Welkom op de website van de Dorpsraad Gorssel

 

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL 

 

Deze website wordt gebruikt voor het verenigingsnieuws van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. U vindt hier bijvoorbeeld  de adressen van de bestuursleden, de aankondiging van de geplande Algemene Leden Vergadering, de notulen van de afgelopen ledenvergaderingen en het Dorpsplan Gorssel 2013-2017. De website zal ook worden gebruikt voor meningen en standpunten van het bestuur.

 

Voor nieuwsberichten, de activiteitenagenda en een overzicht van de ondernemers en de verenigingen in Gorssel kunt u terecht op de website www.Gorssel.nl. Gorssel.nl is een actuele, levendige website die wordt onderhouden door een enthousiaste redactie. De site wordt goed bezocht door bewoners en bezoekers van Gorssel.

 

Voor alle duidelijkheid: Gorssel.nl wordt gemaakt door een zelfstandige redactie. De Dorpsraad heeft hierin geen stem en is dan ook niet verantwoordelijk. Wel ontvangt de redactie van Gorssel.nl jaarlijks een kleine subsidie voor het ‘in de lucht houden’ van de website.

 

 

  
Vindt u de leefbaarheid en de voorzieningen
in ons dorp belangrijk?
  
Wilt u invloed op de besluitvorming hierover?
     

Laat dan uw stem horen en word lid van de
Vereniging Dorpsraad Gorssel
.
   

 

Gorssel, een aantrekkelijk dorp in een landelijke omgeving

Gorssel behoort samen met diverse andere kernen tot de gemeente Lochem. Iedere kern heeft een eigen karakter en daarom is het goed dat er in iedere kern een belangenvereniging actief is. Voor Gorssel is dat de Vereniging Dorpsraad Gorssel.
De Dorpsraad Gorssel is een zelfstandige vereniging, onafhankelijk van de gemeente Lochem. De Dorpsraad vormt de schakel tussen de inwoners van Gorssel, het gemeentebestuur en andere organisaties. De Dorpsraad is overlegpartner van de gemeente en wordt op belangrijke punten van het gemeentelijk beleid bij de besluitvorming betrokken. Daarbij wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

Het is prettig wonen in Gorssel en dat moet vooral zo blijven! 

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertolkt de opvattingen van de inwoners over belangrijke zaken uit het dorp en draagt die uit naar de gemeente of andere instanties. De Dorpsraad ontwikkelt ook zelf initiatieven, zoals herstel van het openluchttheater en openstelling van de IJsseldijken naar Epse en Eefde. De Dorpsraad streeft naar een open overleg met de gemeente of andere instanties. Maar soms is verzet tegen ongewenste voornemens noodzakelijk. 

Dorpsplan

Uitgangspunt bij veel activiteiten van de Dorpsraad is het Dorpsplan Gorssel 2013 – 2017 dat met veel inbreng van de bevolking begin 2013 tot stand is gekomen. Het geldt voor de periode 2013 tot 2017 en verwoordt de visie van de inwoners van Gorssel. Er zijn een aantal werkgroepen actief met de uitvoering van de in het Dorpsplan genoemde wensen en ideeën. 

Uw stem telt!

Belangenbehartiging kan alleen als we goed op de hoogte zijn van alles wat in Gorssel speelt. Wij stellen het zeer op prijs uw ideeën te vernemen. Maar wij horen ook graag van u als u het niet eens bent met het beleid van de Dorpsraad.

Een groot draagvlak is belangrijk om onze stem luid en duidelijk te laten horen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Veel Gorsselnaren zijn al lid. U nog niet? U steunt het werk van de Dorpsraad voor slechts € 10,- per huishouden per jaar.

 

Links

GorsselNL-sceenshotwinterKL
GorsselNL-sceenshotwinterKL

Alles van, voor en door Gorssel leest u op Gorssel.nl

De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden. De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie.

    www.gorssel.nl
briefhoofd200px  
Openluchttheater Gorssel

Op initiatief van de Dorpsraad is het openluchttheater op de hoek Esdoornlaan en Molenweg in Gorssel gerenoveerd. Het is nu weer een prachtig openbaar toegankelijk parkje met een fraai podium en ongeveer 100 zitplaatsen. Het wordt beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel.
 
 

www.openluchttheatergorssel.nl

GemeenteLogo266px Gemeente Lochem
De website van de gemeente biedt veel informatie over het bestuur en de organisatie. U kunt bepaalde diensten digitaal afnemen (digitaal loket), en u vindt er agenda’s, collegevoorstellen en andere stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en van de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) met de raad.
  www.lochem.nl
DorpsraadEefdeLogo Dorpsraad Eefde
Belangenorganisatie voor Eefde. De dorpsraden van Gorssel en Eefde trekken in bepaalde projecten (N348, gemeenteloket Gorssel) samen op. 
  www.dorpsraadeefde.nl
EpseJoppeKop250px Dorpsraad Epse-Joppe
Belangenorganisatie voor Epse en Joppe. De dorpsraden van Gorssel en Epse-Joppe trekken in bepaalde projecten gezamenlijk op. 
  www.epsejoppe.nl
WMOraadLogo WMO Raad Lochem
De WMO-Raad is een adviesorgaan van de gemeente op het gebied van participatiebeleid, waarmee wordt bewerkstelligd dat zo veel mogelijk burgers ongeacht achtergrond en omstandigheden kunnen meedoen.

 

www.wmoraadlochem.nl

RONAlogo250px RONA
Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) wil de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de IJssellijn (langs Gorssel), Twentelijn en Twentekanaallijn wonen verbeteren cq waarborgen. RONA voert oppositie tegen de PHS-plannen (Programma Hoogfequent Spoorvervoer) van de rijksoverheid. 
De Dorpsraad Gorssel is lid van RONA.
 

www.rona-info.nl

DKK Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland)
In 2016 zijn de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland). De DKK ondersteunt dorpsraden met specifieke expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, juridische zaken of met kennis op landschappelijk of stedenbouwkundig gebied.
De Dorpsraad Gorssel is lid van DKK-Gelderland.

 

www.dkkgelderland.nl

ProvGeldLogo Provincie Gelderland   www.gelderland.nl 
StedendriehoekLogo200px Samenwerkingsverband Stedendriehoek
waar ook de gemeente Lochem aan deelneemt 
  www.regiostedendriehoek.nl

Geef om Gorssel, word lid van de Dorpsraad

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging waarvan u lid kunt worden.
Onze invloed is groter als we veel leden hebben. Veel inwoners van Gorssel zijn al lid van de Dorpsraad.
U nog niet? Meld u dan snel aan. De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar per huishouden.

Fiscaal aftrekbaar
Contributies en giften aan de Dorpsraad zijn voor u fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels (drempel en maximum).

De belastingdienst heeft aan de Dorpsraad de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend m.i.v. 1 januari 2011.

Organisatie

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging met leden.
De werkzaamheden zijn verdeeld over een bestuur en een aantal werkgroepen. 

Bestuursleden: Bestuursfunctie en
belangrijkste aandachtsgebieden:
Contact:
Hans Geerlink Voorzitter
Openstelling IJsseldijken, Museum
Liaison voor Werkgroep Cultuurhistorie & landschap 
Tel. 0575-492183
Stuur e-mail
Herman Beekhuis Bestuurslid
Liaison voor Werkgroep Centrum
en Accommodatiebeleid
Tel 0575-493326
Stuur e-mail
Arne Greven Bestuurslid Tel. 0575-843869
Stuur e-mail
Paul Wiegerinck Penningmeester
PHS-GON (Intensivering spoorvervoer)
Liaison voor Werkgroep Verkeer
Liaison voor Werkgroep Recreatie & toerisme
Tel. 0575-493976 
Stuur e-mail
Jan de Vries Bestuurslid
Liaison voor werkgroep GorsselSamSam
Tel 06-54224148
Stuur e-mail
   

Er zijn een aantal werkgroepen die onder verantwoordelijkheid van het bestuur de ideeën, taken en opgaven van het Dorpsplan Gorssel 2013-2017 uitwerken en realiseren.
De bezetting van de werkgroepen is als volgt, met daarbij vermeld de voorzitter van die werkgroep en de persoon die liaison is tussen de werkgroep en het bestuur van de Dorpsraad:

Werkgroepen  Deelnemers 
Cultuurhistorie en Landschap

Elsbeth Boerboom
René de Bruin 
Hans Geerlink (liaison; stuur e-mail)
Gerda Peters
Andrea van Schie

Centrum Herman Beekhuis (liaison; stuur e-mail)
Gerrit van Helvoort
Bob Kempink
René Pluymert
Ronald Wieggers
GorsselSamSam
(Sociaal maatschappelijke vraagstukken)

Jan de Vries (liaison, stuur e-mail)

Verkeer Cees van Doorn
Jan de Groot
Louise Tietge
Paul Wiegerinck  (vz., liaison; stuur e-mail
Accommodatiebeleid Herman Beekhuis (liaison; stuur e-mail)
Henk van Gogh (Zwembad ; voorzitter, stuur e-mail
Bob Kempink (Trefpunt) 
Nico Meerburg (Kerk)
Roel Oost (Vullerschool)
Fred Smeenk (LTCG)
Gert Wesselink (VV Gorssel)

 
De Dorpsraad Gorssel is een vrijwilligersorganisatie.  

RSIN nummer: 818084212

Bankrekening, IBAN:  NL71 RABO 0133 2484 53 t.n.v. Vereniging Dorpsraad Gorssel
 

Nieuwsarchief

Aan de linkerzijde vindt u het Nieuwsarchief.  
Door op een artikel te klikken kunt u het betreffende artikel lezen.  

Heeft u nieuws of iets voor de agenda?  
Meld het ons per e-mail:

Activiteiten

VoorbladDorpsplan190x143

Werkgroepen en bestuur van de Vereniging Dorpsraad Gorssel zijn actief op vele fronten, in en voor Gorssel. Zowel als schakel tussen de inwoners van Gorssel en de gemeente Lochem en andere instanties als met eigen initiatieven. Uitgangspunt daarbij is het Dorpsplan. Begin 2013 is met veel inbreng van bewoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan tot stand gekomen dat geldt voor de jaren 2013 tot 2017.

Hieronder op deze pagina vindt u een kort overzicht van alle activiteiten. Klik op de foto of in het menu aan de linkerzijde van het scherm voor een uitvoerige beschrijving per project. De teksten van deze onderwerpen en de bijlagen worden regelmatig geactualiseerd. Meer actuele ontwikkelingen over deze activiteiten staat ook in de rubriek ‘Nieuws’ in het hoofdmenu. 

 

Kort overzicht van de activiteiten van de Dorpsraad 

Lopende projecten

 

 

 

 

VoorbladDorpsplan190x143

Dorpsplan Gorssel 2013-2017
De Dorpsraad heeft met inwoners van Gorssel een nieuw Dorpsplan opgesteld. Wat willen we in Gorssel in 2013 tot 2017 bereiken?

 

Museum190x143

Museum
Gorssel krijgt een prachtig museum. Goed voor de leven-digheid en bedrijvigheid in het dorp. Kansen, uitdagingen, maar ook een aantal zorgpunten.

 

Dijken190x143a

Openstelling IJsseldijken
De Dorpsraad streeft naar openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse voor wandelaars en waar mogelijk voor fietsers. 

         

WiFiZoneLogo190x143

WiFi zone in centrum Gorssel
Museum MORE, Ondernemers-vereniging Gorssel Buiten-gewoon en de Dorpsraad werken aan een openbaar WiFi-netwerk in het centrum van Gorssel.

  GemBalieOldenhof190x143

Gemeenteloket
Gorssel heeft haar gemeente-loket, ook na sluiting van het gemeentehuis, behouden. De Dorpsraad heeft zich hier intensief voor ingezet. Het loket is nu gevestigd in Den Oldenhof.

 

PHSkaartje250x175

PHS – GON: intensivering spoorgoederenvervoer
De Dorpsraad is tegen de plannen voor een forse intensivering van het goederen-vervoer langs ons dorp.

 

 

 

 

 

N348
Geen ingrijpende maatregelen op het bestaande trace van de N348 zoals parallelwegen en vierbaans kruising bij Quatre Bras.

 

 

 

 

 

   

Werkgroepen

 

 

   

Accommodaties190x143

Accommodatiebeleid
De werkgroep brengt de verschillende locaties van verenigingen en instellingen in kaart. Hoe kunnen we beter en efficiënter omgaan met die locaties? 

 

Centrumvisie190x143

Centrum
De werkgroep heeft voorjaar 2015 een speel- en ont-moetingsplek in het Oldenhof-park gerealiseerd. De werkgroep houdt zich bezig met uiteenlopende onderwerpen die in het centrum van Gorssel spelen. 

 

Cultuurhistorie190x143

Cultuurhistorie & landschap
De werkgroep brengt de cultuurhistorie van dorp en buitengebied in kaart en maakt op basis daarvan plannen voor behoud en vernieuwing.

 

 

 

 

 

RT190x143

Recreatie & toerisme
Met de komst van het museum worden recreatie en toerisme belangrijker. Hoe spelen we daarop in en houden we het dorp ook aantrekkelijk voor de inwoners?

 

GorsselSamSamLogoTransGR

GorsselSamSam
Zorgtaken gaan van de landelijke overheid naar de gemeente. Door bezuinigingen wordt een groter beroep gedaan op onderlinge solidariteit van de burgers. GorsselSamSam wil daarbij helpen.

 

VerkeerHoofdstr250px

Verkeer
Hoe zorgen we voor een grotere verkeersveiligheid in het dorp?
De werkgroep overlegt met gemeente en provincie over weginrichting, bewegwijzering, parkeren en veiligheid.

 

 

 

   

Afgeronde projecten

   

OLTopening250px

Herstel Openluchttheater
De Dorpsraad heeft het open-luchttheater aan de Molenweg/ Esdoornlaan gerenoveerd tot een mooi parkje en een kleinschalig theater dat nu wordt beheerd door een aparte stichting.

 

BPGorsselElfUur

Nieuw bestemmingsplan
In 2013 is een nieuw bestemmingsplan voor de geheel kern van Gorssel vastgesteld, inclusief een aantal wijzigingen na bezwaren van de Dorpsraad.

 

SV Raamposter180x139

Structuurvisie en Woonvisie
De gemeente Lochem heeft een nieuwe Structuurvisie 2012-2020. Gorssel maakte haar eigen deel. Tezamen met de woonvisie is het een belangrijk beleids- en toetsingsinstrument.

 

 

 

 

 

Ravenswaarden250px

Beheervisie Ravenswaarden
De Dorpsraad heeft deel-genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie voor de Ravenswaarden heeft voorbereid, en daarbij o.a. recreatief medegebruik ingebracht.

 

Oldenhof190x143(2)

Den Oldenhof
De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep voor de functie en invulling van de herbouwde Oldenhof.

 

Mozaiekbank190x143

Mozaiekbank Den Oldenhof
Kunstenaars Kees Schwarze en Mirjam Tiggeloven hebben in opdracht van de Dorpsraad een prachtige bank voor Den Oldenhof gebouwd.

 

       

GorsselNLlogo190x143

Gorssel.nl 
De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden.
De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie.

 


Gorssel op glasvezel
De gezamenlijke dorpsraden van de gemeente speelden een belangrijke rol bij de aanleg in 2011 van een supersnel glasverzelnetwerk in de kernen.

 


Bestemmingsplan buitengebied
De gehele gemeente Lochem heeft in 2011 een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied gekregen. De Dorpsraad wilde enige aanpassingen daarvan, maar  die zijn niet overgenomen.

 

       


Ontwerp Grooterkamp
Een alternatief planologisch ontwerp gemaakt in opdracht van de Dorpsraad is het definitieve ontwerp voor deze nieuwe wijk geworden.

 


Bouwplan Poststraat 7
Nieuwbouw op deze plek is logisch, maar moet wel passen op die kleine ruimte en bij het dorpse karakter van Gorssel.

 


Toegang tot de IJssel
Een plekje om te recreeren en te genieten van de IJssel zit er voorlopig niet in. Het blijft een lang gekoesterde wens.

         

Herinrichting Nijverheidsplein
In goed overleg tussen gemeente, omwonenden en de Dorpsraad is het Nijverheidsplein in 2010 mooi en functioneel ingericht.

 

Gedicht aan de Hoofdstraat
Een gebeiteld gedicht bij de pomp aan de Hoofdstraat, als symbool voor het prettige leven in ons dorp.