informatie hierover op deze website).
Herinrichting Nijverheidsplein (2009-2010)
In 2010 is het Nijverheidsplein geheel opnieuw ingericht met nieuwe aanplant van bomen en hagen, parkeerplaatsen, banken en andere bestrating. De plannen hiervoor waren in 2009 ontwikkeld in goed overleg tussen de gemeente, direct omwonenden en de Dorpsraad. Eén grote boom kon blijven staan, de andere waren aangetast en zijn gekapt. Het midden van plein is zoveel mogelijk vrij gehouden voor activiteiten zoals IJsselJazz.

Dorpsplan Gorssel 2013-2017

VoorbladDorpsplan325px

De Dorpsraad Gorssel heeft het nieuwe Dorpsplan 2013-2017 voltooid. U kunt het inzien en downloaden met de link hieronder of inzien bij de bibliotheek in Den Oldenhof.

VoorbladDorpsplan325px
     Voorblad van het Dorpsplan Gorssel 2013-2017
 

Reactienota
Het ontwerp Dorpsplan heeft vanaf 12 december 2012 tot en met 26 januari 2013 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen zijn mening over het ontwerp geven. Ook tijdens de presentatie van het concept op de dorpsbijeenkomst in het oude gemeentehuis op 28 december 2012 kon inbreng gegeven worden. Daar is goed gebruik van gemaakt. De Dorpsraad heeft de opmerkingen, voorzien van commentaar van de Dorpsraad samengebracht in een nota, die eveneens te vinden is via de link hieronder.

De uitwerking
Inmiddels heeft zich al een aantal vrijwilligers gemeld die aan de slag willen met het uitvoeringsprogramma in het Dorpsplan. Maar er zijn natuurlijk meer mensen welkom om een bijdrage te leveren aan realisatie van de wensen, taken en opgaven die in het plan zijn vermeld.
 

 

Gorssel, 19 maart 2013