Afgeronde projecten

OLTopening250px Openluchttheater Gorssel (2012-2013)
Het Openluchttheater is gerenoveerd en is op 17 mei 2013 feestelijk in gebruik genomen. Daarmee is een belangrijk project van de Dorpsraad afgerond. De Dorpsraad had het initiatief genomen voor de renovatie van het vervallen openluchttheater en het opknappen van het verwaarloosde terrein. Daar is jaren aan gewerkt. Plannen maken, financiers zoeken, afspraken met omwonenden maken, en uiteindelijk kon begin dit jaar worden gestart met de werkzaamheden. Het resultaat mag er zijn. Op de hoek van de Molenweg en de Esdoornlaan is een prachtig parkje gecreëerd met een fraai podium en ongeveer 80 zitplaatsen voor toeschouwers. Theater en park worden nu beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel met veel vrijwilligers.
De renovatie heeft ongeveer € 50.000 gekost dat is opgebracht door de Dorpsraad (€ 7.000), gemeente Lochem, Rabobank, Woningstichting De Groene Waarden, provincie Gelderland. Het team van ‘Zomer in Gelderland’ 2012 heeft de gewonnen prijs van € 1.000 beschikbaar gesteld voor de renovatie.
 
BPGorsselCentrum500x413 Bestemmingsplan kern Gorssel (2012-2013)
In 2013 is voor de kern Gorssel een geheel nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het oude bestemmingsplan was verouderd en moest op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden geactualiseerd en gedigitaliseerd. De Dorspraad heeft een uitgebreide reactie ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan. De belangrijkste punten uit die reactie waren de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Veel van onze bezwaren zijn verwerkt in het daarop volgende ontwerp bestemmingsplan. Niettemin is ook een reactie op dit ontwerp ingediend, maar daar is slechts weinig van overgenomen. De gemeente is echter tegemoet gekomen aan de belangrijkste bezwaren van de Dorpsraad op het (voor)ontwerp.
SV Raamposter180x139 Gorssel maakt haar eigen Structuurvisie / Woonvisie (2012-2013)
In 2013 is voor de gehele gemeente Lochem een nieuwe structuurvisie vastgesteld. In Gorssel is, als enige kern van Lochem, het Gorsselse deel van de structuurvisie vanuit het dorp zelf georganiseerd. Een breed samengestelde werkgroep van veertig personen heeft in een aantal werksessies het Gorsselse deel van de structuurvisie voorbereid en dat is op 23 april 2012 voorgelegd aan de inwoners van Gorssel, waarbij veel input is geleverd. Dat heeft geleid tot een ontwerp voor de structuurvisie dat de gemeente nagenoeg ongewijzigd heeft overgenomen. Een structuurvisie is een beleidsstuk en toetsingsinstrument voor de ruimtelijke inrichting van de gemeente.
Vervolgens is ook een nieuwe Woonvisie 2012-2020 vastgesteld, waarin het gemeentelijk woonbeleid voor de periode tot 2020 is bepaald. Samen met de ruimtelijke structuurvisie vormt de woonvisie het kader voor de uitvoering van het woonbeleid in de gemeente Lochem. 
De Woonvisie schetst een beeld van de algemene ontwikkeling op de Nederlandse woningmarkt, de demografische ontwikkeling van de gemeente Lochem en de ontwikkeling per kern.

– Structuurvisie 2012-2020: Alleen hoofdtekst  of  Met bijlagen (190 pagina’s)
– Woonvisie 2012-2020 (pdf)

Ravenswaarden250px Beheervisie Ravenswaarden (2012)
De Dorpsraad heeft deel genomen aan een werkgroep die een nieuwe visie heeft voorbereid voor het beheer en gebruik van de Ravenswaarden, het gebied dat zich uitstrekt van Gorssel tot Eefde tussen de IJssel en de hoogwaterkering. Het is een Natura 2000 gebied met belangrijke cultuurhistorische en natuurwaarden en is deels eigendom van Staatsbosbeheer. Het is een uniek stukje Nederland, met talrijke stroomruggen. Deze stroomruggen behoren tot de best bewaard gebleven kronkelwaarden in ons land.
De Dorpsraad heeft vooral de verbetering van de wandelmogelijkheden ingebracht, de aspecten cultuurhistorie en de beleving van o.a. de grote aantallen ganzen die er in de winter zijn. Deze punten zijn verwerkt in het concept voor de beheervisie.
Oldenhof190x143 Mozaiekbank voor Den Oldenhof (2012)
Voor Den Oldenhof is een fraaie mozaiekbank gebouwd door kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze. Het idee hiervoor is van de Dorpsraad, die het ook heeft gefinancierd. De bank in warme kleuren sluit goed aan bij het ontwerp van Den Oldenhof. Met dit initiatief heeft de Dorpsraad een bijdrage geleverd aan de functie en uitstraling van dit voor Gorssel belangrijke gebouw. Den Oldenhof en het voorliggende (markt-)plein zijn een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Gorssel.
De bank is aangeboden aan de inwoners van Gorssel tijdens de opening van de herbouwde Oldenhof op 12 oktober 2012.
Oldenhof190x143(2) Den Oldenhof (2012 en 2013)
In 2012 is door de woningstichting De Groene Waarden (nu: IJsseldal Wonen) de oude Oldenhof gesloopt en in de zelfde stijl herbouwd. De Dorpsraad heeft deelgenomen aan een werkgroep die zich boog over de functie en invulling van dit voor Gorssel belangrijke en kenmerkende gebouw. Gebaseerd op het Dorpsplan heeft de Dorpsraad aangedrongen op een brede functie, met naast de belangrijke medische, sociale en maatschappelijke diensten ook ruimte voor ontmoeting. Door vestiging van de bibliotheek met leestafel in dit gebouw en het nieuwe gemeenteloket is dat gelukt. De ruimte van de bibliotheek is tevens beschikbaar voor lezingen, vergaderingen, kleinschalige uitvoeringen e.d.
GorsselNLlogo190x143 Gorssel.nl (2012)
De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden. Op 12 januari 2012 heeft toenmalig wethouder Heesen de website in werking gesteld.
Gorssel.nl heeft een eigen, onafhankelijke redactie.
Gorssel.nl is een populaire laagdrempelige website voor iedereen uit Gorssel en voor de bezoekers van ons dorp.

www.gorssel.nl

Gorssel op glasvezel (2011)
In 2011 is in Gorssel en de andere kernen van Lochem door Reggefiber een geheel nieuw glasvezelnetwerk aangelegd en begin 2012 zijn de laatste woningen hierop aangesloten. Het is een supersnel netwerk voor telefonie, TV, internet.  De dorpsraden van de gemeente Lochem hebben er gezamenlijk bij Reggefiber op aangedrongen dat na Laren, waar reeds langer een glasvezelnetwerk van Reggefiber bestond, ook de andere kernen konden worden ontsloten. De Dorpsraad Gorssel heeft ervoor gezorgd dat meer inwoners van Gorssel dan aanvankelijk de bedoeling was een aansluiting hebben gekregen.
 
GedichtWethouder180px Gedicht aan de Hoofdstraat (2011)
Op 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.
In 2004 werd na de renovatie van de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis de Dorpspomp geplaatst. In 2009 is deze plek voorzien van een bank en nu is het beeld compleet met deze overdenking. Het initiatief voor het beitelen van een gedicht in de promenade van de Hoofdstraat komt oorspronkelijk van de heer Van Dort uit Gorssel. De Dorpsraad heeft dit vervolgens opgepakt en gekozen voor een gedicht van Ida Gerhardt, die lange tijd in Eefde heeft gewoond. De gemeente Lochem en de provincie Gelderland hebben de kosten voor hun rekening genomen.
 
Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lochem (2010)
De gemeenteraad van Lochem heeft in december 2010 een nieuw Bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld, dat in 2011 van kracht is geworden. Het nieuwe plan is een integrale herziening van een aantal verouderde plannen. De Dorpsraad vindt het nieuwe bestemmingplan in grote lijnen een goede zaak, maar heeft niettemin een aantal belangrijke zienswijzen ingediend die helaas niet zijn overgenomen.
Nieuwbouw Grooterkamp (Reuvekamp zuid) (2010)
De Dorpsraad is betrokken geweest bij de ontwikkeling van de nieuwbouwplannen Grooterkamp. De Dorpsraad was aanvankelijk geen voorstander van deze uitbreiding omdat de noodzaak voor Gorssel en haar inwoners onduidelijk was. Toen duidelijk was dat Grooterkamp er hoe dan ook zou komen is ervoor gekozen te proberen het plan zo veel mogelijk te laten aansluiten bij het Dorpsplan. De Dorpsraad heeft een eigen planologisch ontwerp laten maken, waarbij de paardenwei aan de Kamperweg, die in een eerder plan bijna geheel zou worden volgebouwd,  grotendeels is behouden.  Dat ontwerp wordt nu uitgevoerd.
Ontwerp voor nieuwbouw Poststraat 7 (2009-2012)
De Dorpsraad heeft zich herhaaldelijk verzet tegen een groot bouwplan aan de Poststraat 7. De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 in een unaniem genomen besluit dit bouwplan afgewezen. Het college had na aandringen van de eigenaar en de project-ontwikkelaar en ondanks bezwaren van de Dorpsraad en omwonenden het plan voorgelegd aan de raad.
Hetzelfde bouwplan is februari 2012 opnieuw door de gemeenteraad besproken en afgewezen.
De Dorpsraad is niet tegen nieuwbouw op deze plek, maar vond dit ontwerp te groot en te massaal voor de beschikbare ruimte en niet passen in het dorpse en landelijke karakter van Gorssel.
Toegang tot de IJssel (2009)
Het is een lang gekoesterde wens van de Gorsselse bevolking om weer ruimere toegang tot de IJssel te krijgen via de Veerweg of de veerstoep, net zoals dat vroeger het geval was. Een bescheiden plek aan de IJssel bedoeld. Een aantal picknickbanken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van de IJssel. Dat die toegang vandaag de dag beperkt is tot de aanlegplaats van de Gorsselse veerpont, was o.m. het gevolg van de overgang van de voormalige uitspanning De Houtwal naar enkel een woonbestemming. De voormalige gemeente Gorssel gaf hiervoor toestemming.
Een hiervoor door de Dorpsraad ingestelde werkgroep heeft in 2009 helaas geconcludeerd dat er voorlopig geen reële mogelijkheid is voor zo’n plek aan de IJssel. De Dorpsraad blijft echter hopen op een nieuwe kans, maar voorlopig heeft het geen prioriteit. Wel beschouwen we dit als een extra stimulans om ons in te zetten voor openstelling van de IJsseldijken naar Eefde en Epse (zie afzonderlijke informatie hierover op deze website).
Herinrichting Nijverheidsplein (2009-2010)
In 2010 is het Nijverheidsplein geheel opnieuw ingericht met nieuwe aanplant van bomen en hagen, parkeerplaatsen, banken en andere bestrating. De plannen hiervoor waren in 2009 ontwikkeld in goed overleg tussen de gemeente, direct omwonenden en de Dorpsraad. Eén grote boom kon blijven staan, de andere waren aangetast en zijn gekapt. Het midden van plein is zoveel mogelijk vrij gehouden voor activiteiten zoals IJsselJazz.

Dorpsplan Gorssel 2013-2017

VoorbladDorpsplan325px

De Dorpsraad Gorssel heeft het nieuwe Dorpsplan 2013-2017 voltooid. U kunt het inzien en downloaden met de link hieronder of inzien bij de bibliotheek in Den Oldenhof.

VoorbladDorpsplan325px
     Voorblad van het Dorpsplan Gorssel 2013-2017
 

Reactienota
Het ontwerp Dorpsplan heeft vanaf 12 december 2012 tot en met 26 januari 2013 ter inzage gelegen. In deze periode kon iedereen zijn mening over het ontwerp geven. Ook tijdens de presentatie van het concept op de dorpsbijeenkomst in het oude gemeentehuis op 28 december 2012 kon inbreng gegeven worden. Daar is goed gebruik van gemaakt. De Dorpsraad heeft de opmerkingen, voorzien van commentaar van de Dorpsraad samengebracht in een nota, die eveneens te vinden is via de link hieronder.

De uitwerking
Inmiddels heeft zich al een aantal vrijwilligers gemeld die aan de slag willen met het uitvoeringsprogramma in het Dorpsplan. Maar er zijn natuurlijk meer mensen welkom om een bijdrage te leveren aan realisatie van de wensen, taken en opgaven die in het plan zijn vermeld.
 

 

Gorssel, 19 maart 2013

 

Helpt u mee om het Dorpsplan uit te voeren?

DorpsplanTitelpagina325px
   DorpsplanTitelpagina325px

Ons nieuwe Dorpsplan Gorssel 2013-2017 nadert de afrondende fase. Binnenkort zal het eerste exemplaar aan kernwethouder Wilma Heesen worden overhandigd. Om de, in het Dorpsplan beschreven, gewenste toekomstige ontwikkelingen te realiseren, is het nodig om concreet aan de slag te gaan. Voor de vijf thema’s ‘leven en wonen’, ‘landschap en cultuurhistorie’, ‘recreatie en toerisme’, ‘infrastructuur en mobiliteit’ en ‘landbouw en economie’, zijn in het Dorsplan diverse opgaven beschreven.

Sommigen zijn heel concreet en kunnen direct worden uitgevoerd. Anderen moeten nog (verder) worden verkend en/of worden uitgewerkt in een plan. Het gaat om projecten met een lange of korte looptijd die individueel of door een werkgroep worden opgepakt.

Dit kan de Dorpsraad niet alleen en daarom doet zij een beroep op de Gorsselse gemeenschap: haar inwoners, de maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Maar ook de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren.

Om u hierover meer te vertellen en om deelnemers te werven, organiseert de Dorpsraad een bijeenkomst, waarbij we u vertellen over de bedacht werkwijze en u laten kennis maken met de verschillende opgaven en en projecten die wachten op uitvoering.

Deze bijeenkomst wordt gehouden op 20 maart a.s. van 20.00 tot 21.30 uur. Locatie wordt later bekend gemaakt.

Wilt u meer informatie over de avond of wilt u zich alvast aanmelden voor één van de projecten dan kunt u contact opnemen via

 

Nieuws uit oude site

IngangGemeentehuisGorssel150x115

Nieuws

Nieuwsbrief (7-7-2012)
Nieuwsbrief verstuurd naar 404 leden en andere geinteresseerden >>>
Geef u op voor onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: 

IngangGemeentehuisGorssel150x115Gemeenteraad koerst aan op handhaving loket Gorssel, maar wil eerst nader onderzoek (2-7-2012)
De gemeenteraad heeft op 18 juni en 2 juli vergaderd over het handhaven van een gemeentelijk loket in Gorssel. B&W wil na gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis in Lochem het loket in Gorssel sluiten, maar de raad lijkt aan te sturen op een nieuw loket in Den Oldenhof, waarbij wordt samengewerkt met de daar aanwezige diensten zoals de bibliotheek, CJG, SOL en SCW. De raad heeft gevraagd om nader onderzoek over deze samenwerking en naar de vraag of in ieder geval het aanvragen van bijvoorbeeld reisdocumenten in Gorssel kan plaatsvinden. Afhalen hiervan zou dan in Lochem moeten gebeuren. Bij de discussie over het loket in Gorssel wordt nu ook een door de gemeente nog te ontwikkelen plan betrokken voor verbetering van de communicatie met en de dienstverlening aan de kernen. De dorpsraden van de westelijke kernen Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten dat ze beter en sneller worden betrokken bij plannen en besluitvorming die hun kernen betreffen. Ook bepleiten zij een goede zichtbaarheid en herkenbaarheid van de gemeente, bijvoorbeeld door de in Eefde reeds succesvolle wijkaanpak met enquêtes en wijkschouwen in aanwezigheid van ambtenaren, en per kern te houden spreekuren met de kernwethouder en ambtenaren.
De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel hebben de afgelopen weken met alle fracties gesproken over het loket, het communicatieplan en hun eigen rol.
Brief die hierover door de drie dorpsraden is verstuurd aan college en raad >>>

Fraaie mozaïekbank voor Den Oldenhof (2-7-2012)
KleurontwerpTrans150pxDe Dorpsraad Gorssel heeft kunstenaars Mirjam Tiggeloven en Kees Schwarze gevraagd een mozaïekbank te ontwerpen ter gelegenheid van de voltooiing van de nieuwbouw van Den Oldenhof. De bank zal worden geplaatst in de groenstrook tussen Den Oldenhof en het (markt)plein. De bank wordt uitgevoerd in warme kleuren en ook het ontwerp sluit goed aan bij het ontwerp van Den Oldenhof. Met dit initiatief wil de Dorpsraad een bijdrage leveren aan de functie en de uitstraling van Den Oldenhof. In Den Oldenhof worden belangrijke maatschappelijke, sociale en medische diensten gehuisvest. Maar het is ook een fraai gebouw, dat zeker ook door de bibliotheek als ontmoetingsplek zal dienen. Die  uitstraling van het gebouw en de ontmoetingsfunctie wil de dorpsraad een extra impuls geven met deze bank.
De Dorpsraad bedankt Woningstichting De Groene Waarden, Vrielink Joppe, Van Wijnen en de gemeente Lochem voor hun steun en medewerking waarmee deze bank kan worden gerealiseerd.

Notulen Algemene Vergadering Dorpsraad van 30 mei 2012 (19-6-2012)
Notulen van de Algemene Vergadering van 30 mei jl >>> (pdf)
Presentatie op scherm tijdens de vergadering >>> (pdf)

Dorpsraad feliciteert Gorsselse jeugd met hun skatebaan (8-6-2012)
Skatebaan150x115Gorssel heeft sinds kort een prachtige skatebaan, naast het fietsenplein van de Vullerschool en achter de parkeerplaats van De Roskam. Het is een initiatief van een aantal kinderen, die zelf via allerlei acties een flink deel van de benodigde € 40.000 bijeen hebben gebracht. De gemeente heeft ongeveer de helft betaald en de Dorpsraad heeft € 1.000 bijgedragen. Verder zijn er donaties van De Groene Waarden, Rabobank en Hulpfonds De Berkel. Het initiatief is begeleid door het Sociaal Cultureel Werk Gorssel. De skatebaan is bedoeld voor de jeugd van zeven tot veertien jaar. Er zijn afspraken gemaakt met de buurt en er gelden strikte regels voor het gebruik. De officiele opening is vrijdag 22 juni om 14.45 uur.

Gemeenteraad besluit over Gemeentebalie Gorssel; 4 juni RTG en 18 juni raad (1-6-2012)
IngangGemeentehuisGorssel150x115Er is in de westelijke kernen veel verontwaardiging over de dreigende opheffing van de gemeentebalie in Gorssel. Het college wil alle diensten centraliseren in het nieuwe gemeentehuis in Lochem en heeft hiervoor een voorstel ingediend bij de gemeenteraad. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel bepleiten handhaving van loketten in Gorssel. Zij hebben dit standpunt herhaaldelijk overgebracht aan het college en aan de fracties van de Lochemse gemeenteraad. Het voorstel komt op 18 juni in de raad die er dan mogelijk een besluit over zal nemen.
Op maandag 4 juni is er een zogenaamd Rondetafelgesprek over dit onderwerp waarin mensen hun mening kenbaar kunnen maken aan de aanwezige raadsleden. Uiteraad zal de Dorpsraad dan ook aanwezig zijn. Ook zullen we nog overleggen met de verschillende fracties.
U kunt ook het RTG bezoeken en inspreken. Sprekers moeten zich vooraf aanmelden: 0573-289371

Opmerkingen Dorpsraad op voorontwerp bestemmingsplan kern Gorssel (30-5-2012)
Het huidige bestemmingsplan voor de kern van Gorssel is verouderd en moet op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening voor 1 januari 2013 zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en de Dorpsraad heeft hierop een uitgebreide reactie ingediend. De belangrijkste punten uit die reactie zijn de te royale en aaneengesloten bouwvlakken in het centrum en de wens tot extra bescherming van de open groene terreinen in de kern. Ook andere bewoners of organisaties hebben opmerkingen bij het voorontwerp gemaakt. De gemeente gaat daar nu mee aan de slag en vervolgens zal het ontwerp bestemmingsplan voor de kern Gorssel ter inzage worden gelegd.
Bekijk de reactie >>> (pdf, zonder bijlagen)

Algemene Vergadering Dorpsraad: 30 mei 2012 (11-5-2012)Voorzittershamer150x115 De Vereniging Dorpsraad Gorssel houdt op woensdag 30 mei a.s. haar algemene (leden) vergadering in het Trefpunt, Molenweg 53/55 te Gorssel. Inloop met koffie vanaf 19.15 uur, aanvang vergadering 19.30 uur. Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Tijdens deze vergadering zal het bestuur verslag doen van de activiteiten en ontwikkelingen in 2011 en de plannen voor 2012. Maar we vernemen natuurlijk ook graag uw mening en ideeën. Ook niet-leden zijn welkom, maar zij hebben geen stemrecht.
Aan bod zullen onder andere komen: De uitvoering van het herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater aan de Molenweg/Esdoornlaan, dreigende sluiting van de gemeentebalie in Gorssel, de plannen voor het museum in het gemeentehuis Gorssel, het nu voorliggende ontwerp bestemmingsplan voor de hele kern Gorssel, de Gorsselse bijdrage voor de structuurvisie voor de gemeente Lochem.
Stukken voor de vergadering (pdf):
– Agenda >>>
– Verslag van de vergadering van 20 april 2011 >>>
– Financieel overzicht 2011 en begroting 2012 >>>
– Verslag van de kascommissie bij het overzicht van 2011 >>>

Goede opkomst en veel inbreng tijdens dorpsavond 23 april (11-5-2012)
De op 23 april in De Roskam gehouden dorpsavond, waar de Gorsselse bevolking mee kon denken met de door de Dorpsraad op te stellen Gorsselse structuurvisie 2020, werd goed bezocht. Er was veel input die zal worden verwerkt in de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie.
Lees het verslag van de avond op Gorssel.nl

 

 

Dorpsraad dient zienswijze in op ontwerpbesluit Karting Eefde (11-5-2012)
De gemeente Lochem is voornemens een nieuwe omgevingsvergunning te verlenen aan Karting Eefde nabij de Gorsselse Heide. Het ontwerpbesluit daarvoor ligt tot 30 mei a.s. ter inzage. In de toelichting op het ontwerp besluit wordt gesproken over het herstellen van ‘onduidelijkheden in de huidige vergunning’. Dat is een ernstige versimpeling van de situatie. De meest luidruchtige karts (veel tweetakt types) overschrijden de geluidsniveaus die zijn genoemd in de huidige vergunning. Andere types karts (o.a. viertakt) blijven daar wel onder. Karting Eefde is een reeds lang gevestigd belangrijk bedrijf en uiteraard dienen rechten te worden gerespecteerd. Maar de meest lawaai en stank producerende karts vallen daar volgens ons niet onder. Vandaar dat de Dorpsraad een zienswijze heeft ingediend. Lees de zienswijze >>>(pdf)

GemHuis150x115Museum van Melchers komt in Gorssel (27-4-2012)
De Achterhoekse zakenman Hans Melchers heeft gekozen voor het gemeentehuis van Gorssel als locatie voor de ongeveer duizend kunstwerken uit de vroegere collectie van Dirk Scheringa. Het oude gedeelte van het gemeentehuis blijft intact en zal worden gebruikt als entree en vrij toegankelijke brasserie en museumwinkel. Het later aangebouwde deel zal vervangen worden door nieuwbouw in een parkachtige omgeving. Melchers heeft gekozen voor Gorssel vanwege de goede bereikbaarheid, de uitstekende ligging tussen Deventer en Zutphen en de beschikbaarheid van een fraai pand met voldoende parkeermogelijkheden en andere voorzieningen in een mooi dorp. Het is een geweldige aanwinst voor Gorssel. De Dorpsraad Gorssel is betrokken geweest bij de gesprekken met de familie Melchers en is verheugd over het bereikte resultaat.
Lees het uitgebreide artikel op Gorssel.nl >>>

Denk mee over de toekomst van Gorssel
Kom naar de dorpsavond op 23 april 2012 in De Roskam

Momenteel wordt een nieuwe structuurvisie voor de hele gemeente Lochem voorbereid, die zal dienen als toetsing voor nieuw beleid en uitvoering voor de komende tien jaar. De structuurvisie bepaalt in belangrijke mate hoe Gorssel zich in de komende tien jaar ruimtelijk zal ontwikkelen. Op 23 april kunt u tijdens een dorpsavond meedenken en discussiëren over de Gorsselse inbreng voor de structuurvisie.
Lees verder >>>
Poster >>>

Procedure Structuurvisie Gorssel verloopt voorspoedig (11-3-2012)
Zoals eerder gemeld is met de gemeente afgesproken dat de Dorpsraad Gorssel de inbreng voor de structuurvisie Lochem, die in 2012 wordt opgesteld, vanuit de kern Gorssel zelf organiseert, met het in 2008 opgestelde dorpsplan als uitgangspunt. Een Gorsselse bijdrage, ingebracht door de inwoners van Gorssel. Op 14 februari was de eerste bijeenkomst met een grote groep vrijwilligers en op 6 maart zijn door de groep de puntjes verder op de i gezet.
Lees verder >>>

Dorpsraad dient zienswijze in tegen PHS-plannen, intensivering spoorvervoer (9-3-2012)
De Dorpsraad Gorssel dient een uitgebreide zienswijze in tegen de plannen van ProRail en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu m.b.t. het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Volgens deze plannen zal het aantal goederentreinen over het bestaande spoor Arnhem – Zutphen – Deventer – Almelo – Hengelo – Oldenzaal, en over de aftakking vanaf Eefde langs het Twentekanaal naar Hengelo sterk toenemen, teneinde meer ruimte te creeren op andere sporen voor personenvervoer, meer transito vanuit Rotterdam naar Duitsland mogelijk te maken, en een alternatief te bieden voor de gebrekkige aansluiting van de Betuwelijn op Duitsland. Ramingen gaan uit van 80 extra goederentreinen per etmaal, voornamelijk ’s avonds en ‘s nachts, over de sporen langs Eefde, Gorssel en Joppe met consequenties voor geluid en trillingen, mogelijke vermindering van het aantal spoorwegovergangen en veiligheidsrisico’s.
In de door de Dorpsraad ingediende zienswijze (download pdf >>>) wordt bezwaar gemaakt tegen deze plannen en de procedure. Zienswijzes dienen te worden betrokken in de MER (Milieu Effect Rapportage) waarvoor binnenkort de onderzoeken zullen starten.
Iedere belanghebbende kan een zienswijze indienen. Veel mensen in Gorssel, Eefde, Epse en Joppe dus ook. Deze dient uiterlijk 15 maart 2012 per email of per post bij het ministerie te zijn.
U kunt daarvoor dit Word document gebruiken.  U kunt deze voorzien van uw naam, adres en handtekening opsturen, maar u kunt dit document natuurlijk ook aanpassen.

Sluiting gemeentebalie Gorssel dreigt (1-3-2012)
IngangGemeentehuisGorssel150x115Het college van B&W heeft het voornemen de gemeentebalies in Gorssel op te heffen zodra het nieuwe gemeentehuis in Lochem klaar is. Voor diensten die niet digitaal afgehandeld kunnen worden moet u dan naar Lochem. De dorpsraden van Eefde, Epse/Joppe en Gorssel verzetten zich tegen deze plannen. Zij vinden dat de gemeente dicht bij de burger moet staan, zowel figuurlijk als letterlijk. De grote afstand tussen de westelijke dorpen en de stad Lochem, en de lange reisduur met eigen vervoer maar zeker met openbaar vervoer, maken het noodzakelijk dat in de westelijke kernen de gemeente zichtbaar en bereikbaar is via een balie met goed toegeruste medewerkers en behoorlijke openingstijden. Binnenkort zal de gemeenteraad beslissen of er in Gorssel een balie blijft. De dorpsraden hebben hun standpunt overgebracht aan het college en zullen binnenkort ook de fracties van de gemeenteraad hierover benaderen.
Ook u kunt uw mening geven. Op www.gorssel.nl staat een enquete hierover, maar u kunt ook een brief of e-mail sturen naar het college en de raadsleden (gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem ; e-mail voor het college naar ; e-mail naar de raadsleden via de griffier:)

Voorbereiding voor Structuurvisie in volle gang (28-2-2012)
Ter voorbereiding van de structuurvisie zijn een kernteam en een werkgroep samengesteld. In de werkgroep is veel kennis vertegenwoordigd op het gebied van wonen, onderwijs en opvang, bedrijvigheid en landbouw, maar ook recreatie en toerisme, bodem en water, natuur en milieu, landschap, cultuurhistorie en archeologie. De werkgroep heeft in een aantal workshops gebrainstormd en informatie verzameld. Eind april zal een dorpsavond worden georganiseerd met veel ruimte voor discussie en inbreng voor de definitieve structuurvisie die vervolgens zal worden aangeboden aan de gemeente.
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl >>>

Groot bouwplan Poststraat 7 opnieuw op de agenda van gemeenteraad (3-2-2012)
De plannen voor nieuwbouw aan de Poststraat 7 in Gorssel staan op de agenda van het Ronde Tafel Gesprek van de gemeenteraad op 6 februari 2012. De eigenaar heeft voor de derde keer een qua uiterlijk en volume ongewijzigd bouwplan ingediend, nadat daarvoor al plannen voor een nog groter gebouw waren afgewezen. De eerste aanvraag voor het voorliggende ontwerp is op 11 okober 2010 door de gemeenteraad unaniem en in krachtige bewoordingen van tafel geveegd. De raad achtte het ontwerp te groot, te hoog, niet passend op die kleine plek, in de omgeving en bij het dorpse karakter van Gorssel. De raad had daarbij tevens aangegeven dat het college de regie in handen moest nemen voor een ontwerp bestemmingsplan in goede afstemming met de Dorpsraad en de omwonenden. Dorpsraad en omwonenden zijn onlangs totaal verrast toen bleek dat hetzelfde plan reeds op 8 juni 2011 opnieuw is ingediend en nu is geagendeerd voor het RTG. De Dorpsraad heeft haar ongenoegen overgebracht aan het college en aan de raad. Voor dit bouwplan is geen draagvlak en het college zou een consistente boodschap moeten uitdragen aan de eigenaar, gebaseerd op het raadsbesluit van 11 oktober 2010.

N348 (28-1-2012)
n348
De provincie Gelderland heeft besloten dat er geen nieuwe rondweg om Gorssel komt. Ze volgt daarmee het standpunt van de gemeente Lochem en gedeputeerde staten. Anders dan uit de gangbare berichtgeving blijkt betekent dat niet dat ingrijpende werkzaamheden langs het bestaande trace (de varianten 1A en 1B) zullen worden uitgevoerd. Daarover zal de provincie een besluit nemen bij de behandeling van de Voorjaarsnota, waarschijnlijk juni 2012. Het zou dus ook kunnen dat het blijft bij de reeds aangekondigde no-regret maatregelen. Ook die no-regret maatregelen zijn ingrijpend, zoals het door de provincie gewenste vierbaans kruispunt bij Quatre Bras. Meer over de N348 onder Activiteiten.

TheaterOudeSit150x115Herstel Heemtuin en Openluchttheater lijkt nu echt mogelijk (18-1-2012)
Na De Groene Waarden, de Rabobank en de gemeente Lochem heeft nu ook de provincie Gelderland een bijdrage toegekend voor ons herstelplan van de Heemtuin en het Openlucht-theater in Gorssel. De plannen voor het opruimen van de heemtuin, het herstel van een kleinschalig openluchttheater en het inrichten van een ontmoetingsplek zullen nu worden uitgewerkt met aannemers en andere leveranciers en vergunning kunnen worden geregeld. Inclusief de eigen bijdrage van de Dorpsraad is daarmee een bedrag van € 49.500 gemoeid.

Website150x76Wethouder Heesen stelt Gorssel.nl in werking (12-1-2012)
Wethouder mevrouw Wilma Heesen zal vanavond de website Gorssel.nl officieel in werking stellen. De website van de Dorpsraad blijft in ieder geval voorlopig gewoon in de lucht en daar leest u veel over de onderwerpen waar wij aan werken. Gorssel.nl is een breed podium voor alles wat leuk en belangrijk is voor ons mooie dorp. Bezoek Gorssel.nl >>>

Dorpsraad Gorssel betrekt haar inwoners bij de Structuurvisie (10-1-2012)
De Dorpsraad heeft met de gemeente afgesproken dat we de structuurvisie vanuit ons dorp met zoveel mogelijk input van de inwoners zal organiseren. Er zal een dorpsavond worden belegd om te horen wat u belangrijk vindt voor de structuurvisie. Deze avond wordt voorbereid door een kerngroep en een werkgroep. De werkgroep zal breed worden samengesteld en moet representatief zijn voor heel Gorssel. Wilt u meedoen in de werkgroep? Graag, we kunnen nog enige mensen gebruiken.
Lees het uitgebreide artikel over onze plannen voor de structuurvisie op Gorssel.nl >>>

Gorssel.nl een nieuwe website met alles van, voor en door Gorssel (4-1-2012)
Website150x76De Dorpsraad zal binnenkort een nieuwe website presenteren. www.gorssel.nl zal een compleet platform worden met al het nieuws van Gorssel, een complete agenda, een overzicht van alle ondernemers en verenigingen, prikbord en fotoalbums. Gorssel is een vitaal en actief dorp en dat willen we uitstralen. Nog even geduld. De lancering zal u niet ontgaan!

N348 (19-12-2011)
n348Het lijkt inmiddels wel duidelijk dat er geen nieuw tracé komt voor de de N348. Na het college en de gemeenteraad van Lochem heeft nu ook gedeputeerde staten (GS) van de provincie Gelderland zich uitgesproken voor aanpassingen aan het bestaande traject van de N348 tussen de nieuwe rotonde bij Eefde en de A1. Ook de tunnelbak bij Gorssel (kruising Elfuursweg en Veerweg) lijkt van de baan. Het standpunt van GS geldt als voorstel aan provinciale staten van Gelderland die naar verwachting begin 2012 zal beslissen of er geld beschikbaar komt voor ingrijpende aanpassingen. GS gaat in haar voorstel aan provinciale staten uit van de varianten 1A en 1B. Beide varianten gaan uit van parallewegen langs het hoofdtracé om het aantal opritten naar woningen en kruisingen met secundair wegen te minimaliseren, hetgeen de sloop van veel karakteristieke huizen en de kap van veel bomen met zich mee zal brengen.
De Dorpsraad Gorssel zal de mogelijkheden over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé voorleggen aan haar leden en bewoners van Gorssel, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie die naar verwachting in januari en februari 2012 zullen volgen. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel en ontsluiting van woningen aan de N348 aan de achterzijde.

Bouwplannen in Gorssel (17-11-2011)
Overal in Nederland en ook in onze streek worden bouwvolumes teruggebracht. Nieuwbouw lijkt steeds meer bestemd voor leegstand. Nu met Grooterkamp een voor Gorssel groot bouwplan wordt gerealiseerd vindt de Dorpsraad dat elders in ons dorp grote terughoudendheid moet worden betracht voor andere ontwikkeling. In ons dorpsplan is vastgelegd dat er niet gebouwd kan worden op de karakteristieke open terreinen in ons dorp. Dat zullen we ook inbrengen in de discussies over de Structuurvisie. Er zijn plannen voor redelijk grootschalige bouw op het terrein Ketenbosweg/Dommerholtsweg. Wij zijn daar geen voorstander van, maar op nadrukkelijk verzoek van de gemeente hebben wij aangegeven wel te kunnen instemmen met de komst van slechts 2 woningen, mits op royale kavels langs de Dommerholtsweg in de stijl van de overige bebouwing aan die weg.

N348 (17-11-2011)
n348B&W en de gemeenteraad van Lochem hebben hun voorkeur uitgesproken voor het traject Eefde – A1 vande N348, als advies aan de provincie die hierover naar verluid begin 2012 een besluit zal nemen. De gemeente heeft voorkeur voor aanpassingen aan het bestaande tracé, zonder tunnelbak bij Gorssel, in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn) en verbreding van de A1. Lochem kiest dus niet voor een nieuwe rondweg om Gorssel of een weg geheel langs de spoorlijn en ook niet voor de tunnelbak bij Gorssel, maar verder blijft er nog veel ruimte voor interpretatie. Wij zullen binnenkort de gedachten over de toekomst van de N348 langs het huidige tracé, in combinatie met raadplegingen voor de Structuurvisie, voorleggen aan onze leden en bewoners van Gorssel. Het bestuur van de Dorpsraad meent vooralsnog dat de aanleg van parallelwegen met daarvoor noodzakelijke sloop van woningen en grootschalige kap van bomen ongewenst is. Verhoging van de veiligheid en verbetering van de doorstroming van het verkeer kan ook gerealiseerd worden door het wegnemen van de belangrijkste knelpunten (no-regretmaatregelen), eventueel gecombineerd met het invoeren van een maximum snelheid van 60 km/u op het traject Eefde-Gorssel.
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Onderzoek Lochem naar waardering communicatie en burgerparticipatie (9-11-2011) communicatie-tn
Eind oktober hebben 1.350 willekeurig geselecteerde inwoners van de gemeente Lochem een brief ontvangen met uitleg over dit onderzoek en een vragenlijst. Heeft u zo’n vragenlijst ontvangen, dan zou de gemeente het zeer op prijs stellen als u die wilt invullen. Dat kan schriftelijk of via internet en duurt ongeveer 10 minuten.
Wat vindt u van de communicatie van de gemeente Lochem? Betrekt de gemeente u voldoende bij het maken van plannen? De gemeente hoort hierover graag uw mening.
Meer info vindt u in het persbericht van de gemeente >>>

Tramhuisje feestelijk in gebruik genomen (28-10-2011)
Tramhuisje150x115Het Tramhuisje in Gorssel is officieel geopend door eigenaar woningbouwvereniging Viverion enhuurder de OudeheidkundigeVereniging de Elf Marken. Toegekeken door veel belangstellenden werd een stationbord Gorssel onthuld dat de Dorpsraad Gorssel aan de Elf Marken heeft geschonken. Het gebouw dat tot 1945 dienst deed als tramstation op de lijn Deventer – Zutphen was in verval geraakt, maar is nu prachtig gerestaureerd met steun van de gemeente Lochem, de provincie, het VSB Fonds, Bouwbedrijf Kreunen, Architect Daggenvoorde en De Elf Marken. De Elf Marken heeft het nu in gebruik voor haar archieven en werkruimtes. Voor Gorssel is een prachtig karakteristiek monument behouden.
Fotoserie van de opening en historische foto’s van het tramhuisje >>>

Gemeenteraad kiest voor verbetering bestaande N348 (13-9-2011)
De gemeenteraad van Lochem heeft in haar vergadering van 12 september gekozen voor verbetering van het huidige trace van de N348 tussen Eefde en de A1 en dus niet voor een nieuwe rondweg. Ook de variant met een tunnelbak bij Gorssel vindt geen steun in de gemeenteraad. Dit standpunt van de gemeenteraad dient als advies voor de provincie Gelderland, die naar verwachting eind van dit jaar een besluit zal nemen over aanpassing van de N348. Artikel hierover Stentor 14-9-2011 >>>

IJsselJazzLogo150x100IJsseljazz Gorssel groot succes (13-9-2011)
Het op 11 september 2011 gehouden IJsseljazz was weer een fantastisch festival. Naar schatting 15.000 bezoekers genoten van de gratis optredens van sterren als Giovanca en Kim Hoorweg en van de spetterende blues-rock van 12BBB, Ruben Hoeke Band en de Blues Brothers Tribute Band. Gorssel en de hele gemeente Lochem kunnen trots zijn op dit festival, dat bezoekers vanuit heel Nederland trekt. Link naar website IJsseljazz >>>

N348 (30-8-2011)
Het college van B&W heeft haar voorkeur uitgesproken voor verbetering van het bestaande trace in combinatie met oplossingen aan de westzijde van de IJssel (de N345 Zutphen, Voorst, A1/Apeldoorn). 12 september 2011 is de gemeenteraad aan zet en ter voorbereiding daarvan is er op 29 augustus een Ronde Tafel Gesprek geweest waar naast de Dorpsraad Gorssel ook de dorpsraden Epse/Joppe en Eefde hebben ingesproken, samen met onder andere de groepen De Groene Long, EGEL, LTO, de bomenstichting Zutphen. De Dorpsraad Gorssel heeft haar neutrale standpunt uiteengezet, refererend aan de vele meningen binnen ons dorp, en heeft de gemeenteraad geadviseerd alle verkregen informatie zorgvuldig in de besluitvorming mee te nemen, dus ook open te staan voor variaties op hetgeen door B&W is aangedragen. Tijdens het RTG is duidelijk geworden dat de meningen over de toekomst van de N348 zeer divers zijn. Wij blijven het uiteraard nauwlettend volgen.
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Gemeente stemt in met gevraagde bijdrage voor heemtuin & openluchttheater (29-8-2011)TheaterOudeSit150x115 De gemeente Lochem heeft een bijdrage toegezegd voor ons plan voor het herstel van de heemtuin en het openluchttheater op bescheiden schaal en het inrichten van die ruimte als openbare ontmoetingsplek. De bijdrage van de gemeente bedraagt € 7.000. Daarnaast zal de gemeente de kosten van de noodzakelijke procedure voor een bestemmingsplanwijziging op zich nemen. Eerder waren al bijdragen ontvangen van De Groene Waarden en het cooperatiefonds van de Rabobank. De Dorpsraad besteedt € 7.000 uit haar eigen middelen. We hopen snel uitsluitsel te krijgen van de provincie Gelderland voor een bijdrage vanuit het programma voor gemeenschapsvoorzieningen en sociale cohesie (GSC). Als dat rond is, kan de renovatie van start, heeft Gorssel er binnenkort een mooie plek bij en kunnen kleinschalige voorstellingen zoals solo-optredens, kindertoneel en optredens van locale gezelschappen worden georganiseerd.
Meer info over onze plannen voor de heemtuin en het openluchttheater >>>

Dorpsraad in De Gids (29-6-2011)
Artikel in De Gids van 26 juni 2011 over o.a. de dreigende sluiting van het gemeenteloket in Gorssel, de toekomstige bestemming van het gemeentehuis in Gorssel en de N348 >>> (pdf 1,0 MB)

Cheque Rabobank voor herstelplan heemtuin & openluchttheater (22-6-2011)Check150x110 De Dorpsraad heeft een cheque van het Rabo Cooperatiefonds ontvangen van € 7.000 voor het herstelplan van de heemtuin en het openluchttheater. Het was een van de hoogste bedragen die dit jaar zijn toegekend. Het extra bedrag van € 3.000 is naar een ander sympathiek project gegaan, maar ook het fraaie bedrag € 7.000 is tezamen met andere financieringen die reeds zijn toegezegd of waar we nog aan werken, voldoende voor herstel van de heemtuin en van het theater op bescheiden schaal, die dan tevens als openbaar toegankelijke ontmoetingsplek zullen dienen. Alle leden van de Rabobank die op ons project hebben gestemd van harte bedankt.

Dorpsraad erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) (13-6-2011)
De belastingdienst heeft aan de Dorpsraad Gorssel de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend m.i.v. 1 januari 2011. Contributies en giften aan de Dorpsraad zijn daarom voor u fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting binnen de daarvoor geldende regels (drempel en maximum).

Raboleden stemmen voor herstelplan openluchttheater (21-5-2011)TheaterOudeSit150x115 Leden van de Rabobank Graafschap-Noord kunnen t/m zaterdag 11 juni stemmen op ons herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater. Het Coöperatiefonds van de Rabobank steunt dit plan met 7.000 Euro maar met uw stem kan dat 10.000 Euro worden. 
Direct link naar de website van de Rabobank waar u kunt stemmen >>> 
Kies daar ‘Zutphen e.o.’ en dan het ‘Openluchtheater in Gorssel’ en breng uw stem uit met uw bankpas en reader.
Meer info over ons herstelplan voor de heemtuin en het openluchttheater >>>

Wethouder onthult gedicht Ida Gerhardt aan de Hoofdstraat (18-5-2011)
Op 11 mei 2011 heeft wethouder Wilma Heesen een gedicht van Ida Gerhardt onthuld. Het is gebeiteld in een steen bij de dorpspomp aan de Hoofdstraat tegenover het gemeentehuis. Het gedicht past bij de meimaand en geeft uitdrukking aan het prettige leven in ons dorp.
Wanneer de zwaluw aan de balken bouwt,
de ooievaar zijn breedste vlucht ontvouwt,
de koekoek in de wilgen niet kan zwijgen…
Kus het geluk, dat u is toevertrouwd!
Artikel uit De Gids van 11 mei 2011 >>> (pdf)
Artikel uit de Berkelbode van 11 mei 2011 >>> (pdf)

Sloop Oldenhof begonnen (11-5-2011)Oldenhof105x115 Het gebouw stond al een tijdje leeg, maar nu is de sloop van Den Oldenhof dan officieel van start gegaan. De directeur van De Groene Waarden, Yolanda Winkelhorst, gaf aan dat het voor Gorssel natuurlijk ook een weemoedig moment is. Dit bekende gebouw dat in haar bestaan veel publieke diensten heeft gehad gaat nu tegen de vlakte. Maar er zal een fraaie nieuwe Oldenhof verschijnen, die meer dan ooit een medische en maatschappelijke functie zal hebben en die tevens zal dienen als ontmoetingsplek. Fotoserie >>>

Algemene Leden Vergadering Dorpsraad goed bezocht (21-4-2011)Voorzittershamer150x115 Ongeveer 60 Gorsselnaren waren in ‘t Trefpunt bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Dorpsraad Gorssel. Ook kernwethouder Wilma Heesen en enkele gemeenteraadsleden waren aanwezig. Tijdens de boeiende vergadering heeft het bestuur verslag gedaan van belangrijke activiteiten van vorig jaar en zijn een aantal plannen voor 2011 en later besproken. De vergadering heeft unaniem ingestemd met de voorgestelde financiering voor het herstelplan van de Heemtuin en het Openluchttheater.
Volledige persbericht >>>

Powerpoint presentatie tijdens de vergadering >>>
(pdf 1,6MB)

Stentor schrijft over plannen Heemtuin & Openluchttheater (15-4-2011)
Artikel uit de Stentor van 15 april 2011 over ons herstelplan voor de Heemtuin en het Openluchttheater >>> (pdf 2 MB)

Gemeenteloket in Gorssel en bestemming gemeentehuis (4-4-2011)
GemHuis150x115De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Lochem is van start gegaan en volgend jaar verhuizen de diensten die nu nog in Gorssel gevestigd zijn naar deze nieuwe locatie. De dorpsraden van Eefde, Epse-Joppe en Gorssel hebben de gemeente gevraagd ook na de verhuizing een loket in Gorssel te handhaven voor de meest gangbare diensten (brief >>>). De gemeente wil het gemeentehuis van Gorssel afstoten, ter financiering van de nieuwbouw in Lochem. Wij zijn van mening dat ons oude gemeentehuis niet alleen zijn beeldbepalende aanzicht voor Gorssel moet behouden, maar ook beschikbaar moet blijven voor bepaalde publieksfuncties (brief >>>)
Artikel in de Stentor van 8 april 2011 over Burgerservicebalie Gorssel >>>

Dorpsraad in De Gids (30-3-2011)
Artikel in De Gids van 30 maart 2011 over o.a. Heemtuin & Openluchttheater, herinrichting Zandgat, N348 en bestuurswisselingen bij de Dorpsraad >>> (pdf 1,2MB)

Inloopavond op 14 april over nieuwe tracés N348 Eefde – A1 (17-3-2011)
Nu het nieuwe trace rondom Eefde naar Zutphen wordt gerealiseerd wordt het vervolg Eefde – A1 steeds actueler. De provincie voert samen met de gemeente Lochem verkenningen uit voor een geheel nieuw traject voor dit deel van de N348, of om de knelpunten op het bestaande traject weg te nemen. Op donderdag 14 april a.s. is er van 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in de Roskam waar de verschillende varianten en studies worden gepresenteerd.
Artikel uit de Berkelbode van 16 maart 2011 (pdf) >>>
Lees meer hierover onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Gorssel krijgt glasvezelnetwerk (27-2-2011)
Ook in Gorssel is het benodigde aantal inschrijvingen gehaald en Reggefiber zal nog dit jaar het glasvezelnetwerk aanleggen. Dat is goed nieuws voor Gorssel. In de afgelopen week hebben nog veel mensen een abonnement genomen. De informatieavond en de inschrijfdag werden goed bezocht en ook de huis-aan-huis actie van KPN heeft veel opgeleverd. De infomatiebalie van Glashart bij Bechtle is vanaf nu gesloten, maar tijdens het aanleggen van het netwerk zal er weer een infomatiepunt van Glashart in Gorssel geopend zijn. Het servicepunt van Glashart in Lochem blijft wel bereikbaar, tel. 0575-799000. In de kern Lochem zal de aanleg al over een maand starten en voor de eind van het jaar zal in de 8 kernen van Lochem het netwerk gereed zijn.

Extra info-avond en inschrijfdag glasvezel – sluitingsdatum zaterdag 26 februari (16-2-2011)
Gorssel heeft nog slechts ongeveer 50 aanmeldingen nodig en dan krijgen we het beste en modernste netwerk dat er is. Help mee om Gorssel dat laatste zetje teGlasvezel150x113 geven en lever uiterlijk zaterdag 26 februari a.s. uw aanmeldformulier in. In de laatste week organiseert Glashart nog twee bijeenkomsten:  
Informatieavond:            Dinsdag 22 februari van 20 tot 22 uur in de Roskam
Inschrijf- en slotdag:       Zaterdag 26 februari van 10 tot 16 uur in de Roskam
Tijdens de informatieavond zullen providers en de Dorpsraad ook aanwezig zijn.
Verder is de servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat nog geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 16 uur (zaterdag 26 febr. dus in de Roskam). U kunt er terecht voor vragen, informatie over de verschillende providers, voor inschrijfformulieren, of voor het invullen van het formulier.

Herstel heemtuin en openluchttheater stap dichterbij – positieve respons omwonenden (14-2-2011)TheaterOudeSit150x115 Een enquete gehouden onder 57 omwonenden van de heemtuin geeft aan dat er een breed draagvlak bestaat voor plannen van de Dorpsraad voor herstel van de heemtuin en het openluchttheater. 90% is zondermeer positief en slechts 1 respondent is het niet eens met de plannen voor zowel de heemtuin als het theater. Zeer bemoedigend was verder dat 13 omwonenden hebben aangegeven mee te willen werken aan de realisatie van de plannen, aan het onderhoud van de heemtuin of aan de organisatie rondom voorstellingen. De Dorpsraad is momenteel in overleg met de gemeente en andere financiers voor de realisering van het herstelplan. Daartoe is een nieuw plan geschreven. Lees meer over onze plannen onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Dorpsraad Gorssel steunt RONA – Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (5-2-2011)SpoorgebiedPHS150x122
De Dorpsraad Gorssel heeft zich aangesloten bij het RONA, het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking. De overheidsplannen voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zouden inhouden dat er langs Eefde, Gorssel, Joppe en Epse tot 60 goederentreinen per dag zullen passeren. Voor Gorssel zijn de consequenties minder vergaand dan voor de andere kernen, maar ook de leefbaarheid van ons dorp zal worden beinvloed, bijvoorbeeld door geluidsoverlast, opheffing van bestaande overgangen en risico’s van gevaarlijke stoffen. RONA zet zich in voor de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de betreffende spoorlijnen wonen.
Website Rona – IJssellijn (Elst – Deventer, langs Gorssel) >>>
Website Rona – Twentelijn (Deventer – Oldenzaal) >>>

Gorssel maakt inhaalslag voor glasvezelnetwerk, inschrijven nog mogelijk (30-1-2011)
Het was een gezellige drukte in de Roskam tijdens de inschrijfdag op 29 januari. Afgelopen week zijn er ongeveer 120 inschrijfformulieren ingeleverd en daarnaast zijn formulieren opgestuurd naar de providers en hebben mensen zich online aangemeld. Komende dagen wordt alles geteld en gecontroleerd en dan krijgen we de stand door. Duidelijk is al wel dat we een heel eind zijn, maar …. het doel is nog niet bereikt. Waarschijnlijk zijn er nog ongeveer 100 extra abonnementen nodig wil Gorssel zijn glasvezelnetwerk krijgen. Dat moet toch lukken in een aansluitgebied van 1.515 woningen!
Dankzij deze inhaalslag heeft Glashart vandaag bekend gemaakt dat de inschrijftermijn nog iets wordt verlengd. De servicebalie van Glashart in de winkel van Bechtle zal voorlopig nog geopend blijven. U kunt nog steeds inschrijven voor een abonnement zonder aansluitkosten. Dus iedereen die een glasvelzelabonnement wil, kom op, nog maar ongeveer 100 te gaan! De servicebalie is geopend op dinsdag en donderdag (10-17 uur) en op zaterdag (10-16 uur).

Reactie op artikel in De Stentor “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” (28-1-2011)
Op 27 jan jl. verscheen een artikel “Dorpsraad Gorssel graag de dijk op” in De Stentor waar we niet gelukkig mee zijn. De Dorpsraad is hiervoor niet benaderd en er worden projecten van ons door elkaar gehaald. De Stentor heeft het Waterschap echter wel een platform gegeven om onduidelijke afspraken van bijna 50 jaar geleden, waarvan de huidige geldigheid zeer twijfelachtig is, als hard in de krant te laten zetten, hetgeen verkeerde verwachtingen wekt bij de direct betrokkenen.
Lees het betreffende artikel uit de Stentor >>> (pdf)
Lees onze officiele reactie, als ingekomen stuk aangeboden aan de Stentor >>> (pdf)

Inhaalslag in Gorssel voor glasvezel (26-1-2011)
De inschrijvingen voor glasvezelabonnementen kwamen maar langzaam op gang in Gorssel, maar Henk Capel van de Glashart-balie in de winkel van Bechtle laat ons weten dat het deze dagen erg druk is en dat er veel nieuwe aanmeldingen bijkomen. De teller stijgt snel en daarnaast worden veel formulieren rechtstreeks naar de providers opgestuurd, die met enige vertraging worden meegenomen in de tussenstand. Duidelijk is wel dat we de helft van de benodigde dekking ruim zijn gepasseerd. ‘We gaan het gewoon halen’ aldus Henk Capel, die u graag van dienst is op donderdag 27 jan. bij Bechtle (10-17 uur) en zaterdag 29 januari tijdens de inschrijfdag in de Roskam (10-16 uur).

Wacht niet met inschrijven voor een glasvezelabonnement – Inschrijfdag op zaterdag 29 januari 2011 in de Roskam (21-1-2011)
De inschrijvingstermijn voor een glasvezelabonnement sluit op 31 januari 2011. Op dit moment heeft Gorssel nog onvoldoende aanmeldingen. Als het aantal aanmeldingen minder is dan 40% zal het glasvezelnetwerk er niet komen. Dus als u een abonnement wilt, wacht dan niet met inschrijven, maar lever uw inschrijfformulier uiterlijk op 31 januari 2011 in.
Op zaterdag 29 januari wordt een extra inschrijfdag georganiseerd. Van 10 tot 16 uur kunt u in de Roskam terecht voor uw laatste vragen of om het inschrijfformulier in te leveren. Ook de Dorpsraad is aanwezig. De info-balie van Glashart bij Bechtle is die dag gesloten.
Lees de uitgebreide informatie over glasvezel onder ‘Activiteiten’ op deze website >>>

Artikel uit Extra Nieuws over de IJsseldijken (19-1-2011) >>> (pdf)

Genieten van het hoge water vanaf de IJsseldijken bij Gorssel (17-1-2011)
De laatste dagen hebben talloze wandelaars genoten van het prachtige uitzicht op de IJssel vanaf de dijk tussen de Veerweg en Epse. De meeste hekken die normaal dicht zijn staan momenteel open en waar dat niet het geval is kunt u er vrij gemakkelijk langs. We hopen maar dat het Waterschap hiermee vooruitloopt op de door de Dorpsraad bepleite vrije toegang voor wandelaars. Formeel is toegang tot de dijk nog altijd verboden, maar inderdaad, het uitzicht vanaf de dijk op de rivier en de ondergelopen uiterwaarden is prachtig. Gaat u toch wandelen blijf dan in ieder geval op het verharde pad op de dijk en vooral ook: honden aan de lijn houden!

Inschrijfdag voor glasvezel zaterdag 15 januari 2011 in de Roskam (13-1-2011)
Glashart organiseert zaterdag 15 januari a.s. van 10 – 16 uur een inschrijfdag in de Roskam. Als u een abonnement neemt bij 1 van de providers dan maakt u kans op een HD LCD TV.
Op dit moment doen in Gorssel de volgende verenigingen mee aan de clubactie: Canticum, m.v. Kunstmin, de Elf Marken, Sportclub Gorssel, Scouting de Kompasnaald, Scouting De IJsselgroep, Bridgeclub Gorssel en de Voetbal Ver. Gorssel. Vermeld de code van de vereniging van uw keuze op uw inschrijfformulier en de club krijgt 10 euro per formulier als het netwerk er komt.
Behalve zaterdag 15 januari kunt u voor informatie en inschrijven terecht op dinsdag en donderdag (van 10 tot 17 uur) en zaterdag (van 10 tot 16 uur) bij de informatiebalie van Glashart in de winkel van Bechtle aan de Hoofdstraat. U kunt daar ook het inschrijfformulier (met de clubcode!) inleveren.

Megatuinfeest in 2011 niet in Gorssel (13-12-2010)
De organisator van het megatuinfeest heeft laten weten dat het festijn in 2011 zal worden gehouden in de Koperen Hoogte te Leusden. Men had te weinig tijd om een vergunningsaanvraag voor Gorssel rond te krijgen. Dat betreft namelijk een vrij zware procedure i.v.m. de natuurwaarden van het landgoed dat in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Voor 2012 wordt de mogelijkheid open gehouden het festijn alsnog in Gorssel te houden. Wij blijven de ontwikkelingen dan ook volgen.

Veel reacties op beoogde megatuinfeest op Landgoed de Haar (8-12-2010)
Het beoogde ‘megatuinfeest’ op het Landgoed de Haar van de heer Van der Most houdt de gemoederen in Gorssel flink bezig. De Dorpsraad heeft veel berichten gekregen van mensen die zich hier zorgen over maken, of die zich negatief uitlaten. In het algemeen lijkt er niet zozeer bezwaar tegen een eenmalig feest indien dat zou passen bij een dergelijk fraai landgoed. Men valt evenwel wel over de commerciële opzet van het feest dat weinig of niets met Gorssel te maken heeft en dat bovendien midden in de broedtijd plaatsvindt. In de reacties overheerst de vrees dat dit geleidelijk zal uitgroeien tot een groot, regelmatig terugkerend of zelfs permanent festijn. Ook hebben veel mensen ons gewezen op de grootschalige kap van bos en de wijze van herplant.
Zie de brief die wij hierover hebben gestuurd naar het college van B&W (pdf) >>>

Veel nieuwe leden voor de Dorpsraad (23-11-2010)
De informatieve folder over de activiteiten van de Dorpsraad die huis aan huis is bezorgd in Gorssel heeft veel nieuwe leden opgeleverd. Alle leden, hartelijk bedankt voor jullie steun! Met jullie steun wordt ons draagvlak vergroot en kunnen we de belangen van Gorssel en haar inwoners beter behartigen!
De folder is een eenvoudig maar informatief drieluik. Bekijk de pdf in ‘opengeklapte’ vorm >>>

Dorpsraad start met e-mail nieuwbrief (20-11-2010)
De Dorpsraad heeft de eerste uitgave van een nieuwsbrief per e-mail verstuurd naar leden waarvan het emailadres bekend is en naar andere geinteresseerden. Geef u op voor de nieuwsbrief en bekijk de eerste uitgave >>>

Megatuinfeest in Gorssel (17-11-2010)
In de Stentor van 17-11-2010 stond een artikel over plannen voor een groot 2-daags evenement op het perceel van de heer Van der Most. De Stentor had voor dit artikel ook Gerard Boere van de Dorpsraad benaderd. Onlangs hadden enkele inwoners van Gorssel de Dorpsraad gewezen op de plannen voor dit evenement en de Dorpsraad heeft op 11 nov. jl. een aantal vragen hierover gesteld aan de gemeente. Er is nog veel onbekend en er is zelfs nog geen volledige vergunningsaanvraag ingediend bij de gemeente. Het was daarom niet ons initiatief om dit nu al in de publiciteit te brengen. De Dorpsraad wacht eerst het antwoord van de gemeente af en zal mede afhankelijk daarvan de plannen nader bestuderen. We hebben de indruk dat de gemeente dit met alle zorgvuldigheid zal behandelen en daarbij rekening zal houden met geluidsoverlast, verkeersstromen, parkeren, bestemmingsplan, etc.
Artikel Stentor >>>

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (10-11-2010)
De 2e kamer heeft op 9 nov 2011 vergaderd over de noordelijke aftakking. Er zijn vele moties ingediend en er is kamerbrede zorg over de forse toename van goederenvervoer in oost Nederland over bestaand spoor. Het voorliggende plan wordt gezien als een tijdelijke oplossing en na 2020 worden grote problemen voorzien voor het goederenvervoer over spoor. Door het groeiende maatschappelijke verzet heeft de lokale, provinciale en landelijke politiek de minister uiteindelijk via moties gevraagd het plan bij te stellen.
Link naar website RONA >>>

Inloopavond op 10-11-2010 over nieuw traject N348 Eefde – Deventer (01-11-2010)
De provincie Gelderland organiseert op 10 november een inloopavond in de Roskam met informatie over mogelijke nieuwe trajecten voor de N348 Eefde – Deventer. Inloop vanaf 19.00 uur. Meer (pdf) >>>

Informatieavond op 8-11-2010 Gorssel op Glasvezel (01-11-2010)
Op 8 november is er een informatiebijeenkomst van Glashart in ‘t Trefpunt over het het glasvezelnetwerk voor Gorssel. U krijgt uitleg over de plannen en kunt u uiteraard vragen stellen. Aanvang 20.00 uur.

LochemEnergie: een initiatief om zelf locaal energie te produceren (29-10-2010)
Dankzij het burgerinitiatief LochemEnergie wordt het binnenkort waarschijnlijk mogelijk om om overal in de gemeente Lochem onze eigen duurzame energie te produceren. Zestig enthousiaste en betrokken Lochemse burgers waren aanwezig op de startbijeenkomst in ‘t Hart in Eefde. Vanaf dat moment is er hard gewerkt, en met resultaat. 
Flyer met aanmeldingsformulier >>> (pdf 2,7MB)
Persbericht >>> (pdf 45kb)
Website: www.lochemenergie.net
 
Glasvezelnetwerk in Gorssel (14/25/29-10-2010)
Reggefiber/Glashart is gestart met een promotiecampagne voor een glasvezelnetwerk in Gorssel en de andere kernen van de gemeente Lochem. Bij voldoende belangstelling zullen de kernen een netwerk krijgen met glasvezel tot in huis. Het zal een ‘open’ netwerk zijn waarop 4 verschillende providers hun diensten voor snel internet, televisie en telefonie aanbieden. Dus extra keuzemogelijkheden naast de kabel van UPC en het kopernetwerk van KPN, een goede ontwikkeling voor Gorssel.
In Laren is er al een dergelijk netwerk, tot grote teveredenheid van de gebruikers. 70% van de inwoners binnen het aansluitgebied nemen diensten af via dit netwerk. De verschillende dorpsraden van de gemeente Lochem hebben Reggefiber/Glashart benaderd om ook in hun kernen een netwerk aan te leggen.
Meer info onder Activiteiten op deze website >>>

Gemeenteraad unaniem tegen bouwplan Poststraat 7 (13-10-2010)
De gemeenteraad van Lochem heeft op 11 november 2010 unaniem besloten een volgens de Dorpsraad te groot bouwplan voor de Poststraat 7 af te wijzen. Meer info onder Activiteiten op deze website >>>

Noordelijke aftakking Betuwelijn langs Gorssel (29-9-2010)
Door een kabinetsbesluit inzake de ‘noordelijke aftakking’ van de Betuwelijn, zullen er naar verwachting van het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) 80-100 goederentreinen per dag rijden over het spoor Zutphen, Eefde, Deventer.
RONA zet zich in voor terugdraaien van dat besluit door de 2e kamer of voor beperking van de overlast. Link naar website RONA >>>

Constructief overleg met kernwethouder (7-9-2010)
Het bestuur van de Dorpsraad heeft 6 september jl. uitgebreid kennisgemaakt met de nieuwe kernwethouder voor Gorssel mevrouw Wilma Heesen, waarbij tevens kernambtenaar mw. Atsje Boersma aanwezig was. Per fiets is Gorssel verkend, waarbij we in het bijzonder hebben gewezen op een aantal voor Gorssel belangrijke zaken (zoals op deze site toegelicht onder ‘Activiteiten’). Na afloop van de fietstocht is verder gesproken over belangrijke thema’s voor Gorssel, maar ook over de relatie en wijze van communiceren tussen Dorpsraad en gemeente. Het was een bijzonder prettig en nuttig overleg.

Algemene Vergadering 1 september 2010 (2-9-2010 / 10-9-2010)
De Algemene Vergadering werd bezocht door ongeveer 65 mensen, merendeels leden maar ook enkele andere geïnteresseerden. Het bestuur heeft een uitvoerige presentatie gegeven van haar werkzaamheden en plannen. Er was veel waardering uit de zaal hiervoor en ook enkele aanbevelingen, die het bestuur ter harte heeft genomen. Na de ledenvergadering gaf de heer Duivenvoorden een boeiende lezing over de plannen voor herstel van de Gorsselse Heide. Na afloop werd met een drankje nog volop nagepraat. Een geslaagde avond!
– Kort verslag van de ledenvergadering >>>
– Verslag >>> (pdf).
– Presentatie (sheets) van de ledenvergadering >>> (pdf 2,7 MB)
– Financieel overzicht 2009 en begroting 2010 >>> (pdf 22kb)

Veilig Honk voor fietsende scholieren (19-8-2010)
Woont u aan de N348 tussen Eefde en Deventer en wilt u scholieren die langs fietsen helpen als er wat is? Meld u aan als Veilig Honk adres.
Meer >>> (pdf)

De Dorpsraad zit niet stil (13-5-2010)
Dat is de titel van een artikel in De Gids van 12 mei 2010 met veel nieuwe positieve ontwikkelingen >>> (pdf 50kb)

De Dorpsraad zoekt versterking (10-5-2010)
Om ook in de toekomst de belangen van Gorssel te kunnen behartigen zoekt de Dorpsraad bestuursleden en projectuitvoerders. Het voorzitterschap is op dit moment slechts tijdelijk ingevuld en er zijn mensen nodig om actuele projecten uit te voeren, waaronder het opstellen van een ruimtelijke visie voor Gorssel zoals verwoord in het Dorpsplan.
Info: Mieke Geerlink, tel. 0575-492183, e-mail

Verslagen vorige Algemene Vergaderingen
Algemene Vergadering van 15 april 2009: Verslag (pdf)
Algemene Vergadering van 13 februari 2008: Verslag (pdf)

Welkom op de website van de Dorpsraad Gorssel

 

 

WELKOM OP DE WEBSITE VAN DE VERENIGING DORPSRAAD GORSSEL 

 

Deze website wordt gebruikt voor het verenigingsnieuws van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. U vindt hier bijvoorbeeld  de adressen van de bestuursleden, de aankondiging van de geplande Algemene Leden Vergadering, de notulen van de afgelopen ledenvergaderingen en het Dorpsplan Gorssel 2013-2017. De website zal ook worden gebruikt voor meningen en standpunten van het bestuur.

 

Voor nieuwsberichten, de activiteitenagenda en een overzicht van de ondernemers en de verenigingen in Gorssel kunt u terecht op de website www.Gorssel.nl. Gorssel.nl is een actuele, levendige website die wordt onderhouden door een enthousiaste redactie. De site wordt goed bezocht door bewoners en bezoekers van Gorssel.

 

Voor alle duidelijkheid: Gorssel.nl wordt gemaakt door een zelfstandige redactie. De Dorpsraad heeft hierin geen stem en is dan ook niet verantwoordelijk. Wel ontvangt de redactie van Gorssel.nl jaarlijks een kleine subsidie voor het ‘in de lucht houden’ van de website.

 

 

  
Vindt u de leefbaarheid en de voorzieningen
in ons dorp belangrijk?
  
Wilt u invloed op de besluitvorming hierover?
     

Laat dan uw stem horen en word lid van de
Vereniging Dorpsraad Gorssel
.
   

 

Gorssel, een aantrekkelijk dorp in een landelijke omgeving

Gorssel behoort samen met diverse andere kernen tot de gemeente Lochem. Iedere kern heeft een eigen karakter en daarom is het goed dat er in iedere kern een belangenvereniging actief is. Voor Gorssel is dat de Vereniging Dorpsraad Gorssel.
De Dorpsraad Gorssel is een zelfstandige vereniging, onafhankelijk van de gemeente Lochem. De Dorpsraad vormt de schakel tussen de inwoners van Gorssel, het gemeentebestuur en andere organisaties. De Dorpsraad is overlegpartner van de gemeente en wordt op belangrijke punten van het gemeentelijk beleid bij de besluitvorming betrokken. Daarbij wordt gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht.

Het is prettig wonen in Gorssel en dat moet vooral zo blijven! 

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertolkt de opvattingen van de inwoners over belangrijke zaken uit het dorp en draagt die uit naar de gemeente of andere instanties. De Dorpsraad ontwikkelt ook zelf initiatieven, zoals herstel van het openluchttheater en openstelling van de IJsseldijken naar Epse en Eefde. De Dorpsraad streeft naar een open overleg met de gemeente of andere instanties. Maar soms is verzet tegen ongewenste voornemens noodzakelijk. 

Dorpsplan

Uitgangspunt bij veel activiteiten van de Dorpsraad is het Dorpsplan Gorssel 2013 – 2017 dat met veel inbreng van de bevolking begin 2013 tot stand is gekomen. Het geldt voor de periode 2013 tot 2017 en verwoordt de visie van de inwoners van Gorssel. Er zijn een aantal werkgroepen actief met de uitvoering van de in het Dorpsplan genoemde wensen en ideeën. 

Uw stem telt!

Belangenbehartiging kan alleen als we goed op de hoogte zijn van alles wat in Gorssel speelt. Wij stellen het zeer op prijs uw ideeën te vernemen. Maar wij horen ook graag van u als u het niet eens bent met het beleid van de Dorpsraad.

Een groot draagvlak is belangrijk om onze stem luid en duidelijk te laten horen. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners lid zijn van de Vereniging Dorpsraad Gorssel. Veel Gorsselnaren zijn al lid. U nog niet? U steunt het werk van de Dorpsraad voor slechts € 10,- per huishouden per jaar.

 

Links

GorsselNL-sceenshotwinterKL
GorsselNL-sceenshotwinterKL

Alles van, voor en door Gorssel leest u op Gorssel.nl

De Dorpsraad heeft geholpen met het opzetten van deze website en betaalt jaarlijks nog een gering bedrag voor de technische instandhouding, omdat we het voor ons dorp zo’n belangrijk initiatief vinden. De website heeft een eigen, onafhankelijke redactie.

    www.gorssel.nl
briefhoofd200px  
Openluchttheater Gorssel

Op initiatief van de Dorpsraad is het openluchttheater op de hoek Esdoornlaan en Molenweg in Gorssel gerenoveerd. Het is nu weer een prachtig openbaar toegankelijk parkje met een fraai podium en ongeveer 100 zitplaatsen. Het wordt beheerd door de Stichting Openluchttheater Gorssel.
 
 

www.openluchttheatergorssel.nl

GemeenteLogo266px Gemeente Lochem
De website van de gemeente biedt veel informatie over het bestuur en de organisatie. U kunt bepaalde diensten digitaal afnemen (digitaal loket), en u vindt er agenda’s, collegevoorstellen en andere stukken van de vergaderingen van de gemeenteraad en van de Ronde Tafel Gesprekken (RTG) met de raad.
  www.lochem.nl
DorpsraadEefdeLogo Dorpsraad Eefde
Belangenorganisatie voor Eefde. De dorpsraden van Gorssel en Eefde trekken in bepaalde projecten (N348, gemeenteloket Gorssel) samen op. 
  www.dorpsraadeefde.nl
EpseJoppeKop250px Dorpsraad Epse-Joppe
Belangenorganisatie voor Epse en Joppe. De dorpsraden van Gorssel en Epse-Joppe trekken in bepaalde projecten gezamenlijk op. 
  www.epsejoppe.nl
WMOraadLogo WMO Raad Lochem
De WMO-Raad is een adviesorgaan van de gemeente op het gebied van participatiebeleid, waarmee wordt bewerkstelligd dat zo veel mogelijk burgers ongeacht achtergrond en omstandigheden kunnen meedoen.

 

www.wmoraadlochem.nl

RONAlogo250px RONA
Het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) wil de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de IJssellijn (langs Gorssel), Twentelijn en Twentekanaallijn wonen verbeteren cq waarborgen. RONA voert oppositie tegen de PHS-plannen (Programma Hoogfequent Spoorvervoer) van de rijksoverheid. 
De Dorpsraad Gorssel is lid van RONA.
 

www.rona-info.nl

DKK Gelderland

Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland)
In 2016 zijn de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Federatie Dorpshuizen Gelderland gefuseerd. De nieuwe organisatie heet Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK Gelderland). De DKK ondersteunt dorpsraden met specifieke expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, juridische zaken of met kennis op landschappelijk of stedenbouwkundig gebied.
De Dorpsraad Gorssel is lid van DKK-Gelderland.

 

www.dkkgelderland.nl

ProvGeldLogo Provincie Gelderland   www.gelderland.nl 
StedendriehoekLogo200px Samenwerkingsverband Stedendriehoek
waar ook de gemeente Lochem aan deelneemt 
  www.regiostedendriehoek.nl

Geef om Gorssel, word lid van de Dorpsraad

De Dorpsraad Gorssel is een vereniging waarvan u lid kunt worden.
Onze invloed is groter als we veel leden hebben. Veel inwoners van Gorssel zijn al lid van de Dorpsraad.
U nog niet? Meld u dan snel aan. De contributie bedraagt slechts € 10,- per jaar per huishouden.

Fiscaal aftrekbaar
Contributies en giften aan de Dorpsraad zijn voor u fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels (drempel en maximum).

De belastingdienst heeft aan de Dorpsraad de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend m.i.v. 1 januari 2011.